ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
05.04.2024
Публикувана е версия 4.79.0.

Основните изменения са:
 • Промени в модул Дoкументи.
 • Дадена е възможност за Ръчно определяне на Име, Презиме и Фамилия в номенклатура Лица.
 • Разширена е функционалността по допълване на Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ чрез Индивидуални процедури/функции За изчисляване на доходи по кодове за справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
 • Промени в модул Човешки ресурси.
 • Промени в модули Справки и Бланки.
 • Допълнение в настройките на Автоматични архиви с цел сигнализиране при възникнал проблем.
 • Допълнение в настройките на Детайли от връзки със структури.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2024_04_05.pdf
31.01.2024
Публикувана е версия 4.78.0.

Измененията засягат модули Документи, Справки, Хонорари, Човешки ресурси и ТРЗ, Социално осигуряване.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2024_01_31.pdf
10.01.2024
Публикувана е версия 4.77.0.

Промяна е свързана с Нормативни промени , Подаване на данни за Уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) и Разширяване обхвата на LOG информацията и Хронологии на промените.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2024_01_10.pdf
03.01.2024
Публикувани са МОД по икономически дейности, ТЗПБ по икономически дейностии и Параметри по осигуряването за 2024 година.
Достъпна е за ползвателите на версия 4.76.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
Предстои (в рамките на седмица) публикация на нова версия на СКИПТЪР(i), свързана с нормативните промени.
19.12.2023
Публикувана е минимална работна заплата за 2024 година.
Достъпна е за ползвателите на версия 4.76.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
11.12.2023
Публикувани са актуални данни за 2024 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.70.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
28.11.2023
Публикувана е версия 4.76.0.

Основната промяна засяга добавянето на функционалност свързана с Подаване на данни с декларации Образец №1 и №6, чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API)

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_11_28.pdf
09.10.2023
Публикувана е версия 4.75.0.

Основните изменения са свързани с Промяна на сметки на НАП и бланки за платежни нареждания.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_10_09.pdf
09.10.2023
Публикувана е версия 4.75.1.

Отстранен е проблем свързан с автоматичното попълване на новите сметки на НАП в настройките на БПН.
Не се попълваха нови сметки за всички редове с коректни кодове, а само в първия ред за всеки коректен код.
Потребителите, които са актуализирали програмата си до версия 4.75.0 не е необходимо да изтеглят тази версия, защото тя няма промяна в същинската си функционалност, а само в автоматичната генерация на период в настройките на БПН.
15.09.2023
Публикувана е версия 4.74.0.

Основните изменения са:
 • Даване на възможност за редакция на документи свързани с модул УПТО.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_09_15.pdf
14.07.2023
Публикувана е версия 4.73.0.

Основните изменения са:
 • Промяна в модул ДДС, във връзка с приетите изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 ), в сила от 01.07.2023 г.
 • Промени в модули Документи, ТРЗ, Хонорари, Справки, Автопарк.
 • Добавени са нови теми в помощния файл.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_07_14.pdf
06.06.2023
Публикувана е версия 4.72.0.

Основните изменения са:
 • В модул Документи, в оглед и при въвеждане са добавени клавишни комбинации за активиране на определени действия.
 • В модул Човешки ресурси, за Болнични листове са добавени нови полета.
 • В модул Хонорари е добавена схема за регулиране на права до номенклатура Звена.
 • Корекции в модул Бланки.
 • Корекции и добавяне на нови теми в помощния файл.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_06_06.pdf
20.04.2023
Публикувана е версия 4.71.0.

Промените засягат модули Хонорари, Справки и Бланки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_04_20.pdf
23.03.2023
Публикувана е версия 4.70.0.

Основната промяна е даване на възможност за Прилагане на политиките за пароли.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_03_23.pdf
11.02.2023
Публикувана е версия 4.69.0.

Промените засягат модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ. Коригирана е и схемата за Обновяване на всички пакети.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_02_11.pdf
16.01.2023
Публикувана е версия 4.68.0.

Промените са направени на база на следните нормативни изменения:
§ 2, от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.. - авансово ползване на данъчни облекчения за деца.
Изменение в чл. 45, ал. 1 и чл. 73 от ЗДДФЛ, публикувано в ДВ бр.102 от 23.12.2022 г. - служебни бележки и справка за изплатени доходи от трудови правоотношения.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2023_01_16.pdf
06.01.2023
Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Минимална работна заплата.
Публикувана е и справка ОСТАТЪК ОТПУСКИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ГОДИНИ, версия 9, като е добавена колона 2023.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.66.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
12.12.2022
Публикувана е версия 4.67.0.

Отстранен е проблем в модул Дълготрайни активи, който е създаден във версия 4.66.0.
02.12.2022
Публикувана е версия 4.66.0.
Основните изменения са:
 • Промени в модул Документи.
 • Разширяване на функционалността Състояние.
 • Добавяне на функционалност Участие в номенклатури/структури.
 • Промяна в информацията за банкови сметки към номенклатури Контрагенти и Обекти.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_12_02.pdf
24.11.2022
Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.64.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
16.09.2022
Публикувана е версия 4.65.0.
Основните изменения са:
 • Във връзка с промяна в нормативната база има промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_09_16.pdf
09.08.2022
Публикувана е версия 4.64.1.
В инсталационния пакет на продукта са добавени модули, които са необходими за осъществяване на защитена връзка към сайта на Униконс.

