ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С АМОРТИЗИРУЕМИТЕ АКТИВИ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
     АДАКТА е ПРЕДНАЗНАЧЕН за обработка на информацията свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО.
     Продуктът поддържа НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА АКТИВИТЕ, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове.
     За всеки актив се съхранява паралелно информация относно СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ.
     С помощта на документи е дадена възможност за промяна НА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ НОРМИ, ОТЧЕТНАТА, ОСТАТЪЧНАТА и АМОРТИЗИРУЕМАТА сума.
     Поддържа документи за ПРЕОЦЕНКА С КОЕФИЦИЕНТ и ПРЕОЦЕНКА ЗА СМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИИТЕ.
     Дадена е възможност за ВРЕМЕННО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА и по-късно въвеждане в употреба.
     Съществуват документи за едновременно и/или независимо отписване на активите от ДАНЪЧЕН И СЧЕТОВОДЕН ПЛАН.
     Чрез документите за НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ и на база на настройките в продукта се начисляват ПОМЕСЕЧНИ или ПОДНЕВНИ амортизации.
     Продуктът предлага годишен ДАНЪЧЕН И СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН. Множество от хронологични и оборотни справки проследими за период от време
     С помощта на ГЕНЕРАТОРА НА СПРАВКИ се редактират съществуващите и се описват нови справки. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор се реализира чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
     Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
     Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
     МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми.
     РАБОТАТА В МРЕЖА дава възможност за едновременна работа от няколко станции.