ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
17.02.2020
Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта, считано от 01.01.2021 г.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Счетоводство на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.
01.07.2019
Публикувана е версия 1.84 на ПП Скиптър.
В ДВ, бр. 3 от 2019 г. от 08.01.2019 г. е публикуван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС. Промяната засяга попълването на дневници по ДДС с въвеждането на отложено начисляване на ДДС от вносител на стоки, включени в приложение 3 на ЗДДС. Промяната влиза в сила от 01.07.2019 г.
В тази връзка са направени следните промени:
 • Във фиксирана номенклатура Тип сделка са добавени редовете
  47 Покупка без право на ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
  48 Покупка с пълен ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
  49 Покупка с частичен ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
  55 Смоначисляване по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
 • Допълнени са процедурите за попълване и контрол на дневниците за продажби във връзка с новодобавените елементи в горната номенклатури.
 • Предложени са коригирани описателни файлове за дневници на покупки и продажби (DPOK07.txt, DPOK07.xls, DPROD07.txt, DPROD07.xls), които ще се инсталират автоматично при обновяване в папката на Скиптър. При желание, тези файлове могат да бъдат копирани в съответната папка с данни от компетентно лице. Промяната засяга името на поле 8а. "Доставка по чл.163а от ЗДДС", което се преименува в "Доставка по чл.163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС".
03.05.2017
Публикувана версия 1.83 на ПП Скиптър.
Отстранена е грешка, свързана с пропуск в ограниченията за редакция и изтриване на документи в приключен период.
31.03.2017
Публикувана версия 1.82 на ПП Скиптър.
Във връзка с публикувания Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г. са направени следните промени:
 • Във фиксирана номенклатура Код и вид документ е добавен ред с код 95 и наименование Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС.
 • Във фиксирана номенклатура Тип сделка е добавен ред с код 95 и наименование Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки.
 • Допълнени са процедурите за попълване и контрол на дневниците за продажби във връзка с новодобавените елементи в горните номенклатури.
25.11.2016
Публикувана версия 1.81 на ПП Скиптър.
Във връзка с миграцията на сайта на Униконс на нова платформа е направена корекция за получаване на Парола от интернет при задействана защитa.
23.03.2016
Публикувана версия 1.80 на ПП Скиптър.
Направени са промени с цел ускоряване действието на бутон Добави всички в прозорец за разпределение по структури.
16.02.2016
Публикувана версия 1.79 на ПП Скиптър.
Направени са промени във връзка с изменения на ПП на ЗДДС.
Вижте описанието в прикрепения файл.
S20160216.pdf
07.05.2014
Публикувана версия 1.78 на ПП Скиптър.
Отстранена е грешка при автоматично осчетоводяване на документи, които съдържат типове сделки с код над 40 и новите видове документи (11,12,13,91,...,94,99).

Изтеглете актуална версия Скиптър 1.78 update (4.16 MB)
30.04.2014
Публикувана версия 1.77 на ПП Скиптър.
Направени са промени при автоматично осчетоводяване на документи. Подтиснат е контрола за наличие на редове в контировката.
От версия 1.76 се даде възможност за запис на документи без наличие на редове в контировката. При ръчно въвеждане се активира превантивен контрол, но при автоматично осчетоводяване този контрол бе останал строг и създаваше неудобство при множествено осчетоводяване на документи.
17.01.2014
Публикувана версия 1.76 на ПП Скиптър.
Направени са промени във връзка с изменения на ЗДДС и ПП на ЗДДС валидни от 01.01.2014.
Техническите изменения се изразяват в добавяне на нови типове сделки, видове документи, схема на попълване и контрол на дневници и декларации по ЗДДС.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
S20140117.pdf
11.09.2013
Отново е публикувана версия 1.75 на ПП Скиптър.
Коригиран е проблем, състоящ се в това, че при отваряне на прозорец Справки по структури, активна е страница Описание на справки, а не Общи справки. След корекцията, при активиране на гореспоменатия прозорец, активна ще бъде страница Общи справки
14.08.2013
Публикувана е отново версия 1.75 на ПП Скиптър.
