ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
17.02.2020
Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта, считано от 01.01.2021 г.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Човешки ресурси с включена опция ТРЗ на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.
13.02.2020
Публикувана е версия 1.126 на ПП Корона 2.

Корекцията засяга САМО пакети, в които има данни за Допълнителни трудови доходи, които са изплатени от самото предприятие, изплащащо трудовите възнаграждения.
Това са случаи, в които едно лице е на работа както по основен така и по допълнителен договор в предприятието и доходите от допълнителния договор са нанесени като Допълнителни трудови доходи за да се преизчисли коректно годишния данък.

В тази версия е отстранен проблем, който се състои в това, че не се е анализирало дали ЕИК на платеца на доход заведен в Допълнителни трудови доходи съвпада с БУЛСТАТ от Данни за осигурителя.
След промяната, доходи въведени като Допълнителни трудови доходи от текущото предприятие (същия ЕИК по БУЛСТАТ) се натрупват в годишното преизчисляване и в Справка по чл. 73, ал. 6 като доходи от предприятието, а не като доходи от външна организация.
07.02.2020
Публикувана е версия 1.125 на ПП Корона 2 и версия 1.55 на Модул НОИ.

Във връзка с нормативни изменения е добавена функционалност за попълване, съхранение и изпращане на данни за Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20200207.pdf
20.01.2020
Публикувана е версия 1.124 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2020г.
В тази версия не е включена Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, която ще бъде добавена в следваща публикация.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20200120.pdf
24.07.2019
Публикувана е версия 1.123 на ПП Корона 2

Отстранен е проблем при попълване на Приложение 9 по наредбата за обезщетенията (НПОПДОО), в секцията Трудоустрояване и отпуск. До сега са се анализирали данни от списъка Периоди за трудоустрояване към номенклатура Лица, на база на които са се попълвали данни в посочената секция, ако лицето е трудоустроено в периода на болничния.
Според указанието за попълване на Приложение 9, секцията се попълва, само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване.
С изменението на програмата, данните в секцията Трудоустрояване и отпуск се попълват само ръчно, при необходимост.
15.07.2019
Публикувана е версия 1.122 на ПП Корона 2

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. е публикувано изменение в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО. Има изменения в структурата и формата на приложения 9, 10 и 11 от наредбата, влизащи в сила от 01.07.2019 г..
По информация от сайта на НОИ, от 18.07.2019 г. данни за текущи и стари периоди се подават по новия формат.
Направени са необходимите промени при подготовка на файлове за приложения 9, 10,11. При подаване на данни за банкови сметки вече не се изискват BIC и име на банката за български банки, но във формите полетата са оставени, защото са необходими, когато банката е чужда.
Променени са бланките за приложения 9, 10, 11 и 12 съобразно изменената наредба.
Визуално и структурно по формите промяна има само в приложение 10. Добавено е "12. Дата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване на детето".
В номенклатура "Вид дейност на самоосигуряващото се лице - SelfEmplActivity" е добавен нов запис: "10 - лице, което се облага по реда на член 26, ал. 7 от ЗДДФЛ" (ползва се в приложение 11).
06.03.2019
Публикувана е версия 1.121 на ПП Корона 2

Отстранен е проблем във връзка с подаване на данни за Уведомления по чл. 62.
Проблемът се е проявявал при подаване на данни за сключване на Допълнително споразумение и се е изразявал в това, че не се е попълвала коректна Дата на сключване на ТД, когато по договора има повече от едно допълнително споразумение..
01.03.2019
Публикувана е версия 1.120 на ПП Корона 2 и версия 1.54 на Модул НОИ.

Промените са във връзка с изменения в Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (ДВ, бр.12 от 08.02.2019) и публикуваната в страницата на НАП нова структура на Уведомлението по чл.62, ал. 5.
Промените се състоят в добавяне на данни за датата на сключване на допълнително споразумение и в отпадане на поле Наименование на длъжността.
Променено е името на файла на UTD62_2019.txt.
Има промяна и в бланките на Уведомление по чл.62, ал.5, Придружително писмо.

