СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ, ВАЛУТНИ И ЛЕВОВИ РЕСУРСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
     Х-Мениджър е ПРЕДНАЗНАЧЕН за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения.
     Продуктът поддържа информация за КОНТРАГЕНТИТЕ и ОБЕКТИТЕ на предприятието, за номенклатурата от МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ и ВАЛУТИ.
     На базата на въведени НАЧАЛНИ САЛДА и като следствие от обработените ДОКУМЕНТИ, продуктът поддържа информация за НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на материалните запаси и паричните средства по ОБЕКТИ, КОНТРАГЕНТИ, ДОКУМЕНТИ и ПАДЕЖИ.
     Справките обхващат оборотите и хронологиите на движение на материалните запаси и паричните средства. ГЕНЕРАТОРЪТ НА СПРАВКИ позволява редакцията и допълването им.
     Огромното множество от справки може да се преструктурира за нуждите на всеки оператор чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
     Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
     Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
     ГЕНЕРАТОРЪТ НА ДОКУМЕНТИ е опция на продукта и дава възможност за описание на физическата структура и логическото въздействие на документите.
     МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми.
     РАБОТАТА В МРЕЖА е опция и дава възможност за едновременна работа от няколко станции.