Отстранен е проблем в МОДУЛ ДДС. Проблемът се е проявявал при попълване и контрол на клeтката 18 (Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка както и на доставки като посредник в тристранна операция) от справка декларация. Проявявал се е само при наличие на данни в дневник продажби в колона ДО при тристранни операции.
05.08.2013
Повторно е публикувана е версия 1.75 на ПП Скиптър.
Измененията засягат единствено модул ObjAcc.dll и са във връзка с добавената функционлност за ползване на автоматични номерации при осчетоводяване чрез Импорт и/или чрез Стандартни документи.
Промяната се състои в автоматичното ограничаване (отрязване) на параметъра посочен във функцията AutoNom до 10 символа. На практика този параметът посочва име на Вид документ а не на Номерация. Според настройката на Номерациите в страница Документ/Номерация и според посочения Вид документ в AutoNom се локализира същинската номерация.
29.07.2013
Публикувана е версия 1.75 на ПП Скиптър.
Отстранен е проблем в стандартни оборотни справки при сметки с двойна аналитичност. Проблемът се е проявявал, когато направената селекция от подсметки не е иамла салда и обороти в избрания период и отметката за участието на такива сметки не е включена. Резултатът е бил празна таблица със случайни числа за сборни редове.
Допълнена е функционалност за ползване на автоматични номерации при осчетоводяване на документи от импорт. За да се активира новата функционалност, във файла за осчетоводяване, в поле Номер и/или Забележка трябва да се постави ключова дума AutoNom последвана от името на номерацията поставено в скоби. Пример: AutoNom(ПКО). Ако посочената номерация съществува еднократно се изисква номер и с него се замества извикването на функцията. Не е предвидена схема за отказване на номер.
15.07.2013
Публикувана е версия 1.74 на ПП Скиптър. Добавен е тип сделка 14 - Придоб.на стоки от посредник в тристр.операция.
03.07.2013
Публикувана е версия 1.73 на ПП Скиптър. Направени са следните промени:
 • Във връзка с приемане на Република Хърватия в ЕС са променени контролите на ИН по ЗДДС. Номерата за новата държава членка започват с HR и съдържат 11 цифри след префикса.
 • Полето Номер за номенклатура Елементи на аналитичности е разширено до 15 символа. Направени са корекции по прозорците за въвеждане, за избор и по справките. В някой от справките, при наличие на номера с повече от десет символа е възможно да не се визуализира изцяло полето Наименование.
 • В прозорец За осчетоводяване (Операции/Осчетоводяване) е наложена сортировка на документите по Дата и Номер документ. Чрез кликване върху името на произволна колона се предизвиква пресортиране на редовете по данните в нея.
26.03.2013
Публикувана е версия 1.72 на ПП Скиптър. Направени са промени във връзка с изменение на ПП на ЗДДС (ДВ 20/2013).
Промените засягат именуването на колона от дневник продажби - "ДО 0% - чл.140, 146, 173 (ал.1, 4)" се променя на "ДО 0% - чл.140, 146, 173" промяна в номенклатурата Тип сделка. Добавеното изречение в чл.117, ал.4. (Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.) няма как технически да се анализира от продукта и прилагането му остава ангажимент на потребителя.
Изтеглете примерни бланки за Дневник продажби и Справка декларация DDS_Blanks_For_Scipter_and_X_Manager.zip.
01.02.2013
Публикувана е версия 1.71 на ПП Скиптър. Отстранен е проблем при изтриване на Група в прозорец Структури. Прозорецът се активира от Информация/Описание на връзки.
07.06.2012
     Публикувана е изменена версия (1.70) на продукта. Разширени са възможностите в описанието на импорти от EXCEL и OpenOffice Calc за достъп до колони след IV.
23.05.2012
     Прикрепеният файлсъдържа примерни бланки по ЗДДС и инструкция за тяхното инсталиране.
SCIPTER23052012.ZIP
18.04.2012
     Публикувана е версия (1.70) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER18042012.DOC
02.04.2012
     Публикувана е версия (1.69) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER02042012.DOC
26.03.2012
     Публикувана е версия (1.68) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER26032012.DOC
25.01.2012
     Публикувана е версия (1.67) на продукта. Отстранен е проблем при инициализация на данни в нов пакет от MS DOS.
