ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
     КОРОНА2 е ПРЕДНАЗНАЧЕН за обработка на информацията свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.
     Продуктът поддържа хронологичните изменения в ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ ТАБЛИЦИ за осигурителните вноски, минималните прагове, ДОД, минимална работна заплата, методи за клас прослужени години, националните празници и обявените за работни дни.
     Заложена е схема за изграждане на индивидуални ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ, които се ползват за различни лица и периоди от време. Моделите включват множество полета с различни начини за инициализация и отразяване в стандартно заложената схема от начисления, удръжки и др.
     Поддържа се пълна информация за ЛИЧНИТЕ ДАННИ на служителите и хронология на сключваните ДОГОВОРИ и допълнителни споразумения. Дадена е възможност за изграждане на множество от ПОТРЕБИТЕЛСКИ НОМЕНКЛАТУРИ за диференциация на персонала по различни критерии.
     Информацията за ОТПУСКИТЕ и БОЛНИЧНИТЕ се завежда независимо от активната в момента ведомост и се съхранява за неограничен период от време. Изчислението става на база на изградени методики.
     Съхранява се информацията за обработените ВЕДОМОСТИ в неограничен период от време. Всяка ведомост сама подбира лицата според договорите им. Към ведомостта се прикрепят и изчисляват отпуските и болничните за съответния период.
     За коригиране на вече изплатени ведомости се ползват КОРИГИРАЩИ ВЕДОМОСТИ, които прехвърлят изчислените разлики в предстояща за изплащане ведомост.
     В комплект с продукта се предлага МОДУЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДАННИ ЗА НОИ. Информацията от ведомостите се прехвърля автоматично в модула. Модулът съхранява изпратените данни за неограничен период от време.
     На базата на ведомостите и заведената информация за ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ДОХОДИ се извършва ГОДИШНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ на ДОД.
     Програмата извежда документи, свързани с отчитане на работната заплата в предприятието и дава възможност за различни справки по ведомостите или за период от време. Могат да се отпечатват индивидуални фишове, трудови договори, заповеди за отпуск, справки по изчисленията на болничните листове с 6 месечните бази, при прекратяване на договори, преизчисления на ДОД. Прави рекапитулация по звена или по групи за фонд РЗ, ДОО, ДОД, доброволно осигуряване, болнични, отпуски и др. Може да се реализира схема за автоматично осчетоводяване към системата за оперативно счетоводство - СКИПТЪР®.
     С помощта на ГЕНЕРАТОРА НА СПРАВКИ описаното множество от справки може да се променя и допълва. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор се реализира чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
     Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
     Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
     МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми. При невключена опция МНОГОФИРМЕНОСТ, се допуска обработка до пет лица в допълнителните пакети от данни.
     РАБОТАТА В МРЕЖА дава възможност за едновременна работа от няколко станции.