Вижте описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_08_09.pdf
05.08.2022
Публикувана е версия 4.64.0.
Основните изменения са:
 • Във връзка с промяна в нормативната база има промени в модули ДДС и ТРЗ.
 • В модул Документи.
 • Добавени са теми в помощния файл на системата.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_08_05.pdf
07.07.2022
Публикувана е версия 4.63.0.
Основните изменения са:
 • Добавена е функционалност за Пренасяне на информация за оператори при смяна на SQL SERVER.
 • Направени са промени в модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ, Хонорари.
 • Добавени са теми в помощния файл на системата.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_07_07.pdf
28.04.2022
Публикувана е версия 4.62.0.
Основните изменения са:
 • Направени са редица промени в модул Документи.
 • За номенклатура Стоки и услуги е добавена възможност за включване за Автоматична номерация (уникална по група).
 • В Модул Бланки, за елемент Таблица са добавени настройки свързани с визуализацията на числови полета при нулева или празна стойност.
 • Коригирана е процедурата по попълване на справка от вид Амортизационен план, като е дадена възможност за попълване за повече от една година.
 • В модул ДДС са добавени настройки за попълване на дневниците за покупки и продажби.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_04_28.pdf
10.03.2022
Публикувана е версия 4.61.1.
Основните изменения са:
 • Добавяне на функционалност за множествено Актуализиране на елементи от интернет по избрани пакети.
 • Oтстранени неточности, създадени във версия 4.61.0.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_03_10.pdf
28.02.2022
Публикувана е версия 4.61.0.
Основните изменения са:
 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, ТРЗ и Социално осигуряване.
 • Оптимизация на записа и зареждане на визуални настройки.
 • Добавяне на функционалност за трасиране на събития и процеси.
 • Добавяне на функционалност за множествено обновяване на пакети.
 • Корекция в информационните съобщения по отношение на лимит и толеранс на опциите в лиценза.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2022_02_28.pdf
10.12.2021
Публикувана е версия 4.60.0.
Корекциите са основно в модули Човешки ресурси и ТРЗ.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_12_10.pdf
03.12.2021
Публикувани са актуални данни за 2022 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.52.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
23.11.2021
Публикувана е версия 4.59.0.
Основните изменения са:
 • Дадена е възможност за прилагане на разделител между хиляди за реалните числа.
 • Коригирани са контролите при завеждане, редакция и изтриване на документи за Прекратяване на отпуск в модул Човешки ресурси.
 • Отстранени грешки и неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_11_23.pdf
04.11.2021
Публикувана е версия 4.58.0.
Основните изменения са:
 • Промени в модули Човешки ресурси и Бланки.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_11_04.pdf
29.07.2021
Публикувана е версия 4.57.0.
Версията съдържа:
 • Промени в модули Процеси, ТРЗ, Бланки, Дълготрайни активи.
 • Промени в Компонент за обработка на таблична информация.
 • Отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_07_29.pdf
14.04.2021
Публикувана е версия 4.56.0.
Версията съдържа:
 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, Социално осигуряване, Справки.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_04_14.pdf
01.03.2021
Публикувана е версия 4.55.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, валиден за данни подавани след 28.02.2021 година.
Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_03_01.pdf
16.02.2021
Публикувана е версия 4.54.0.
Основната промяна е за модул ТРЗ, в който е отстранена грешка при изчисляване на формули с Обект и начин на въздействие имащ стойност Стойност разпределена пропорционално в редовете на договора.

Направени са и други корекции.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_02_16.pdf
03.02.2021
Публикувана е версия 4.53.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Декларация 1 , валиден за данни от 2021 година.
Направени са промени в модул Човешки ресурси и прозорец Пакети .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_02_03.pdf
21.01.2021
Публикувана е версия 4.52.0.
Направени са следните изменения:
 • Добавена е възможност за изнасяне съдържанието на прикрепените файлове във файловата система
 • Има промени в структурата и съдържанието на Декларация 1
 • Добавена е нова функционалност и са преструктурирани съществуващи в прозорец Пакети
 • Промяна в начина на определяне и съхранение на пътища до бази данни и архиви
 • Добавена възможност за пренасяне на оператори и нива на достъп от един на друг пакет данни
 • Промени в модули Документи и Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2021_01_21.pdf
06.01.2021

Публикувани са актуални данни за 2021 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.50.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
19.10.2020
Публикувана е версия 4.51.0.
Промяната засяга:
 • Изменения и допълнения в модул Справки
 • Корекции в Експорт в Бланка от Табличен резултат, Разделяне на подгрупи, Грид
 • Нова настройка за автоматично добавяне на нови полета в компонент за обработка на таблична информация .
 • Изменения и допълнения в модули ТРЗ и Зареждане от Корона 2
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_10_19.pdf
12.08.2020
Публикувана е версия 4.50.1.
Отстранена е грешка в генерация на документи от XML.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_08_12.pdf
06.08.2020
Публикувана е версия 4.50.0.
Промяната основно засяга оптимизации и отстраняване на неточности при зареждане на данни от Корона 2 и Скиптър.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_08_06.pdf
25.06.2020
Публикувана е версия 4.49.0.
Промяната засяга:
 • Включен е нов модул Известия
 • Добавена е и нова функция Възстановяване (rebuild) на индекси към пакетите от данни.
 • Изменения в модули Човешки ресурси и Хонорари.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_06_25.pdf
04.05.2020
Публикувана е версия 4.48.0.
Промяната засяга:
 • Направени са корекции в модул ДДС във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ, бр.25 от 2020 г.
 • Има нова версия 1.2. на модул УПТО, вписана под номер 932 в регистрационния списък на НАП
 • Направени са корекции и са допълнени функции в Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 • Изменения в модули Документи, ЧР, ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_05_04.pdf
14.02.2020
Публикувана е версия 4.47.0.
Промяната засяга:
 • Документи свързани с модул УПТО и др. свързани с управление на ФУ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_02_14.pdf
21.01.2020
Публикувана е версия 4.46.2.
Отстранени са проблеми, свързан с контрол и подаване на данни към НАП за справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6.
20.01.2020
Публикувана е версия 4.46.1.
Отстранен е проблем, създаден във версия 4.46.0, свързан с автоматично прикрепяне на файлове към документи.
17.01.2020
Публикувана е версия 4.46.0.
 • В регистрационния списък на НАП, под номер 583 е включена версия 1.1.4 на модул УПТО (Управление на продажбите в търговски обекти, СУПТО по Н-18).
 • Във връзка с нормативни изменения са направени корекции по Справка по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ .
 • Във връзка с нормативни изменения е добавена функционалност за попълване, съхранение и изпращане на данни по Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ . Публикувана е и бланка Служебна бележка по чл. 45, ал. 1.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2020_01_17.pdf
11.10.2019
Публикувана е версия 4.45.1.
Измененията засягат модул Човешки ресурси и ТРЗ и други общи промени.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_10_11.pdf
20.08.2019
Публикувана е версия 4.44.0.
Измененията засягат модули Документи и Човешки ресурси.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_08_20.pdf
15.07.2019
Публикувана е версия 4.43.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Към системата е включен модул УПТО (Управление на продажбите в търговски обекти, СУПТО по Н-18).
 • Направени са корекции във връзка с Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.) .
 • Направени са корекции във връзка с Изменение в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г.) .
 • Изменения в модул Документи.
 • Други изменения.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_07_15.pdf
28.05.2019
Публикувана е версия 4.42.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Други изменения в модул Документи.
 • Промени в работата с Ценови листи.
 • Промени в модул Сметкоплан.
 • Промени при Изтегляне на елементи от интернет.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_05_28.pdf
23.04.2019
Публикувана е версия 4.41.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Промяна в модул Справки на Допълнителни настройки и справки по Дълготрайни активи
 • Промени в модул Документи по отношение на прикрепяне на файлове и файлове от бланки.
 • Промени в модул ТРЗ относно работа по график и СИРВ, отчитане на отработени часове през официален празник и др.
 • Други изменения.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_04_24.pdf
01.03.2019
Публикувана е версия 4.40.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Промени във връзка с изменения в Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (ДВ, бр.12 от 08.02.2019) и публикуваната в страницата на НАП нова структура на Уведомлението по чл.62, ал. 5.
 • Промени в модули Документи, Бланки, ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_03_01.pdf
07.02.2019
Публикувана е версия 4.39.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Промени, свързани с измененията на Наредба H-8 в сила от 01.01.2019 и новия формат на данните в Декларация 1. Промяната засяга периоди след 31.12.2018.
 • Промени в модули Документи, Бланки, Процеси, ДДС.
 • Изменения във връзка с предстоящо включване на Модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО)
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2019_02_07.pdf
07.02.2019
Публикувана е версия 4.39.1.
Отстранен е проблем, създаден във версия 4.39.0.
Проблемът се е състоял в завишени контроли при активиране на бланки от оглед на документи. На база на тези контроли е отказван достъп за активиране на бланките.
08.01.2019