17.05.2011
     Публикувана е версия (1.66) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER17052011.DOC
31.03.2011
     Публикувана е версия (1.65) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER31032011.DOC
01.03.2011
     Прикрепеният файл съдържа актуализирани отчетни форми свързани с измененията на ППЗДДС (Дв.бр.10, 01.02.2011г.) - Спрвка декларация, Дневник продажби, VIES декларация. Корекциите са минимални и бихте могли сами да промените описателните файлове при вас или да копирате приложените файлове в папката на Скиптър (за инициализация на нови фирми) и във всяка една работна папка ползваща посочените форми.
SCIPTER01032011.ZIP
04.02.2011
     Публикувана е версия (1.64) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER04022011.DOC
12.05.2010
     Публикувано е изменение в модул ДДС 2007. Изменението касае изчисляването на стойността на % оборот с нулева ставка и се състои в добавянето и на оборотите по чл.21 ал.2 от ЗДДС.
27.01.2010
     Публикувана е версия (1.63) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията и примерни форми за регистрите по ППЗДДС.
SCIPTER27012010.ZIP
23.09.2009
     Публикувана е версия (1.62) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER23092009.DOC
07.09.2009
     Публикувана е версия (1.61) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER07092009.DOC
10.07.2009
     Публикувана е нова версия на Модул Фактуриране. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER10072009.DOC
07.07.2009
     Публикувана е версия 1.60 на продукта. Отстранена е грешка, състояща се в некоректно попълване на полето КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА в хронологичните справки по структури. Проблемът се е проявявал при последователно стартиране на хронологични справки от различни структури.
26.06.2009
     Публикувана е версия (1.59) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER26062009.DOC
24.04.2009
     Публикувана е версия 1.58 на продукта. Отстранена е грешка, състояща се в некоректно попълване на параметрите "Име на фирмата", "Оператор", "От дата", "До дата" за справки "Пълна главна книга".
21.04.2009
     Публикувано е изменение в модул Фактуриране. В справките "Стоки във фактури" е добавено поле "Доп.инф по арт.от документа" съдържащо до 250 символа от въведената в документа допълнителна информация към артикула. Символите за нов ред в тексат на мемо полето са заместени с интервали.
23.03.2009
     Публикувана е версия (1.57) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
SCIPTER23032009.DOC
10.03.2009
     Публикувана е версия (1.56) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията и примерни отчетни форми (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК) в хиляди лева.
SCIPTER10032009.ZIP
17.09.2008
     Публикувана е версия (1.55) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER17092008.DOC
24.07.2008
     Публикувана е версия (1.54) на продукта. Отстранен е проблем при попълване на регистрите по ДДС при прехвърляне на втора дискета. Отстранен е и проблем при визуализацията на избраните формули към Автоматичните връзки по структури.
27.06.2008
     Публикувана е версия (1.53) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER27062008.DOC
13.06.2008
     Направено е изменение в модул ДДС 2007 във връзка с контролите на ИН по ЗДДС. Допуска се номер започващ с BG и допълнен с коректо ЕГН. Не е променена версията на продукта.
08.04.2008
     Публикувана е версия (1.52) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER08042008.DOC
18.03.2008
     Прикрепеният файл съдържа примерни отчетни форми (Баланс, ОПР, ОСК) валидни от 2008г.
SCIPTER18032008.ZIP
15.02.2008
     Публикувана е версия (1.51) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER15022008.DOC
25.01.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.50). Направени са изменения на модул Фактуриране във връзка с изисквания за формата на специализираните стокови разписки на БИЛЛА. В данните за артикулите, Специализирана информация, са добавени полета Произход и Партиден номер. Добавени са настройки на компонента Данни за фактура в Допълнителни връзки с компоненти. Изменена е самата бланка.
     Променен е и печата на квитанция към ПКО включваща артикули. В зависимост от настройките на самата фактура се отпечатва и допълнителната информация към артикулите.
     В Справки по структури/Общи справки е дадена възможност за сортировак по всички колони.
     Отстранени са някой несъществени грешки.