В модул НОИ2000 са направени следните промени:
 • В таблицата за Уведомлението по чл.62, ал. 5 е добавено поле Дата на сключване на ДС.
 • Полето Длъжностно наименование не е премахнато, но не се записва при изпращане на данни към файл.
 • Файлът се записва с новото име UTD62_2019.txt.
 • Коригирани са контроли във връзка с добавеното поле Дата на сключване на ДС.
 • Коригирани са бланките на Уведомление по чл.62, ал.5, Придружително писмо.

В Корона 2, при попълване на данни за Уведомлението по чл.62, ал. 5 на база допълнително споразумение се вписват данни в полето Дата на сключване на ДС.
05.02.2019
Публикувана е версия 1.119 на ПП Корона 2 и версия 1.53 на Модул НОИ.

Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 01.01.2019 и новия формат на данните в Декларация 1. Промяната засяга периоди след 31.12.2018.
 • Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с промяна на структурата.
  В ново поле 25 - Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж (16.5) се попълват дните неплатен отпуск, зачитащ се за осигурителен стаж.
  Вече не се попълват полета за доброволно осигуряване с поредни номера 50 и 51 и клетки в Декларацията 32 и 33.
 • В модул НОИ2000 са направени необходимите промени по контрол на данните, запис на файл, зареждане от файл, печат на бланки. Променено е името на файла на EMPL2019.TXT
07.01.2019
Публикувана е версия 1.118 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2019г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20190107.pdf
16.07.2018
Публикувана е версия 1.117 на ПП Корона 2.

Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.07.2018 г. е променен модул Електронни парични обезщетения за да отговаря на новата спецификация за подаване на данни. Основно промените засягат:
 • В приложение 9 са добавени разбити подпериоди за които не се изплаща обезщетение;
 • В приложение 10, са добавени Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение.
 • Други промени, които са специфицирани в сайта на НОИ.
12.01.2018
Публикувана е версия 1.116 на ПП Корона 2 във връзка с отстранен проблем при печат на БПН за самоосигуряващи се лица през 2018г.
09.01.2018
Повторно е публикувана е версия 1.115 на ПП Корона 2 във връзка с проблем при изтеглянето на код за актуализация.
08.01.2018
Публикувана е версия 1.115 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2018г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20180108.pdf
07.12.2017
Публикувана е версия 1.114 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с прилагането на на чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20171207.pdf
26.10.2017
Публикувани са версия 1.113 на ПП Корона 2 и версия 1.52 на Модул НОИ.

Отстранени са следните проблеми:
 • В Корона 2, при масова операция за генерация на допълнителни споразумения не се е пренасяла стойността на поле До дата
 • В модул НОИ2000, Изпратени данни. Регистрация на договори (Уведомления по чл. 62), при копиране на данни в текущи не се е пренасяла стойността на поле ЕКАТЕ
15.06.2017
Отново са публикувани версия 1.112 на ПП Корона 2 и версия 1.51 на Модул НОИ.

Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.. са направени корекции в модула за подготовка на Приложения 9, 10, 11. Добавени са необходимите полета според спецификацията публикувана в страницата на НОИ. Направени са корекции в номенклатурите, свързани с приложения 9, 10, 11. Коригирана е схемата за подготовка на файлове за изпращане към НОИ. Повече информация относно нормативните изменения вижте в страницата на НОИ.
21.04.2017
Публикувана е версия 1.112 на ПП Корона 2.

Промяната е във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. По конкретно е свързана с изменение в чл. 32 ал. 5:
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

До настоящата версия, нетното възнаграждение не включваше в себе си сумите за социални разходи. С настоящата промяна, за периоди преди 01.01.2017 година, се запазва старата схема за изчисление, а за ведомости от 2017 г. в нетно възнаграждение се добавят и сумите за социални разходи.
07.04.2017
Публикувана е версия 1.111 на ПП Корона 2.

Отстранена е грешка, свързана с визуализацията и печата на стойностите на полетата Основание на договорa, Работно време и Вид договор в прозорец Договори.
31.03.2017
Публикувана е версия 1.110 на ПП Корона 2 и версия 1.51 на Модул НОИ..

