ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА СВЪРЗАНА С АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК И ДВИЖЕНИЕТО МУ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
     АвтоПарк е ПРЕДНАЗНАЧЕН за обработка на информацията свързана с автомобилния парк и движението му.
     Продуктът поддържа НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове.
     Основният документ на продукта е ПЪТНИЯТ ЛИСТ. Чрез него се следи движението, разхода на ОСНОВНО и ДОПЪЛНИТЕЛНО гориво, както и разходите за работа на специализирани машини на място. Изчисляват се корекциите на основните норми в зависимост от ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ. Изчисляват се и ПРЕРАЗХОДИТЕ И ИКОНОМИИТЕ на горива и масла. Съхранява се информация за маршрутите на движение.
     При наличие на предварителна информация за зарежданията на горива е дадена възможност за нейното въвеждане. При по-късното въвеждане на пътния лист за съответния автомобил и водач, данните за зарежданията се попълват автоматично.
     Следи се и информацията по отношение на ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕМОНТИ на автомобилите, заедно с вида на материалите и услугите по тях.
     Продуктът предлага множество типове справки по пътни листове, корекции по пътни листове, зареждания на горива и извършени ремонти.
     ГЕНЕРАТОРЪТ НА СПРАВКИ позволява редакция и допълване на справките. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор, се реализира чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
     Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
     Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
     МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми.
     РАБОТАТА В МРЕЖА дава възможност за едновременна работа от няколко станции.