ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Версия 4.80.0 от 14.06.2024г.Инструкция за инсталация и актуализация (353 KB)


Изисквания

.NET FrameWork 2.0 (22.4 MB)

MSSQL Server 2008 Express (235 MB)   или   MSSQL Server 2012 Express (133 MB)

  или   MSSQL Server 2017 Express (275 MB)


Допълнителни

Библиотеки BPL100 (при ръчно поставяне) (3.11 MB)

Други
Дата Описание Файл
04.06.2024
Индивидуална процедура за справка и инструкция за извличане на Главна книга по синт. сметки по множество пакети.
ДОПУСКА НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА В СМЕТКОПЛАН.
GlavnaKniga.zip (90.75 KB)
04.06.2024
Индивидуална процедура за справка за извличане на Оборотна ведомост по синт. сметки по множество пакети. Инсталацията и ползването са аналогични на процедурата за Главна книга по синт. сметки по множество пакети.
ДОПУСКА НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА В СМЕТКОПЛАН.
OborotnaVedomost.zip (1.76 KB)
24.04.2024
Във връзка с АНЕКС към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование №Д01-415/ 28.12.2023 г. (25.03.2024г.) ( Вижте анекса ),

Униконс ООД поема ангажимент, в срок до 31.07. 2024 г. да разработи и пусне в експлоатация специализиран модул към ПП СКИПТЪР(i) за Равномерно разпределение на средствата от 13-та заплата и от допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда назад в месеците през годината.
(4 KB)
05.04.2024


Публикувани са нови версии на справки:
 • Статистически отчет ГОДИШЕН
 • Статистически отчет ТРИМЕСЕЧЕН от 01.01.2018
В новите справки са добавени данни за лица работещи по договор за управление и контрол и за самоосигуряващи се лица, които полагат личен труд.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.79.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
(4 KB)
22.01.2024


Публикувани са нови версии на:
 • Бланка - Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 необл. доходи
 • Бланка - Служебна бележка по чл. 45, ал. 1
Бланките се ползват в прозорец "Прозорец Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ".
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.77.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
(4 KB)
04.10.2023
Инструкция за добавяне на нова потребителска структура и бланка за печат към нея за Бюджетни платежни нареждания от/към бюджета, които са в сила от 01.10.2023г.

ВНИМАНИЕ. Тази инструкция не е предназначена за корекция на БПН свързани с ТРЗ, а е за самостоятелно пускане на платежни от и към бюджета.
В началото на следващата седмица ще публикуваме версия на СКИПТЪР(i) с промени на БПН свързани с ТРЗ.
Payment_order_Budget_01_10_2023.zip (371.1 KB)
07.08.2023


Публикувани са данни по отношение на:
 • МОД по икономически дейности от 01.08.2023 г.
 • ТЗПБ от 01.08.2023 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.08.2023 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.73.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
(4 KB)
10.05.2022
Публикувана е нова версия на справка Амортизационен план, която ползва новите възможности за избор на многогодишен период. Справката може да се изтегли чрез функционалността Изтегли от интернет с минимална версия на СКИПТЪР(i) 4.62.0.
(4 KB)
29.03.2022