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. влизаща в сила от 01.04.2017г. са направени следните промени:
 • За номенклатура Населени места е добавено и поле ЕКАТТЕ.
 • Добавено е поле Населено място в договорите. Полето е свързано към едноименната номенклатура.
 • При добавяне на нови договори за лица, за които до момента не са били заведени такива, за инициализация се ползва Населеното място от Данни за осигурителя.
 • При Масово генериране на ДС е дадена възможност за инициализация на Населено място от Данни за осигурителя.
 • За Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ е добавено поле ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици). Полето се попълва на база на поле Населено място в договора. Полетата Икономическа дейност и Номер на договора не се попълват и не се вписват във файловете за подаване към НАП.
21.02.2017
Публикувана е версия 1.109 на ПП Корона 2

Промените са свързани с отстраняване на грешки при подготовка на данни за Декларация 1. Грешките са се проявявали при подготовка на данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ) и за лица без дни в осигуряване, за които се изпращат данни само за здравно осигуряване.
27.01.2017
Публикувана е версия 1.108 на ПП Корона 2 и версия 1.50 на Модул НОИ..

Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.
 • При прекратяване на договорите е добавено номенклатурно поле с име Код за прекр. на осиг.
 • Променени са стандартните формули за изчисление на полетата Основа ДОО социални разходи, % Осигурено лице за ДОО в/у социални, % Осигурител за ДОО в/у социални. Промяната се състои в това, че за ведомости от 2017 година и следващи се нулират.
 • Променена е и стандартната формула за поле Основа ДОО брутно възнаграждение. От 2017 в полето се натрупват и онези суми, които досега са натрупвани в Основа ДОО социални разходи.
 • Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с промяна на структурата.
 • В модул НОИ2000 са направени необходимите промени по контрол на данните, запис на файл, зареждане от файл.
09.01.2017
Публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2017г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20170109.pdf
09.01.2017
Отново е публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

В предходната публикация са били предложени некоректни таблици за Работни и Почивни и Дни 2017. Не е е необходимо да се изтегля отново ъпдейта на продукта. Достатъчно е да се изтегли тук прикрепеният файл и с него да се процедира по дадената в предходната публикация инструкция.
РаботниПочивниДни2017.zip
19.08.2016
Отново са публикувани версия 1.106 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ, които са включени от 01.08.2016г.
11.05.2016
Публикувана е версия 1.106 на ПП Корона 2.

Отстранен е пропуск, свързан с непопълване на данни в приложение 10 по наредбата за обезщетенията. При първоначално активиране и при последващо синхронизиране не са се попълвали входящ номер и дата на представяне в приложението на база на данните в болничния лист. Двете полета е трябвало повторно, ръчно да се попълнят в самото приложение.
19.04.2016
Отново са публикувани версия 1.105 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ.
03.02.2016
Публикувана е версия 1.104 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с новата НПОПДОО и с промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20160203.pdf
03.02.2016
Публикувана е версия 1.105 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Отстранен е проблем при попълване на Декларация 6.
15.01.2016
Публикувана е версия 1.103 на ПП Корона 2 и версия 1.48 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2016г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20160115.pdf
26.10.2015
Публикувана е версия 1.102 на ПП Корона 2.

Отстранени са грешки при печат на бланки.
21.10.2015
Публикувана е версия 1.101 на ПП Корона 2.

С изменение в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 г., (публикувано в ДВ, бр. 105 от 2014 г., - пар.42 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС) се въвеждат две нови данъчни облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ. Облекченията могат да се ползват и чрез основния работодател при годишното уравняване на дохода по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. Корекциите се състоят в:
 • Преименуването на досегашния вид Данъчно облекчение за деца на Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ.
 • Добавено е нов вид данъчно облекчение - Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ.
 • Добавена е нова колона в таблицата за годишно преизчисляване във връзка с Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ, която е достъпна в на необходимите места за справки и бланки.
С актуализацията, в папката UniPost се добавят нови бланки за издаване на служебни бележки за доходи (2015_sl_bel_period.rtf за доход при прекратяване на ТП и 2015_sl_bel_god.rtf при годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ).
15.07.2015
Публикувана е версия 1.100 на ПП Корона 2.

