ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
     СКИПТЪР(i) е предназначена за управление на ресурсите и процесите в предприятието. Системата е отворена за изграждане на различни модели според спецификата на приложение.

     Изградена е на базата на взаимно свързани и относително самостоятелни модули.

     Заложената концепция позволява дефиниране на класове и видове документи, чрез които се завежда движението и се променя състоянието на ресурсите.

     Класовете дефинират физическото съдържание на документите и начина им на влияние върху състоянието на ресурсите. От всеки клас могат да бъдат дефинирани множество видове документи.

     Видовете определят логиката на работа на документите и потребителската им визия.

     Заложена е схема за дефиниране на класове процеси, съдържащи етапи и преходи между тях, свързани с кореспонденти, срокове, права, степен на секретност. Чрез процесите успешно се изгражда не само система за проследяване на документооборот, а и цялостно администриране на управлението по отношение поставяне на задачи, проследяване, контрол.

     Счетоводните компоненти контировка, разпределение по аналитичности, разпределение по структури дават възможност реалните фирмени процеси да се отразят в счетоводната подсистема.

     Чрез модул Процеси се управляват административните процеси в предприятието. Могат да се организират различни процедури за възлагане, проследяване и изпълнение на задачи, за входиране, резолиране и обработка на входяща кореспонденция и др .

     Към системата са включени модули Хонорари, Човешки ресурси, ТРЗ, Работа по график, чрез които се обработват данните свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения.

     Чрез модул Дълготрайни активи се завеждат, проследяват, амортизират, преоценят и отписват дълготрайните активи на предприятието.

     Модул Автопарк е предназначен за поддържане на данни за отчитане разходите на горива по норма, маршрутите на движение и зарежданията с горива на автомобилите.

     Модул УПТО (Управление на продажбите в търговски обекти) е разработен във връзка с измененията на НАРЕДБА № Н-18 (ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.).Модулът е вписан в Списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) в сайта на НАП.

     Модул Известия дава възможност за активиране на известия към потребителите на системата. Тези известия могат да се генерират ръчно или на база на определени събития възникващи в системата.

     Системата поддържа стандартни йерархични номенклатури: Контрагенти, Обекти, Стоки и услуги, Шаблони, Лица, Автопарк, Сметкоплан, Аналитичности, Дълготрайни активи. Към повечето от тях е възможно да бъдат добавени полета според нуждите на потребителя.

     Дефинирането на потребителски структури и номенклатури служи за изграждане на специфични за предприятието масиви от данни.

     Дадена е възможност за поддържане на вътрешнофирмена или нормативна информация по периоди на валидност, свързана с ценови листи, валутни курсове, данъчни ставки, осигурителни проценти, лихвени проценти и др.

     Заложена е схема на проследимост. За всяко едно моментно състояние на даден вид ресурс има възможност да се проследи хронологията на неговото развитие и документите, които са довели до съответната промяна.

     Системата съдържа мощен генератор на справки, даващ възможност за селектиране на данни, оформяне в бланка за печат, експорт в текстови или XLS формат, активиране на външни приложения, ползващи получения резултат.

     Съществува схема за описание на импорти от текстови или таблични файлове. В комбинация с генератор на документи и елементи на наоменклатури на база на XML структури, системата дава възможност за еднократно или периодично зареждане на данни от други системи.

     Дадена е възможност за регламентиране на права на достъп до функции и данни на системата чрез роли и оператори.

     Възможно е проследяване на вписванията по документи и номенклатури по оператори и със съдържание на промените. Поддържа се Log (регистрационна) информация за действията на операторите и възникващите събития.

     Възможно е ползване на елементи, създадени и поддържани от разработчика на системата и негови партньори. Тези елементи могат да бъдат типови бланки и справки свързани с различните модули на системата, основни данни по отношение на работен календар и др. Тези елементи се поддържат от разработчика в интернет и са достъпни при условия, определени индивидуално за всеки елемент от неговия автор.

     Системата е отворена за вграждане на индивидуално разработени модули, индивидуални процедури и функции за контрол по документи и по номенклатури, за справки, за изчислителните модели на модул ТРЗ.

     Системата е реализирана на Borland Delphi 2006, а данните се обработват чрез Microsoft SQL Server 2005/2008/2012.

     Системата може да бъде ползвана по един от следните начини:
  • Безплатно
    Без закупуване на лиценз, продуктът работи в Демонстрационен режим.

  • След закупуване на СТАНДАРТЕН лиценз
    Стандартният лиценз дава ВЕЧНО право на ползване и право на актуализации в рамките на абонамента. При превишаване на закупените опции, системата преминава в Демонстрационен режим.

  • След закупуване на ОГРАНИЧЕН лиценз
    Ограниченият лиценз дава ОГРАНИЧЕНО ПО ВРЕМЕ право на ползване в рамките на срока на лиценза. След изтичането му, системата преминава в Демонстрационен режим. И в този случай, както и при СТАНДАРТЕН лиценз, при превишаване на закупените опции, системата преминава в Демонстрационен режим