Публикувани са актуални данни за 2019 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.36.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
14.12.2018
Публикувана е версия 4.38.0. Основни пунктове в измененията са:
 • В модул Бланки е добавена възможност за описание на множество Текстови шаблони.
 • В модул Документи е добавен нов тип Инициализация на Номер - При запис след контрол.
 • В модули Човешки ресурси и ТРЗ е добавена е възможност за зареждане на данни от файл за изплатени ведомости.Функцията може да се ползва за миграция на данни от друг софтуер. Дадена е възможност да се изключи попълване на потребителски полета в разликови ведомости. Коригирана е схемата за изчисляване на Базовите полета От предни месеци и За следващи месеци в разликови ведомости - не се попълват.
 • Добавена е възможност за изпълнение на отделни процедури на системата в Тих режим.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_12_14.pdf
30.10.2018
Публикувана е версия 4.37.0. Основни пунктове в измененията са:
 • В модул Бланки е добавена схема за поддържане на Макети за Бланки.
 • Има малки промени в модули Справки и Документи.
 • В модул Дълготрайни активи са направени корекции във връзка с функциониране на системата при включена отметка в настройката на модула Изчисляване на счетоводните амортизации на основата на балансовата стойност от последната преоценка.
 • Направени са корекции и допълнения в модули Човешки ресурси и ТРЗ, както и в процедурите по Зареждане на данни от Корона 2.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_10_30.pdf
28.08.2018
Публикувана е версия 4.36.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са редица промени в работата на модул Документи с цел ускоряване работата по отношение на завеждане и редакция на документи.
 • Допълнения и изменения в модул Дълготрайни активи по отношение на нов вид документ (Трансформация), нови видове справки (По номенклатури(вариант 2) и Трансфери между номенклатури), добавяне на схема за определяне на ниво на НЕЗНАЧИТЕЛНА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_08_28.pdf
17.07.2018
Публикувана е версия 4.35.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Промени в модул Електронни парични обезщетения във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.07.2018 г.
 • Допълнения и изменения в модул Документи.
 • Включена е функция Анонимизиране на данни от пакета. Предназначена е за НЕОБРАТИМО заличаване на данни в определени номенклатури и по вписани хронологии на промени с цел предоставяне на пакета на разработчика на системата, без да се предоставят конфиденциални данни и лични данни на физически лица.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_07_17.pdf
12.06.2018
Публикувана е версия 4.34.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Допълнения и изменения в настройки и функциониране на модул Документи.
 • В модули ЧР и ТРЗ са добавени нови Основания за договори. Включена e схема за определяне на Работни дни по чл. 114 и 114а от КТ.
 • Общи промени в модул Справки. Добавяне на поле поле F3151, което съдържа Сума ТСПО от ведомостта в справка от вид Статистически отчет.
 • В прозорец Пакети са добавени функции за Копиране на пакет и Зачистване на данни от пакета.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_06_12.pdf
02.05.2018
Публикувана е версия 4.33.0.
Отстранен е проблем, свързан с ъпдейт до версия 4.32.0 за MS SQL SERVER с версия преди 2012.
30.04.2018
Публикувана е версия 4.32.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавени са нови настройки в модул Документи. Добавена е нова схема на преглед на компонентите при настройка на документ.
 • В модул ТРЗ е добавена функционалност за специализирана обработка на ведомостта при наличие на повече от 5 периода на прекъсване на осигуряването.
 • При работа с компонент от клас Пътен лист е дадена възможност за редакция на поле Краен км..
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_04_30.pdf
30.03.2018
Публикувана е версия 4.31.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавени са нови настройки в модул Документи.
 • В модул Дълготрайни активи е добавена настройка Строг контрол за участие на активи в последващи документи, чрез която да се регулира нивото на контрол при добавяне, редакция и изтриване на документи.
 • В Администраторски инструменти, към Индивидуални процедури/функции е добавен нов елемент За селекция на екземпляри документи за оглед.
 • Предложена е нова схема за актуализация на СКИПТЪР(i) на клиентските станции.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_03_30.pdf
01.03.2018
Публикувана е версия 4.30.1.

Отстранена е грешка свързана с подготовка на данни за бланки от оглед на документи. Данните за списъчните компоненти са се попълвали само за последния селектиран документ. Грешката е възникнала във версия 4.30.0.
Отстранена е грешка, свързана с инициализация на компонент от клас Структура на база връзка с документ.
Отстранена е грешка, свързана със зареждане на бланка от файл с асоциация. Грешката е възникнала във версия 4.30.0.
27.02.2018
Публикувана е версия 4.30.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавени са съществени функционалности в модул Документи.
 • Промени в модул Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_02_27.pdf
26.01.2018
Публикувана е версия 4.29.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Корекции по модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2018_01_26.pdf
04.01.2018
Публикувани са актуални данни за 2018 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.28.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
13.12.2017
Публикувана е версия 4.28.0. Отстранен е проблем свързан с работата на компоненти Списък стоки и Стоки по позиции, при наличие на списъци за избор. Проблемът е възникнал във версия 4.27.0.
12.12.2017
Публикувана е версия 4.27.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Корекциите са във връзка с прилагането на на чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ.
 • Включена е схема за определяне на валидност на елементи в номенклатура Стоки и услуги.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_12_12.pdf
10.11.2017
Публикувана е версия 4.26.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е схема за попълване на елемент от компонент от клас Контрагент в аналитични разпределения. Добавени са и други техники с цел инициализация на данни в разпределение по структури, свързани с Дата и Номер на фактура и Контрагент.
 • Има промени в модули Човешки ресурси, Администраторски инструменти.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_11_10.pdf
09.10.2017
Публикувана е версия 4.25.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са корекции в модули Справки и Бланки, така че да се синхронизират възможностите за отпечатване на бланки от Ведомости и от Справки по ведомости.
 • Дадена е възможност за настройки на Контрола в модул ДДС.
 • Има промени в модули Човешки ресурси, ТРЗ, Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_10_09.pdf
16.08.2017
Публикувана е версия 4.24.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавен е нов клас компоненти - Структура. Направени са и други изменения в модул Документи
 • Добавена е функционалност за регламентиране на права до елементите на номенклатура Типове състояние.
 • Коригиран е модул ДДС във връзка с отчитане на Субсидии, невключени в данъчната основа при изчисляване на коефициента по чл. 73 от ЗДДС.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_08_16.pdf
27.07.2017
Публикувана е версия 4.23.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е схема за настройка на компонента обработка на таблична информация по отношение на многоредовост на антетката.
 • За почти всички документи на Модул Човешки ресурси е добавена настройка Съхранение на хронология на промените.
 • Допълнения във функционалността и настройките на Модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_07_27.pdf
15.06.2017
Публикувана е версия 4.22.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направена са корекции в модула за подготовка на Приложения 9, 10, 11 във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_06_15.pdf
25.05.2017
Публикувана е версия 4.21.1.