Корекцията е във връзка с попълване на данни за справка Статистически отчет. При попълване се диференцират данните за лицата с договори по чл. 111 от КТ. В досега попълваните секции, тези лица са изключени. Добавени са нови таблици и в тримесечния и годишния отчет засягащи данните за лицата с договори по чл. 111 от КТ.
08.06.2015
Публикувана е ОТНОВО версия 1.99 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.47 на Модул НОИ.

Добавени са контроли свързани с данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ). Контролите засягат стойностите в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13), а именно:
 1. Когато в поле Вид осигурен (12) е попълнен код 16, тогава в двете позиции на поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13) се попълва в позиция 1 стойност от 2 до 6, а в позиция 2 стойност от 1 до 6. При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13)”.
 2. Некоректен запис е когато в поле Вид осигурен (12) е попълнен код 16, полето Код за сумирано изчисляване на работното време (13) е с еднакви (ненулеви) стойности в двете позиции и осигуряването започва през месеца (наличие на стойност в З1). При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Вид осигурен (12)”.
 3. За поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13) стойността в позиция 1 трябва да е по-голяма или равна на стойността в позиция 2. При нарушен контрол се извежда съобщение “Некоректна стойност в поле Код за сумирано изчисляване на работното време (13)”.
25.03.2015
Публикувана е версия 1.99 на ПП Корона 2 и версия 1.46 на Модул НОИ.

 • Направени са корекции във визията и печата на Приложение 15 към болнични листове.
 • Отстранен е проблем при попълване на Декларация 1 за 2015г. Проблемът засяга попълване на поле З1 за лица назначени на първо число на месеца.
 • Отстранена е грешка при подготовка на данни за Служебни бележки при прекратяване на трудови правоотношения.
25.02.2015
Публикувана е отново версия 1.98 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.45 на Модул НОИ.

Отстранени са неточности в контролите на данните за декларация 1 от 2015г. Коригирана е и бланката на декларация 6.

12.02.2015
Публикувана е версия 1.98 на ПП Корона 2.

Коригирана е грешка, свързана с подготовка на данни за Декларация 1 - от 2015г., за лице в болнични (Общо заболяване) без право на обезщетение (недостатъчен стаж).
29.01.2015
Публикувана е версия 1.97 на ПП Корона 2 и версия 1.44 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г. и засягат лицата работещи на СИРВ (Сумирано изчисляване на работното време).

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20150129.pdf
12.01.2015
Публикувана е версия 1.96 на ПП Корона 2 и версия 1.43 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20150112.pdf
06.08.2014
Отново е публикувана версия 1.95 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.42 на Модул НОИ.

Измененията засягат само модул НОИ и се състоят в изчистване на грешка, проявяваща се при копиране на данни от Изпратени данни/Регистрация на договори. Дефектът е бил в това, че кодът по НКПД се е копирал до четвърти знак.

Изтеглете актуална версия Корона 2 1.95 и модул НОИ2000 1.42
07.04.2014
Публикувана версия 1.95 на ПП Корона 2 и версия 1.41 на Модул НОИ.

Измененията са следните:
 • За данни свързани с наредбата за обезщетенията, са направени корекции в текстове на Придружителното писмо и Опис на документите. Добавени са и 2 нови кода за приложени документа - 20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице и 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
 • Коригирани са грешки при печат на протокол за Декларация 6, ако месец е 13 (самоосигуряващи се).
 • Във връзка с ДВ, бр. 30 от 01.04.2014 г., в който е публикувано изменение в НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА е коригирана стандартната номенклатура Основания на договора. Основанието „02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ“ се заменя с „02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или по чл. 68, ал. 6 КТ“. Добавя се ново основание за сключване на ТД - „16 - трудов договор по чл. 233б КТ“.