Публикувани са данни по отношение на:
 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
(4 KB)
16.02.2021
Технология за архивиране (автоматично) на пакети на Скиптър(i) чрез схеми, достъпна за версии на Скиптър(i) от 3.28.0.
Sci_Backup_exe_and_Read_Me_pdf.zip (126.42 KB)
19.10.2020
Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i)
ImportKorona2.pdf (137.72 KB)
26.06.2020
Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Actions.doc (56 KB)
08.06.2020
Технология и материали за преход към СКИПТЪР(i) за притежатели на Скиптър и/или Корона 2
TechnoMat.zip (3.13 MB)
05.05.2020
Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.2. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.48.0.
Modul UPTO_1_2.pdf (1.11 MB)
17.01.2020
Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.1.4. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.46.0.
ModulUPTO_1_1_4.pdf (1.1 MB)
15.07.2019
Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.1.2. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към коятоможе да се ползва модул УПТО е 4.43.0.
ModulUPTO.pdf (1.09 MB)
24.10.2017
Прикрепеният файл съдържа роля, която:
 • Забранява достъпа до всички основни точки от менюто (с изключение на точка Помощ).
 • Разрешава достъпа до точките Пакети, Настройки на ленти и страници с инструменти, Промяна на парола, Архив на активния пакет от меню Сервиз.
 • Забранява правата Видимост и Редакция за всички основни възли от йерархичните номенклатури.
 • Забранява достъпа до Потребителски номенклатури и Потребителски структури
 • Забранява всички права до основния възел на Видове документи
 • Забранява всички права до основния възел на Справки
Ролята може да бъде заредена в прозорец Сервиз/Сигурност, Функционален панел Роли.
При присвояване на тази роля на определен оператор се ограничават първоначално правата до всички основни елементи. С последващо присвояване на конкретни разрешителни роли ще се даде достъп до желаната функционалност и/или данни.
Role all forbidden.zip (621 B)
10.11.2016
Във връзка с отчитане на амортизации на ДА в бюджетни организации от началото на 2017 година, предлагаме инструментариум за зареждане на ДА в СКИПТЪР(i). Прикрепеният файл съдържа необходимите материали и инструкция за използване.
Instr.zip (92.02 KB)
07.06.2016
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПАКЕТ
Пакетът е създаден на MSSQL Server 2008 Express и е възможно да бъде зареден на тази или по-висока версия.
DemoPacket.zip (4.42 MB)
12.05.2016
Инструкция и материали за добавяне на функция за печат на ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ, Платежни нареждания от/към Бюджета, Бюджетни Платежни нареждания СЕБРА.
Payment_Order.zip (197.09 KB)
10.04.2015
Схема за налагане на уникалност по БУЛСТАТ на контрагенти в избрано множество от групи
UniBULSTAT.doc (58 KB)
24.06.2014
Примерна индивидуална процедура за контрол по документи при запис. Зарежда се чрез Сервиз/Администраторски инструменти. Предназначена е за контрол по отношение на дублиране на документи. Контролът е САМО по Номер и Контрагент. Не е необходима промяна в съдържанието на процедурата. Чрез нея ще се контролират ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ.
IP_Control_Dubl_1.zip (810 B)
19.05.2014
Примерна индивидуална процедура за контрол по документи при запис. Зарежда се чрез Сервиз/Администраторски инструменти. Предназначена е за контрол по отношение на дублиране на документи. Контролът е по Дата, Номер и Контрагент. Преди да бъдат заредени, процедурите трябва да бъдат редактирани спрямо конкретните изисквания. Настройва се ИД Вид документ и ИД компонент от клас Контрагент.
IP_Control_Dubl.zip (894 B)
07.05.2014
Технология за архивиране (автоматично) на пакет на Скиптър(i)
Archive_With_BAT_File.pdf (81.49 KB)
11.07.2013
Примерни индивидуални процедури за контрол по документи. Могат да бъдат заредени чрез Сервиз/Администраторски инструменти. Предназначени са за контрол на кореспонденциите между счетоводните сметки. Преди да бъдат заредени, процедурите трябва да бъдат редактираи спрямо конкретните изисквания.
Proc_Corr.zip (3.06 KB)
26.03.2013
Примерни бланки за отпечатване на документи свързани с ЗДДС (Дневник продажби, Справка декларация) във връзка с изменение на ПП на ЗДДС - ДВ бр 20/2013г.
DDS_Blanks_For_SCIPTER_i.zip (6.88 KB)
22.06.2012
Примерна настройка за англоезична фактура. Може да се ползва за компоненти от клас Данни за фактура, в Настройки/Данни за фактура/Езици/Зареждане на нов от XML.
English.xml (1.35 KB)