Промяната засяга само клиенти, които не са минали успешно към версия 4.21.0.

Отстранен е проблем, свързан с прегенерацията на влиянията към документите. При наличие на некоректно описани влияния версия 4.21.0 прекъсва актуализацията. В текущата версия, след обновяването се извежда списък с некоректно описани влияния.
23.05.2017
Публикувана е версия 4.21.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направена е промяната във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 • В модул ТРЗ, при описание на формули и контроли за Изчислителни модели са добавени два нови елемента Полета от разликови ведомости и Категории полета от разликови ведомости.
 • В модул Човешки ресурси, към документите, свързани с Подразделения е добавено поле Група за статистически отчет.
 • Промени в модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_05_23.pdf
07.04.2017
Публикувана е версия 4.20.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_04_07.pdf
31.03.2017
Публикувана е версия 4.19.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Изменения във връзка Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. и Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_03_31.pdf
21.03.2017
Публикувана е версия 4.18.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Има промени в модули Документи, ТРЗ, Човешки ресурси, Хонорари.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_03_21.pdf
06.03.2017
Публикувана е версия 4.17.1.
Отстранена е грешка, свързана със селекцията на аналитични подсметки в счетоводни справки. Грешката е възникнала в предходната (4.17.0) версия.
02.03.2017
Публикувана е версия 4.17.0. Основни пунктове в измененията са:
 • В модул Човешки ресурси е добавен Функционален панел Начисления по компенс. Отпуски.
 • Има промени в модули Документи, Справки, Бланки.
 • Дадена е възможност за определяне на изгледи по документи според мястото на ползване.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_03_02.pdf
27.01.2017
Публикувана е версия 4.16.0. Промените са свързани основно с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_01_27.pdf
16.01.2017
Публикувана е версия 4.15.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ във връзка с нормативни промени. Има промени и във връзка с годишно преизчисляване и справки за доходи.
 • Има промени в модули Документи и Автопарк.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2017_01_16.pdf
11.01.2017
Публикувани са актуални данни за 2017 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.14.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
25.11.2016
Публикувана е версия 4.14.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Във връзка с преместване на сайта на Униконс на нова платформа е отстранен проблем във функционалността Проверка за нов лиценз от сайта на Униконс. За ползвателите на по-стари версии тази функционалност не е достъпна и зареждането на нов лиценз ще е възможно само чрез Локален източник. За целта Униконс поема ангажимент да изпраща при поискване такива лицензи.
 • Има минимални промени в модули Човешки ресурси.
 • Направени са промени в помощния файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_11_25.pdf
21.10.2016
Публикувана е версия 4.13.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Има промени в модули Сметкоплан, Документи, Справки, Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_10_21.pdf
19.08.2016
Публикувана е версия 4.12.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Промени в модули Автопарк и Документи.
 • Допълнен е помощния файл с теми отнасящи се до прозорец Състояния, Потребителски справки и друг.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_08_19.pdf
04.07.2016
Публикувана е версия 4.11.1.
Отстранен е проблем при печат от бланка. Проблемът е възникнал във версия 4.11.0 във връзка добавената възможност за двустранен печат от бланки. Проблемът се проявява на отделни модели принтери и се проявява по различен начин. В общи линии се прави опит за двустранен печат без да има такава техническа възможност.
С направената корекция, ползването на двустранен печат става след ръчна настройка. Чрез контекстно меню, прикрепено към бутона печат е достъпна настройка "Автоматичен двустранен печат (при техническа възможност на принтера)", която се помни по оператор. Ако е включена прави необходимите проверки за възможността за двустранен печат и ако принтерът е подходящ, включва този режим на работа.
30.06.2016
Публикувана е версия 4.11.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Има редица допълнения и изменения в модули Автопарк, Документи, Бланки.
 • Допълнен е помощния файл с теми отнасящи се до прозорец Основна информация.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_06_30.pdf
30.05.2016
Публикувана е версия 4.10.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Има корекции в модули Документи, Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_05_30.pdf
26.04.2016
Публикувана е версия 4.9.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Към продукта е добавен модул Автопарк.
 • Направени са изменения в проследяването на Хронологията на промените.
 • Има корекции в модули Документи, ТРЗ, Справки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_04_26.pdf
21.03.2016
Публикувана е версия 4.8.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е функционалност за регистрация на положения извънреден труд.
 • Дадена е възможност за променливо (на база на операторско решение) изпълнение на изчислителни процедури в модул ТРЗ.
 • Направена е промяна във функционалността и правата на йерархичните данни
 • Дадена е възможност за достъп до детайлна информация за документите породили вписванията в дневниците за покупки и продажби.
 • Включено е асоцииране на елементи и обекти при зареждане на бланки. Промяната е в общия прозорец за бланки към номенклатури.
 • Променен е начинът на избор на полета и параметри в модул бланки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_03_21.pdf
17.02.2016
Публикувана е версия 4.7.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Изменения и допълнения във връзка с изменения на ПП на ЗДДС (ДВ бр. 8, 29.1.2016 г.)
 • Изменения и допълнения по модули Документи Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_02_17.pdf
03.02.2016
Публикувана е версия 4.6.0. Основни пунктове в измененията са:
Корекциите са във връзка с новата НПОПДОО, с промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. и други допълнения и отстранени неточности и грешки.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_02_03.pdf
03.02.2016
Публикувана е версия 4.6.1. Основни пунктове в измененията са:
Отстранен е проблем свързан с автоматичната актуализация на продукта от интернет.
11.01.2016
Публикувана е версия 4.5.1. Отстранен е визуален дефект от версия 4.5.0.
08.01.2016
Публикувана е версия 4.5.0. Основни пунктове в измененията са:
 • В Модул документи са направени подобрения във връзка с ускоряване и проследяване работата на продукта.
 • Добавена е функционалност за Запис във файл, Зареди нов от файл,Замени текущия от файл за Филтър по позиции, Изглед, Влияние,Въздействие.
 • При запис и зареждане на Класове документи, Влияния и Въздействия е добавена техника за асоцииране на Допълнителни полета в компоненти.
 • Допълнена е функционалността на модули Човешки ресурси, ТРЗ, Справки, Бланки.
 • Направени са промени във връзка с новата НПОПДОО.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
 • Публикувани са актуални данни за 2016 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ. Достъпни са чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2016_01_08.pdf
23.10.2015
Публикувана е версия 4.4.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Дадена е възможност за асоциация на елементите при зареждане на настройки за Вид документ.
 • Добавени са настройки по Видовете документи.
 • Дадена е възможност за Ръчно описание на Изгледи.
 • Дадена е възможност за асоциация на елементите при зареждане на Изчислителни модели в модул ТРЗ.
 • Включена е схема за трасиране на обработката на ведомостта в модул ТРЗ.
 • Коригирани са необходимите документи и годишното преизчисляване във връзка с включването на нови данъчни облекчения за 2015 г.
 • Включени са схеми за коригиране на метода на съхранение и зареждане на визуални настройки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_10_23.pdf
29.09.2015
Към модул Хонорари е публикувана нова бланка Сметка за изпл.суми за 2015 В сила от 01.10.2015г.. Може да бъде изтеглена чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет на продукта СКИПТЪР(i).
Публикацията е направена въз връзка с публикация на НАП от 18 Септември 2015 г.