20.03.2014
Публикувана е версия 1.94 на ПП Корона 2.

Игнорирано е въздействието на личните осигурителни вноски и данъка върху социалните разходи при изчисляване на полето Нетно възнаграждение.
10.03.2014
Предлагаме примерно описание на справка по параграфи за 2014г.
Paragrafi_2014.ini
05.03.2014
Публикувана е версия 1.93 на ПП Корона 2.

Измененията засягат подготовката на бюджетни платежни нареждания във връзка с отпадането на единната сметка.
След обновяване, в меню Операции се добавя нова точка Печат на БПН 2014. Необходимо е да се нанесат корекции в настройките, свързани с номерата на банковите сметки за отделните видове плащания.
24.02.2014
Отново е публикувана версия 1.92 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.40 на Модул НОИ.

Измененията засягат само модул НОИ и са следните:
 • За Декларация 6, при изпращане на данни към носител се премахват кавичките от текстовите полета.
 • Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.
18.02.2014
Публикувана е версия 1.92 на ПП Корона 2.

При подготовка на данни за НОИ, Декларация 6 е добавен нов вид плащане Осигурителни вноски по чл.9 ал.3 т.1,2,5 от КСО. Когато е избран този вид плащане, към модул НОИ се подготвят данни от ведомостта само за лица с вид осигурен с кодове 18, 27. Коригирана е схемата за подготовка на данни при вид плащане Осигурителни вноски - изключени са данните за лица с кодове 18, 27 за вид осигурен.

22.01.2014
Отново е публикувана е версия 1.91 на ПП Корона 2 и НОВА версия 1.39 на Модул НОИ.

Променена е бланката Протокол по приложение 5 към чл. 6 ал. 6 на Наредба H-8 от 29 декември 2005 г.

14.01.2014
Публикувана е версия 1.91 на ПП Корона 2 и версия 1.38 на Модул НОИ.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2014г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20140114.pdf
29.11.2013
Публикувана е версия 1.90 на ПП Корона 2.

Възстановена е схемата за изчисляване на поле 16.7 - Отработени часове при подготовка на данни за Декларация 1 от версия 1.88. Промяната се състои в това, че към отработените дни и дните в отпуск НЕ се добавят дните по чл.40 преди умножението с часовете по договор.

11.11.2013
Временно прекратяваме възможността за обновяване на продукта Корона 2.

