ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С АМОРТИЗИРУЕМИТЕ АКТИВИ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
19.07.2016
Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Дълготрайни активи на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.
24.02.2014
Публикувана версия 2.10 на ПП АДАКТА.

Измененията са следните:
  • Коригирани са процедурите по изчисляване на състояние, хронологии и попълване на данъчен амортизационен план по документи. Измененията засягат отписани от данъчен план активи, за които, чрез документ за Промяна на отчетна, остатъчна и данъчна амортизируема стойност е добавена нова данъчна амортизируема стойност и е стартирано наново начисляването на амортизации.
  • Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.


Изтеглете актуална версия АДАКТА 2.10
22.04.2008
      Публикувана е версия 2.9 на продукта. В Сервиз/Настройки е добавена отметка "Начало на амортизиране за данъчни цели от месеца следващ месеца на въвеждане в експлоатация". Изменението е направено във връзка с промяната на чл. 58, ал. 1от ЗКПО валидна от 01.01.2008.
19.03.2008
      Публикувана е версия 2.8 на продукта. Премахнато е влиянието на документа "Отписване на преоценъчен резерв 1998-2001г." върху самата стойност на полето "Преоц. резерв (1998-2001г)". Промяната е направена във връзка с изясняването че резервът се отписва единствено от данъчния план. От счетоводен план отписването ще стане при отписване на самите активи.
25.01.2008
      Публикувана е версия 2.7 на продукта. В справката Данъчен амортизационен план, за активите, които са отписани от плана заради изчерпване на балансовата стойност, автоматично се попълват полетата Дата на извеждане (ДП), Начин на отп. (ДП), Вид док. отп. (ДП). За дата на извеждане (отписване) се счита последният ден от последния месец в който има начислени данъчни амортизации.
04.04.2007
      Отстранен е проблем свързан с документа за "Отписване на преоценъчен резерв 1998-2001г.". Проблемът се е проявявал при двукратно натискане на бутона за отписване, ако е избран метод по параграф 10.
30.03.2007
      Във връзка с новия ЗКПО, влизащ в сила от 01.01.2007г., е добавен документ за "Отписване на преоценъчен резерв 1998-2001г.". Този документ се създава задължително на 01.01.2007г. В него се избира методиката на отписване - пар.10 или пар.11 от ПЗР на ЗКПО. При пускане на процедурата по отписване, се прави проверка за съществуване на документи след 01.01.2007г., свързани с неотписаните от данъчен план активи.
     В документа, освен дата и методика, има поле за "Отписан и неразпределен резерв" и списък активи.
     Полето "Отписан и неразпределен резерв" ще е сумата на целия резерв, ако е избрана методиката по пар.11 (оптисва се резерва без да се променят балансови стойности и амортизаци). При методика по пар.10 това поле ще има ненулева стойност, само ако резерва е по-голям от балансовата стойност и тя ще е точно разликата им.
     Таблицата с активи съдържа данни за Група, Наименование, Инвентарен номер, Балансова стойност, Начислени дан.амортизации и Резерв преди отписването, промяната им на база отписване и стойностите им след отписване на резерва.
      Друга промяна е началото на начисляване на данъчни аморизации. За данъчни цели, амортизации след 01.01.2007г. се начисляват на активите от месеца на въвеждането им в експлоатация.
17.01.2006
     Коригирана е схемата за годишно изравняване на амортизациите през декември за активите които са временно извеждани от експлоатация. В оборотните справки по активи е добавено поле "Данъчна амортизируема сума" по документите за придобиване.
18.02.2005
     В детайлната част на документите за придобиване на активи е добавено поле "Дан.ам.стойност" (аналогично на начално състояние). До този момент, от документа за придобиване стойността на тази характеристика се е изчислявала автоматично на база разликата между "Отчетна" и "Остатъчна" стойност. При обновяването на продукта, новото поле ще се попълни автоматично в съществуващите документи като разлика между "Отчетна" и "Остатъчна" стойност.
Направеното изменение дава възможност за завеждане на активи, участващи само в данъчния план.
09.02.2005
     По изискване от страна на клиент, във връзка с разходи за ремонти на актив, с които не се увеличава отчетната стойност, а се намалят разходите за амортизации е направено следното:
  • В документа "Преоценки" е добавен нов "Метод на преоценка" - "Чрез промяна на амортизация без резерв";
  • При избран такъв метод се извършват изчисления аналогични на метода "Чрез промяна на амортизация", но не се отразяват в схемата на резервите.
01.12.2004
     Дадена е възможност за изтегляне на актуална версия от клиенти, чийто продукт е в абонамент към датата на публикация.