ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
Актуална версия (14.01.2014г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 14.01.2014г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Хонорари 1.13 update (1.96 MB)

Демо версия (28.07.2011г.)
Ограничение Изисквания Download
     При период на ползване по-дълъг от 90 дни, не се допускат повече от 5 хонорара на месец.
BDE.zip (5.15Mb) HonorariDemoSetup.exe (2.27 MB)