Във връзка с измененията направени във версия 1.89, възниква проблем при подаване на данни за ДЕКЛАРАЦИЯ 1 за лица осигурени на минимален осигурителен праг и имащи дни болнични за сметка на работодателя (по чл. 40, ал.5 от КСО). В момента водим кореспонденция с НАП за уточняване на начина на изчисляване на полето Отработени часове (16.7) при наличие на стойност в поле Дни във временна нетрудоспособност с изплатено възнаграждение от работодателя (16.A). След окончателно изясняване на ситуацията ще възстановим достъпа за ъпдейт на продукта.
21.10.2013
Публикувана е версия 1.89 на ПП Корона 2.
Коригирана е схемата за изчисляване на поле 16.7 - Отработени часове при подготовка на данни за Декларация 1. Промяната се състои в това, че към отработените дни и дните в отпуск са добавени и дните по чл.40 преди умножението с часовете по договор.
14.06.2013
Публикувана е версия 1.88 ПП Корона 2.
Основни пунктве в измененията са:
 • Дадена е възможност за обработка на заплати при часово отчитане. Схемата се прилага при работа по различни проекти с външно финансиране.
 • Коригирана е схемата за изчисляване на Нетно възнагреждение.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20130614.pdf
16.05.2013
Публикувана е версия 1.87 ПП Корона 2.
Дадена е възможност за отразяване в полето Основа ДОО социални разходи.
22.04.2013
Публикувана е версия 1.86 ПП Корона 2.
Отразени са изискванията на изменените разпоредби на НИИПОДОО (Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване), в сила от 01.05.2013г. Коригирана е бланката на придружителното писмо. В таблицата по точка 4 на Приложение 15, в колона Дневно работно време се изисква задължително попълване на часовете по договор. При първоначално попълване и при синхронизация на Приложение 15 програмата автоматично поставя стойности в тази колона на база на данните вписани в активния договор към началото на действие (От дата) на болнчния лист.ВНИМАНИЕ: При завеждане на болничен лист Приложение 15 не се попълва автоматично. При активиране на точка от контекстно меню Печат на Приложение 15се отваря прозорец и се попълват ясните за системата данни, но все още самото Приложение 15 не е вписано в данните. Чак при натискане на бутон Запис или при Изход и положителен отговор на поканата за запис, данните се вписват в базата.
31.01.2013
Публикувана е версия 1.85 ПП Корона 2.
Основни пунктве в измененията са:
 • За Болнични листове са добавени Дата на входиране и Входящ номер. Дадена е възможност за подготовка на данни По наредбата за обезщетенията от самия опис на болничните.
 • Добавена е настройка при печат на Заповед за отпуск с цел отпечатване на Изготвил.
 • Отстранени са някой дефекти.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
KORONA2_20130131.pdf
08.01.2013
В публикацията от 07.01.2013г. на версия 1.84 ПП Корона 2 и версия 1.36 на Модул НОИ е пропуснат файл PrintNOI.dll, който подготвя придружителните писма и бланките за модул НОИ2000 . На 08.01.2013г.е направена повторна публикация. Можете да извършите актуализацията отново или да изтеглите необходимия файл от тук и да го поставите в папката на модул НОИ2000.
PrintNOI.dll
07.01.2013
Публикувана е версия 1.84 ПП Корона 2 и версия 1.36 на Модул НОИ.
Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2013г.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
K_20130107.pdf
27.03.2012
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.83) и Модул НОИ (версия 1.35). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA27032012.DOC
16.01.2012
     Прикрепеният файл съдържа справки по параграфи за 2012г. и коригирана служебна бележка за период.
KORONA16012012.ZIP
06.01.2012
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.82). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и примерни бланки и таблици във връзка с нормативните изменения за 2012г.
KORONA06012012.ZIP
29.06.2011
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.81). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA29062011.DOC
24.06.2011
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.79) и модул НОИ2000 (версия 1.33). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA24062011.DOC
20.05.2011
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.78) и модул НОИ2000 (версия 1.32). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA20052011.DOC
19.04.2011
      Прикрепеният файл съдържа архивиран файлa STAT2011.RTF. Този файл представлява описание на статистически отчет за 2011 година. За да бъдат достъпни статистически отчети за 2011 година, трябва файлът STAT2011.RTF да бъде поставен в основната папка на ПП Корона2 (при Korona2.exe).
KORONA19042011.ZIP
25.02.2011