27.08.2015
Публикувана е версия 4.3.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Дадена е възможност за ускоряване на справките чрез Ръчно описана процедура.
 • Допълнена е функционалност за генерация на заявка към Униконс за промяна в опциите на лиценза от самия продукт.
 • Направена е промяна в схемата на автентикация на потребителите, така че системата да може да се ползва от домейн потребители.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_08_27.pdf
31.07.2015
Публикувана е версия 4.2.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са промени в модул Документи по отношение на настройките на документите.
 • Направени са промени в модул Документи по отношение ускоряване на оперативната работа.
 • Има промени в модул Бланки по отношение на зареждане на описание от файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_07_31.pdf
24.06.2015
Публикувана е версия 4.1.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Дадена е възможност за зареждане на Множество лицензи в една инстанция на MS SQL SERVER.
 • Има промени в концепцията за Типове счетоводни състояния.
 • Има изменения в модули Бланки, Документи,Човешки ресурси.
 • Премахната е необходимостта от ръчно конфигуриране на MS SQL SERVER.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_06_24.pdf
20.05.2015
Публикувана е версия 4.0.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Реализирани са редица изменения в модул Документи.
 • Дадена е възможност за дефиниране на допълнителни полета към таблица Партиди.
 • Добавена е възможност за визуализация на отделни Филтри по групи, като самостоятелни точки в меню.
 • Добавена е възможност за настройка на схемата за Блокиране на едновременни действия.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_05_20.pdf
20.04.2015
Публикувана е версия 3.30.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е функционалност за симулативна работа на администраторите от името на други оператори и възможност за частично пренасяне на визуални настройки.
 • Включена е схема за заключване на информационни обекти.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_04_20.pdf
02.04.2015
Публикувана е версия 3.29.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Допълнена е функционалността за трансформация на аналитичните и структурни разпределения по счетоводни сметки.
 • За номенклатура Аналитичности е включена възможност за автоматична номерация (уникална по групи).
 • Направени са корекции в модули Документи, Социално осигуряване и др.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_04_02.pdf
26.02.2015
Публикувана е версия 3.28.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Променено е мястото на съхранение на ЛИЦЕНЗНАТА информация.
 • В модул Документи са направени редица допълнения, вкл. е дадена възможност за настройка за копиране и сторниране на документи.
 • Допълнена е функционалността при ползване на Индивидуални процедури за справки с цел дефиниция на параметри при извикване на справките.
 • Направени са корекции в модули Хонорари и Социално осигуряване във връзка с нормативни изисквания.
 • Предложена е нова схема за организация на архивите на системата.
 • Променена е схемата на отчитане на броя видове документи.
 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_02_26.pdf
15.01.2015
Публикувана е версия 3.27.1. Отстранени са дефекти, създадени с версия 3.27.0.
Дефектите се проявяваха при ползване на схемата за локален ъпдейт и при печат на стандартна бланка за фактура.
Молим да ни извините за създаденото неудобството.
14.01.2015
Публикувана е версия 3.27.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Изменения във връзка с нормативни промени за 2015г.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2015_01_14.pdf
03.12.2014
Публикувана е версия 3.26.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Дадена е възможност за регулиране на участието на нулеви редове при изчисляване на състояния.
 • Добавено е право Видимост за бланките.
 • Разширени са възможностите за манипулация на връзките между счетоводни сметки и структури.
 • При описание на Потребителски структури, допълнителни полета в стандартни номенклатури, допълнителни полета в модули Хонорари и Човешки ресурси, полета в модул ТРЗ, за номенклатурните полета е дадена възможност за определяне на Филтри по групи.
 • Направени са корекции във визията и функционирането на системата за филтриране на счетоводни сметки и аналитични подсметки в модул Справки.
 • Разширени са възможностите за настройки в Модул документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
SCIPTERI_2014_12_03.pdf
06.11.2014
Публикувана е версия 3.25.0. Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_11_06.pdf
30.10.2014
Публикувана е версия 3.24.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Разширени са възможностите за описание на Изгледи по документи.
 • Добавени са полета Коментар и Статус към основната таблица на документите, които са достъпни за редакция през огледа на документи.
 • В модул Бланки е допълнена функционалност за ползване на системни параметри. Добавена е и функционалност за Отваряне на форма за изпращанена e-mails.
 • В Администраторски инструменти, към Индивидуални процедури/функции е добавен поделемент За изчислими полета в изгледи. Чрез тях е възможно да се допълнят изгледите с данни свързани с общата система - участия в документи, текущи състояния и др.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_10_30.pdf
26.09.2014
Публикувана е версия 3.23.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са изменения и допълнения по модули Документи, ТРЗ, Хонорари, Администраторски инструменти
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_09_26.pdf
29.08.2014
Публикувана е версия 3.22.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е функционалност за манипулиране на Лентите и Страниците с инструменти директно от основния прозорец
 • В модул Документи са разширени възможностите за трасиране работата на документа. Добавено е ново събитие за стоковите компоненти. Разширени са възможностите при описание на въздействия.
 • Дадена е възможност за добавяне към отделните пакети на частно разработени модули - Допълнителна функционалност (Add-In)
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_08_29.pdf
08.08.2014
Публикувана е версия 3.21.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е функционалност Модели документи. Тя е предназначена за създаване и ползване на макети на документа, съдържащи част от данните, които се повтарят в множество екземпляри.
 • Добавена е функционалност Изтегляне на елементи от интернет. Предназначена е за множествено изтегляне на подготвени елементи (бланки, справки, импорти и т.н.) от интернет страницата на Униконс.
 • Дадена е възможност за активиране на Допълнителна функционалност (Add-In) чрез събитията в документите. Чрез нея се цели да се изпълняват частни поръчки за конкретни клиенти, които не могат да се изпълнят чрез общодостъпните техники за настройки в СКИПТЪР(i).
 • Има изменения и допълнения в настройките на Връзките между сметки и структури и в работата на компоненти от клас Разпр.по структури.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_08_08.pdf
07.07.2014
Публикувана е версия 3.20.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Развит е модул Хонорари с възможности за дефиниция на допълнителни полета по договори и хонорари. Дадена е възможност и за генериране на документи чрез XML.
 • В модул Документи е добавена е схема за настройка на компоненти от клас Разпр.по структури, с цел автоматично попълване на данни в дадени връзки. Схемата е реализирана за подпомагане воденето на бюджетно счетоводство и по точно за автоматично разпределение по елемент ТРАНСФЕРИ на база на елемент КАСОВ ОТЧЕТ..
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_07_07.pdf
17.06.2014
Публикувана е версия 3.19.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Промяна в управление на правата на системата
 • Корекции по модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_06_17.pdf
02.06.2014
Публикувана е версия 3.18.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Дадена е възможност за индивидуално активиране на XML въздействие за компоненти от клас Разпр.по структури.
 • Увеличени са дължините на полетата Наименование и Наименование 2 на номенклатура Сметкоплан.
 • Дадена е възможност за настройка на Групово съхранение на параметри (основно периоди) на множество справки.
 • Добавена е възможност за Описание на бланки към Огледите на документите.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_06_02.pdf
08.05.2014
Публикувана е версия 3.17.0.

