ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
     Програмният продукт Хонорари е предназначен за въвеждане и обработка на сметките за изплатени хонорари по извънтрудови правоотношения.
     Дава възможност за:
  • Завеждане на звена, видове облагане и осигуряване;
  • Завеждане на договори с часове, тарифи и суми по отделни звена на предприятието;
  • Завеждане на сметки за изплатени хонорари, с изчисляване на дължими осигурителни вноски и данъци;
  • Отпечатване на Сметка и Служебна бележка;
  • Подготовка на данни към модул НОИ;
  • Генериране на справки по въведените документи.
     С помощта на ГЕНЕРАТОРА НА СПРАВКИ описаното множество от справки може да се променя и допълва. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор се реализира чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ. Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС. Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта. МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми. При невключена опция МНОГОФИРМЕНОСТ, се допуска обработка до пет хонорара на месец в допълнителните пакети от данни. РАБОТАТА В МРЕЖА дава възможност за едновременна работа от няколко станции.