      Прикрепеният файл съдържа архивирани файловете NOI2000.exe и PrintNOI.dll. В тях са направени нужните промени за привеждане на модул НОИ2000 (версия 1.31) в съответствие с изискванията на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. на МС. За да актуализирате вашия модул, трябва да ги копирате в папката на модула или да си актуализирате ПП Корона2 (няма промяна във версията на продукта Корона2).
KORONA25022011.ZIP
16.02.2011
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.77) и модул НОИ2000 (версия 1.30). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA16022011.DOC
25.01.2011
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.76) и модул НОИ2000 (версия 1.29). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA25012011.DOC
14.01.2011
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.75) и модул НОИ2000 (версия 1.28). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA14012011.DOC
12.01.2011
      Прикрепеният файл съдържа архивирани данни за МОД 2011 заедно с НКПД 2011 (MOD_NKPD_2011.txt), отделно само НКПД 2011 (NKPD_2011.txt), актуална служебна бележка по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ (2010_sl_bel_god.rtf за годишно преизчислен данък и 2010_sl_bel_period.rtf при прекратяване трудово правоотношение ). В текущата публикация са коригирани допуснатите грешки в таблицата на НКПД, публикувана на 04.01.2011г.
KORONA12012011.ZIP
12.10.2010
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.74) и модул НОИ2000 (версия 1.27). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA12102010.DOC
15.07.2010
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.73) и модул НОИ2000 (версия 1.26). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA15072010.DOC
04.05.2010
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.72) и модул НОИ2000 (версия 1.25). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA04052010.DOC
12.03.2010
     Публикувана е нова версия на ПП Корона 2 (версия 1.71) и модул НОИ2000 (версия 1.24). Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения.
KORONA12032010.DOC
08.02.2010
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.70 на Корона2.
KORONA08022010.DOC
19.01.2010
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.69 на Корона2.
KORONA19012010.DOC
06.01.2010
     Прикрепеният файл съдържа инструкция (ReadMe.doc) и помощни файлове във връзка с адаптиране на продукта към нормативните промени за 2010г.
KORONA06012010.ZIP
29.12.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.68 на Корона2.
KORONA29122009.DOC
30.11.2009
     Публикувана е версия 1.67 на Корона2. Актуализирани са платежните нареждания. Коригирана е грешка при попълване на полета "ДСтаж" и "Отработени часове" при подготовка на данни за НОИ - Декларация1. Грешката се проявява само за лица в чиито договори полето ЧКТ е равно на НУЛА.
12.11.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.66 на Корона2.
KORONA12112009.DOC
02.11.2009
     Публикувана е версия 1.23 на модул НОИ. Отстранена е грешка, състояща се в загубата на информация за пътищата до временните папки.
05.10.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.65 на Корона2 и 1.22 на модул НОИ.
KORONA05102009.DOC
10.06.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.64.
KORONA10062009.DOC
25.05.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.63.
KORONA25052009.DOC
11.05.2009
     Публикувана е нова версия на Корона 2 (1.62). Отстранена е грешка при изчисляване на полето Основа майчинство за здравно осигуряване. Проблемът се е проявявал, когато в един и същи месец има и платено и неплатено майчинство.
27.04.2009
     Публикувани са нови версии на Корона 2 (1.61) и НОИ2000 (1.21) съдържащи изменения във връзка с новите изисквания на НАП (в сила от 24.04.2009г.) по подготовка на данни за Декларация 1. При актуализация на Корона 2 ще се актуализира автоматично и модул НОИ2000 в подпапка NOI2000 на папката на Корона2.
27.02.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.60.
KORONA27022009.DOC
19.02.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.59.
KORONA19022009.DOC
08.01.2009
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.58.
KORONA08012009.DOC
10.12.2008
     Публикувана е версия 1.57. Промяната касае годишното преизчисляване на данъка за 2008 година. Коригирано е изчисляването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност. Премахнато е натрупването на данни за данъчно облекчение за деца.
17.10.2008
     Публикувана е версия 1.56. Коригиран е начинът на изчисление на дни отпуск в самата заповед. Корекцията касае лица работещи по график. Тези дни въздействат при изчисяване на остатъци отпуски и при отпечатване на бланка за отпуск.
22.08.2008
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.55 и за измененията в Модул НОИ (Версия 1.16). При инсталиране на ъпдейт, актуалната версия на модул НОИ се инсталира в подпапка NOI2000 на папката на Корона2.
KORONA22082008.DOC
23.07.2008
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.54.
KORONA23072008.DOC