Измененията основно засягат Зареждане на данни от Скиптър.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_05_08.pdf
10.04.2014
Публикувана е версия 3.16.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Дадена е възможност за индивидуално ПРИКЛЮЧВАНЕ (ограничаване на редакции до дата) на счетоводни сметки.
 • Добавени са настройки по номерациите в документите с цел ползване на типове номерации с Месечна и Годишна инициализация.
 • Добавена е функционалност в помощ на настройчика за ТРАСИРАНЕ работата на документите
 • Добавен е Допълнителен филтър в оглед на документ, с цел извадки по условия върху номенклатури (в частност сметкоплан) и стойности в контировките
 • Общи и нормативни изменения в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Добавена е функционалност при генерацията и локализацията на данни в номенклатурите чрез XML за директен импорт и за локализация на групите в йерархията чрез пълно наименование.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_04_10.pdf
17.03.2014
Дадена е възможност за БЕЗПЛАТНО включване на модули в лицензи.

Целта е потребителите да имат възможност да се запознаят с тях при ограничен режим на работа без да заплащат за това.
Друга цел която се постига с това е предоставяне на готови модели за работа, които към настоящия момент се ползват частично. Например модел, който включва елементи от модул Счетоводство и Материални, левови и валутни ресурси да може да се предостави за ползване без модул Материални, левови и валутни ресурси, но без да се игнорират направените в модела настройки.

На практика, за повечето модули е добавена възможност да се посочат минимални количествени опции, които не формират цена. Стойностите на безплатните опции са:
 • Модул - "Счетоводство" - Брой счетоводни документи годишно - 50
 • Модул - "Материални, левови и валутни ресурси" - Брой ресурсни документи годишно - 50
 • Модул - "Процеси" - Брой етапи годишно - 50
 • Модул - "Сервитьор" - Брой сметки годишно - 50
 • Модул - "Хонорари" - Брой хонорари годишно - 60
 • Модул - "Човешки ресурси" - Брой едновременно активни договори - 5
10.03.2014
Публикувана е версия 3.15.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са корекции по модул ТРЗ с цел групирана визуализация на данните.
 • Редица допълнения и изменения в модул Документи, Човешки ресурси, Дълготрайни активи и др.
 • Добавена е нова функционалност за администриране на системата.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_03_10.pdf
20.01.2014
Публикувана е версия 3.14.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са необходимите корекции по модул ТРЗ във връзка с нормативните изменения валидни от 01.01.2014г.
 • Направени са необходимите корекции по модул ДДС във връзка с нормативните изменения валидни от 01.01.2014г.
 • Развита е функционалността Изтегляне от интернет, като е дадена възможност за изтегляне на справки и данни в основна информация (МРЗ, МОД ...).
 • Редица допълнения и изменения в модул Документи, Справки, Бланки
 • Добавена е нова функционалност за администриране на системата.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2014_01_20.pdf
14.12.2013
Публикувана е версия 3.13.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Възстановена е схемата за изчисляване на поле 16.7 - Отработени часове при подготовка на данни за Декларация 1 от версия 3.11.0.
 • Направени са корекции при попълване и запис на файл на данни за Справка по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Редица допълнения и изменения в модул Документи свързани с ускорение при добавяне и редакция на документи, генерация на документи чрез XML, настройки на компоненти от класове Данни за фактура и ДДС информация.
 • Добавена е функционалност за запис на резултати от модул Бланки в PDF формат.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_12_14.pdf
18.11.2013
Публикувана е версия 3.12.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са допълнения към модули Човешки ресурси, ТРЗ, Сметкоплан, Документи, Администраторски инструменти, Бланки.
 • Включено е описание в помощния файл на модул ДДС.
 • Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_11_18.pdf
21.10.2013
Публикувана е версия 3.11.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавена е функционалност, чрез която може динамично да се сменят филтрите по групи за компонентите, които имат такава настройка.
 • Разширени са възможностите при описание на Изгледи.
 • Добавена е функционалност за изтегляне на елементи от интернет. Предназначена е за изтегляне на елементи, създадени и поддържани от разработчика на системата и негови партньори.
 • Дадена е възможност за изключване на автоматичните ъпдейти на програмата (функционалност от версия 3.8.0).
 • В Настройката на изчислителните модели, при описание на формули и контроли е добавена функционалност за извличане на Стойности от потребителски структури.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_10_21.pdf
02.10.2013
УТОЧНЕНИЕ: Във връзка с новата редакция на чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г., прaвим следното уточнение по текста от 25.09.2013г. :

