ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С АМОРТИЗИРУЕМИТЕ АКТИВИ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Цена Едногодишен
абонамент
- 691.00 138.20
1037.00 207.40

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.