23.06.2008
     Публикувана е версия 1.53. Коригиран е проблем, свързан с контрола за пресичането на болничен от тип спрямо НОИ "Работеща майка" с останалите болнични.
23.04.2008
      Прикрепеният файл съдържа версия 1.15 на Модул НОИ. Отстранена е грешка създадена във версия 1.14. Грешката се е състояла в това, че при създаване на нови пакети от данни, таблицата за данни по наредбата за обезщетения не е в актуалната версия.
KORONA23042008.ZIP
17.04.2008
     Прикрепеният файл съдържа актуална към момента НКПД. Файлът е подготвен за импорт в продукта.
KORONA17042008.TXT
19.03.2008
     Публикувана е версия 1.52. Коригиран е проблем със създаването на таблицата ДОГОВОРИ при нови пакети от данни.
14.03.2008
      В модул НОИ (версия 1.14) е променена бланката на придружителното писмо по Приложение 8 към чл.11, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО във връзка с ПМС 37 от 27.02.2008г. (ДВ 26/07.03.2008).
     Изменена е структурата на файловете по новата спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ.
     Добавена е настройка (по подразбиране изключена)"Ползване на контролни таблици".
07.03.2008
     Публикувана е версия 1.51. При изчисляване на "База болнични работодател" е премахнато ограничението до максималния осигурителен доход .
04.03.2008
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.50.
KORONA04032008.DOC
15.02.2008
     Публикуване е версия 1.49. Отстранени са грешки във връзка с неплатени болнични и изпращане на отрицателен Облагаем доход към НОИ.
04.02.2008
     Публикувана е версия 1.48. Направени са следните изменения:
 1. Ограничението на доброволните вноски е премахнато като физическа промяна на полетата "Доброволни осигурителни вноски" и "Доброволни вноски за ЗО и застраховки". Коригирани са формулите за изчисляване на "Основа за ДОД", като намалението във връзка с доброволни осигуровки и застраховки са ограничени.
 2. Отстранена е грешка при попълване на платежни нареждания за здравни вноски за лица с код за ЗО 31 при наличие на авансова ведомост.
 3. В справките, платежните и при попълване на Декларация 6, при наличие на изплатени аванси е добавена информация и за Здравни вноски върху обезщетение.
 4. Изменения във връзка с наредбата за подаване на данни. За Декларация 1 и Декларация 6, лицата с код на осигуряване 10 (ДУК) се приравняват към лицата по трудови договори.
25.01.2008
     Публикуване е версия 1.47. Отстранена е грешка проявяваща се при наличие на отрицателна Основа за ДОД.
22.01.2008
     Отстранени са несъществени пропуски в годишното преизчисляване на данъка.
11.01.2008
     Прикрепеният файл съдържа примерни основни таблици - ДОД, Осигурителни проценти, Минимална заплата, МОД.
KORONA11012008.TXT
09.01.2008
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.45.
KORONA09012008.DOC
12.12.2007
     На база предходната публикация, Сумата по чл.40 (4) бе намалена от облагаемата сума по ЗДДФЛ. Това доведе до намаляне и на НЕТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. С настоящата версия (1.44) е коригирана тази неточност и сумата по чл. 40 (4) е отразена в полето НЕТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.
20.11.2007
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.43 и примерни бланки за служебни бележки по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ.
KORONA20112007.ZIP
13.07.2007
     Публикувана е версия 1.42. Промяната се състои в изпращането на данни към модул НОИ за регистрация на допълнително споразумение. До този момент не са се изпращали данни при промяна на основанието за сключване на договор (такива са и изискванията на НОИ). По заявка на клиенти е дадена възможност да се изпращат данни и тогава, когато е променено основанието на договора.
27.06.2007
     Прикрепеният файл съдържа актуална версия на модул НОИ. Отстранен е проблем при попълване на Декларация 1, при наличие на болничен лист от тип Трудова злополука.
KORONA27062007.ZIP
14.06.2007
      Отстранен е проблем при попълване на Декларация 6 по отношение записа на числовите полета със стойност 0.00.
31.05.2007
     Прикрепеният файл съдържа актуална версия (1.10) на модул НОИ. Отстранен е проблем при попълване на Декларация 6 по отношение на символ за край на файла.
11.05.2007
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.40.
KORONA11052007.DOC
10.05.2007
     Прикрепеният файл съдържа актуална версия на модул НОИ.
09.03.2007
     Прикрепеният файл съдържа описание на направените изменения и допълнения за версия 1.39.
KORONA09032007.DOC
14.02.2007
     Публикувана е нова версия на Корона 2 1.38. Отстранен е проблем при изчисляване на Основа ДОО брутнотно възнаграждение в частен случай на ограничение от МОД и наличие на дни по чл. 40(4) от КСО.
13.02.2007
     Публикувана е нова версия на Корона 2. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
KORONA13022007.DOC