В данните за Видове доход по граждански договор (Информация/Основни информация/Видове доход по граждански договор), ДА НЕ СЕ НУЛИРАТ СТОЙНОСТИТЕ В КОЛОНА % РАЗХОДИ.
30.09.2013
Публикувана е версия 3.10.0. Основни пунктове в измененията са:
 • За компоненти от класове Контрагент и Обект добавена настройка Допълнителни видими полета.
 • Направени промени при активиране на събития от типа При промяна на ... за всички списъчни компоненти .
 • Коригирана е схемата за изчисляване на проценти и кодове свързани с Видове доход по граждански договор.
 • Дадена е възможност за покупка на ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ за ползване на СКИПТЪР(i).
 • Актуализиран е помощният файл, като са добавени описания за редица прозорци. Коригирани са и описанията във връзка с промените в продукта.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_09_30.pdf
25.09.2013
Във връзка с новата редакция на чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.,(“Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, НЕ СЕ УДЪРЖА И ВНАСЯ авансов данък.”),предлагаме следното решение:

В данните за Видове доход по граждански договор (Информация/Основни информация/Видове доход по граждански договор), на база на действащия период, да се създаде копие с валидност от 01.10.2013 г. Всички полета в таблицата да се занулят - да се въведе се стойност 0.00.
В следващата версия (3.10.0) на ПП СКИПТЪР(i) ще бъде направена корекция, чрез която периода за облагане ще се определя на база на полето Дата, а не както е към момента на база на полета От дата осигур..
17.09.2013
Публикувана е версия 3.9.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Към модул Човешки ресурси е добавена функционалност свързана с Годишно преизчисляване, Работа по график (НОВА ОПЦИЯ КЪМ МОДУЛА), поддържане на данни за пенсиониране и подготовка на справки УП2 и УП3.
 • Добавена е възможност за проследяване на Хронологията на промените по основни стандартни номенклатури и по всички потребителски номенклатури и основни данни на потребителските структури.
 • Добавена е функционалност за вписване в регистрационна (Log) таблица на данни свързани с работата на системата.
  ВНИМАНИЕ: По подразбиране настройката е включена и след обновяване на продукта ще започне вписване в Log таблицата. Ако не желаете да се регистрират събитията, трябва да изключите активността на избрани статуси.
 • В Прозорец Администраторски инструменти е добавена е функционалност за Зачистване на хронологията на промените/Log.
 • В Настройки на документи, за списъчните компоненти (Списък стоки, Стоки по позиции, Стойности по позиции, Валути по позиции) е променена схемата за определяне на характеристика Само за четене на полетата. Добавена и настройка Задължително. Аналогични промени са направени и в настройките на Връзките на сметки със структури.
 • При описание на Бланки е дадена възможност да се дефинират общи (глобални) допълнителни параметри.
 • Актуализиран е помощния файл, като са добавени описания за редица прозорци. Коригирани са и описанията във връзка с промените в продукта.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_09_17.pdf
16.07.2013
Публикувана е версия 3.8.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Във връзка с приемане на Република Хърватия в ЕС са променени контролите на ИН по ЗДДС. Номерата за новата държава членка започват с HR и съдържат 11 цифри след префикса.
 • Промени в модул Документи.
 • Приложена е нова концепция по отношение наследяването на правата в йерархичните структури.
 • Добавена е функционалност за изграждане на индивидуални процедури за контрол при редакция на документи.
 • Включена е схема за автоматичен ъпдейт на локални инсталации на системата.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_07_16.pdf
14.06.2013
Публикувана е версия 3.7.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавени е възможност за ограничаване правата на видимост и редакция на несобствени документи.
 • Дадена е възможност за добавяне на Индивидуални процедури за контрол по документи.
 • Добавена е функционалност за контрол на коректното разпределение на стойностите в счетоводните начални състояния и приключвания.
 • Добавени са средства за настройки Видимост, Задължителност, Само за четене, Инициализираща стойност на полетата на номенклатурите. Дадена е възможност за налагане на Ограничения при вписването на данни по номенклатурите.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_06_14.pdf
15.05.2013
Публикувана е версия 3.6.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Добавен е нов вид справка. Дадена е възможност за по-удобен преглед на алгоритмите в допълнителни настройки за справките.
 • В модул Документи е развита схемата за генерация на автоматични връзки към структури. Добавена е възможност за регламентиране на права до компоненти за конкретен вид документ.
 • Дадена е възможност за дефиниране на допълнителни полета към някой стандартни номенклатури.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_05_15.pdf
22.04.2013
Публикувана е версия 3.5.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Отразени са изискванията на изменените разпоредби на НИИПОДОО (Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване), в сила от 01.05.2013г.
 • Направени са съществени изменение в модули Човешки ресурси и ТРЗ
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_04_22.pdf
28.03.2013
Публикувана е версия 3.4.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Направени са промени във връзка с изменение на ПП на ЗДДС (ДВ 20/2013). Изтеглете примерни бланки за Дневник продажби и Справка декларация DDS_Blanks_For_SCIPTER_i.zip.
 • В модул Справки е добавен елемент Междинни резултати
 • Добавена е функционалност за Табличен избор на полета.
 • Други промени и отстранени проблеми.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_03_28.pdf
05.03.2013
Публикуване е версия 3.3.1.Отстранени са проблемите от версия 3.3.0 по отношение печат на бланки.
28.02.2013


Публикувана е версия 3.3.0. Основни пунктове в измененията са:
 • В компонента за обработка на таблична информация (Грид) е премахнато ограничението за редакция на данните при наложен филтър.
 • В модул Бланки е добавена функционалност за организиране на пространства в началото на страницата (PageHeader) и в края на страницата (PageFooter)
 • Разширени са възможностите за описание на изгледи.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_02_28.pdf
18.02.2013
Публикуване е версия 3.2.1.Отстранени са проблемите от версия 3.2.0 по отношение печат на бланки.
15.02.2013