30.11.2007
     Публикувана е версия (1.49) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER30112007.DOC
20.11.2007
     Публикувана е версия (1.48) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER20112007.DOC
17.07.2007
     Публикувана е версия (1.47) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER17072007.DOC
22.06.2007
     Публикувана е версия (1.46) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER22062007.DOC
19.06.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.45). Отстранен е прблем при ползването на Бланките към документите.
28.05.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.44). Отстранен е прблем при ползването на Бланките към документите.
10.05.2007
     Публикувана е версия (1.43) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER10052007.DOC
22.03.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.42). Отстранен е пропуск по отношение запазване на визуалните настройки на някой прозорци.
12.03.2007
     Публикувана е версия (1.41) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER12032007.DOC
16.02.2007
     Публикувана е версия (1.40) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER16022007.DOC
26.01.2007
     Публикувана е версия (1.36) на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER26012007.DOC
19.01.2007
     Публикувана е нова версия на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията и други приложени файлове.
SCIPTER19012007.RAR
28.12.2006
     Публикувана е нова версия на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER28122006.DOC
21.12.2006
     Публикувана е нова версия на модул Фактуриране. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER21122006.DOC
22.11.2006
     Публикувана е версия 1.33 на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER22112006.DOC
26.06.2006
     Публикувана е нова версия на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER26062006.DOC
16.05.2006
     Публикувана е нова версия на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER16052006.DOC
14.04.2006
     Публикувана е версия 1.30 на продукта. Отстранен е проблем, проявяващ се на PC с операционна система Windows 98. Грешката е възниквала при въвеждане на документи в модул Фактуриране.
13.04.2006
     Публикувана е нова версия на продукта. Има прикрепен файл с описание на измененията.
SCIPTER13042006.DOC
23.02.2006
     Прикрепеният файл съдържа модул Дневници 2.0, работещ под ДОС с възможност за премахване на контрола за коректност на НДР. Модулът НЕ Е пригоден за подготовка на регистри по ЗДДС във връзка с измененията в ППЗДДС от 27.01.2006г., но може да послужи за междинна подготовка на данни. Тези данни могат да се заредят в модулите за ДДС на фирма Униконс работещи под Windows и адаптирани към изискванията на ППЗДДС.
SCIPTER23022006.ZIP
10.02.2006
     Направена е промяна в модула за осчетоводяване. Промяната се състои в това, че се анализира датата на завеждане на документа подлежащ на осчетоводяване. Ако датата е след 31.01.2006, се анализира полето "Идентификационен номер" на контрегента. При наличие на повече от 10 символа в него се вземат първите 9. Ако символите са точно 10, се анализира първият от тях. Ако той не е цифра се премахва. Аналогично се процедира и с 10-тия символ. измененията се получават при обновяване с версия 1.27 (или по-голяма) на Скиптър.
07.02.2006
     Прикрепеният файл съдържа описания на дневниците за покупки и продажби, валидни от 01.02.2006г., които трябва да се разархивират в папките с данни и в основната папка на продукта Скиптър.
SCIPTER07022006.ZIP
03.02.2006
     Прикрепеният файл съдържа описнаие на направените изменения и примерни бланки за справка декларация и приложение 5 за извършрно приспадане.
SCIPTER03022006.ZIP
19.01.2006
     Направени са следните изменения и допълнения:
 • В модул ДДС, след попълване на справка декларация, ако има ДДС за внасяне, се изисква потвърждение на стойността в клетка 72 "Ефективно внесен данък" и на датата на внасяне;
 • В прозорците за оглед на дневниците за покупки и продажби е дадена възможност за сортиране на данните по произволна колона. Редакцията на дневниците се осъществява в помощна таблица и направените промени се отразяват в данните едва при натискане на бутона запис;
 • В прозореца за аналитично разпределение е добавен бутон "Множествен избор". Чрез него се активира едноименен прозорец даващ възможност за избор на множество партиди и определяне на начина на инициализация на стойността им - салдо или константа. Ако сметката има две аналитичности, множественият избор се осъществява върху всяка една от тях и продуктът генерира комбинации от избраните;
 • Добавен е превантивен контрол за недублиране на документи. Контролът се извършва при запис на документа и при автоматично осчетоводяване. Състои се в проверка за съвпадение на полетата вид, номер и дата на документа.