Публикувана е версия 3.2.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Прикачена е помощна информация към системата (HELP).
 • Допълнена е функционалността на компонент за обработка на таблична информация, като са добавени бързи бутони на статус линията.
 • Има корекции по модули Бланки, Справки, Сметкоплан, Дълготрайни активи, Социално осигуряване, Администраторски инструменти, Основна информация.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_02_15.pdf
16.01.2013
Публикувана е версия 3.1.0. Основни пунктове в измененията са:
 • Към модул Дълготрайни активи е добавена функционалност за регламентиране на права, за генерация на документи чрез XML. Добавени са полета от текущото състояние в справките по документи и в бланките към документите.
 • Към модулите Човешки ресурси и ТРЗ също е добавена функционалност за регламентиране на права и са направени необходимите корекции във връзка с нормативни изменения, влизащи в сила от 01.01.2013.
 • Модулите Социално осигуряване е приведен в съответствие с нормативни изменения, влизащи в сила от 01.01.2013.
 • Изцяло е препрограмирана функционалността за панелна обработка към Компонента за обработка на таблична информация.
 • Дадена е възможност за регламентиране на права в прозорец Автоматична номерация, както общи така и по конкретни номерации.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2013_01_16.pdf
10.12.2012
Публикувана е версия 3.0.4. Основни пунктове в измененията са:
- Включен е модул Дълготрайни активи.
- Разширена е функционалността по отношение на инициализация на числови полета в списъчни компоненти.
- Видовете справки са организирани в йерархична номенклатура.
- Добавена е функционалност за изтегляне и стартиране на модул за отдалечено обслужване.
- Отстранени са грешки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_12_10.pdf
20.11.2012
Публикувана е версия 3.0.3. Основни пунктове в измененията са:
- Разширени са възможностите при описание на Влияние , настройка на Въздействие По позиции , когато източникът на въздействие е Стоки, Стойности или Валути по позиции .
- За компоненти от класове Разпр. по структури, Стоки и Стоки по позиции, при въвеждане на данни е добавена функционалност за множествен избор от съответната номенклатура.
- Промяна в настройки на Бланки.
- Отстранени са грешки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_11_20.pdf
22.10.2012
Публикувана е версия 3.0.2. Основни пунктове в измененията са:
- Добавени са общи настройки на всички компоненти Неактивен, Не вписва данни, Не генерира XML съдържание, Локално наименование;
- Добавени са редица функции за преструктуриране на Сметкоплан при наличие на заведени документи;
- Точка Автоматична номерация от меню Бизнес логика е преместена в меню Информаия и е премахнато изискването на администраторски права за достъп до нея. ВНИМАНИЕ: Ограничете правата до преместената точка, ако не желаете тя да е достъпна за всички.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_10_22.pdf
24.09.2012
Публикувана е версия 3.0.1. Основни пунктове в измененията са:
- Дадена е възможност за описание и ползване на Филтри по групи за йерархичните номенклатури.;
- Променени са стандартните икони за точките от менюто свързани с Добавяне на документ, Оглед на документ и Справки.
- Разширени са настройките на компоненти от клас Данни за фактура;
- Отстранени са грешки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_09_24.pdf
16.08.2012
Публикувана е версия 3.0.0. Основни пунктове в измененията са:
- Реорганизирана е работата със скриптовете;
- Добавена е възможност за автоматични ъпдейти, когато системата е инсталирана на всяка станция;
- Добавени са модули Човешки ресурси и ТРЗ;
- Добавена е функционалност за подготовка на данни По наредбата за обезщетение, Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ и Уведомления по чл.123 ал.1 от КТ;
- При описание на потребителски номенклатури е добавена функционалност за създаване и настройки на Връзки към структури;

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_08_16.pdf
10.07.2012
Публикувана е версия 2.0.46. Основни пунктове в измененията са:
- В модул Бланки е дадена възможност за попълване на макет чрез OpenOfficeCalc аналогично на макетите за Excel. Добавена е възможност за ползване на имената на полета и параметри. Включен е нов елемент Фиксирана таблица.;
- Допълнена е функционалност за модул Сервитьор с цел предлагане на промоции/бонуси;
- Дадена е възможност за оглед на всички раздадени права и наложени ограничения.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_07_10.doc
26.06.2012
Публикувана е нова версия 2.0.45. Измененията накратко са:
- Значителни изменения при работа с пакети от данни - подпакети, демопакети, тестване и компресация. Възстановяване на данни след преинсталация на MS SQL SERVER;
- В модулите справки и бланки е дадена възможност за копиране на елементи и за немодална визуализация на резултатите;
- Коригирана е схемата за замяна на елементи на номенклатури. Дадена е възможност и за премахване на неизползваните елементи.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_06_26.doc
11.06.2012
Публикувана е нова версия 2.0.44. Измененията накратко са:
- Дадена е възможност за осъществяване на контрол за недублиране на документи;
- Дадена е възможност за прикрепяне на помощен (HELP) файл за всеки вид документ;
- Включена е функционалност за автоматичен печат на кухненски бележки за модул Сервитьор.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
SCIPTERI_2012_06_11.doc
23.05.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.43. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията и примерни бланки по ЗДДС.
SCIPTERI23052012.ZIP
29.04.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.42. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI29042012.DOC
09.04.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.41. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI09042012.DOC
15.03.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.40. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI15032012.DOC
08.03.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.39. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI08032012.DOC
15.02.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.38. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI15022012.DOC
09.02.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.37. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI09022012.DOC
31.01.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.36. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI31012012.DOC
16.01.2012
     Публикувана е нова версия 2.0.35. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI16012012.DOC
30.12.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.34. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI30122011.DOC
12.12.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.33. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI12122011.DOC
25.11.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.32. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI25112011.DOC
31.10.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.31. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI31102011.DOC
21.10.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.30. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI21102011.DOC
30.09.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.29. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI30092011.DOC
24.08.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.28. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI24082011.DOC
17.08.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.27. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI17082011.DOC
25.07.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.26. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI25072011.DOC
05.07.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.25. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI05072011.DOC
20.06.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.24. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI20062011.DOC
01.06.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.23. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI01062011.DOC
20.05.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.22. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI20052011.DOC
16.05.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.21. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI16052011.DOC
05.05.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.20. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI05052011.DOC
28.04.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.19. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI28042011.DOC
12.04.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.18. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI12042011.DOC
24.03.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.17. Отстранена е грешка (от версия 2.0.16) в модул Структури.
19.03.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.16. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI19032011.DOC
28.02.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.15. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI28022011.DOC
22.02.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.14. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI22022011.DOC
04.02.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.13. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI04022011.DOC
28.01.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.12. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI28012011.DOC
07.01.2011
     Публикувана е нова версия 2.0.11. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI07012011.DOC
26.11.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.10. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията
SCIPTERI26112010.DOC
22.11.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.9. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI22112010.DOC
04.11.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.8. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI04112010.DOC
29.10.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.7. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI29102010.DOC
01.10.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.6. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI01102010.DOC
27.08.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.5. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI27082010.DOC
10.08.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.4. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI10082010.DOC
04.08.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.3. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI04082010.DOC
22.07.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.2. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI22072010.DOC
17.06.2010
     Публикувана е нова версия 2.0.0. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI17062010.DOC
08.06.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.25. Отстранени са незначителни проблеми.
04.06.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.24. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI04062010.DOC
05.05.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.23. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI05052010.DOC
22.04.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.22. Отстранени са проблеми в модул Структури.
16.04.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.21. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI16042010.DOC
08.04.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.20. Отстранени са проблеми в модул Процеси и модул Бланки.
01.04.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.19. Отстранен е проблем в модул Процеси.
31.03.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.18. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI31032010.DOC
22.02.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.17. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI22022010.DOC
10.02.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.16. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI10022010.DOC
25.01.2010
     Публикувана е нова версия 1.0.15. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI25012010.DOC
29.12.2009
     Публикувана е нова версия 1.0.12. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTERI29122009.DOC
20.11.2009
     Публикувана е нова версия съдържаща измененния в модул Процеси. Прикрепеният файл съдържа подробно описание на измененията.
SCIPTERI20112009.DOC