ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
14.01.2014
Публикуванa e нова версия 1.13 от 14.01.2014 на продукта.

Направени са необходимите корекции при попълване и запис на файл на данни за Справка по чл.73 от ЗДДФЛ във връзка с промените за 2013 година публикувани в сайта на НАП ( http://nap.bg/document?id=4356 ).


Униконс обявява, че продуктът няма да се поддържа повече и при следващи нормативни промени няма да бъдат предоставени нови версии.
На клиенти, които го ползват и са в абонаментна поддръжка се предлага замяната му с модул Хонорари на ПП СКИПТЪР(i).
25.09.2013
Във връзка с новата редакция на чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.,(“Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, НЕ СЕ УДЪРЖА И ВНАСЯ авансов данък.”),предлагаме следното решение:

За всеки хонорар, изплатен в периода 01.10.2013-31.12.2013 г., полето “Облагаема част” ръчно да се нулира - да се въвежда стойност 0.00.
19.03.2011
     Публикуванa e нова версия 1.12 от 19.03.2011. Коригирана е годишната справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.
14.01.2011
     Публикуванa e нова версия 1.11 от 14.01.2011. Променена е подготовката на данни за Декларация 1. За периоди след 31.12.2010г. няма да се подават данни за Пощенски код, Област, Населено място и Адрес. Прикрепеният файл съдържа бланка за служебната бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ.
HONORARI14012011.ZIP
17.11.2009
     Публикуванa e нова версия 1.10 от 17.11.2009. В данните за лицата са добавени полета BIC и IBAN. Целта е да се даде възможност за подготовка на файлове за масово плащане.
02.11.2009
     Публикувана е версия 1.23 на модул НОИ. Отстранена е грешка, състояща се в загубата на информация за пътищата до временните папки.
07.05.2009
     Публикуванa e нова версия 1.9 съдържащи изменения във връзка с новите изисквания на НАП (в сила от 24.04.2009г.) по подготовка на данни за Декларация 1. При актуализацията на продукта, ще се актуализира автоматично и модул НОИ2000 в подпапка NOI2000 на папката на Хонорари.
18.02.2008
     Публикувана е версия 1.8. Коригиран е импортът на данните за годишната справка по чл.73 ал.4 от ЗДДФЛ за 2007г.
08.02.2008
     Публикувана е версия 1.7 от 08.02.2008. Коригиран е форматът на данните за годишната справка по чл.73 ал.4 от ЗДДФЛ във връзка със заповед ЗЦУ - 91на НАП от 04.02.2008г.
18.01.2008
     Прикрепеният файл е примерна Сметка и Служебна бележка за 2008г
HONORARI18012008.RTF
12.02.2007
     Направени са изменения във връзка с попълване на Декларация 6 от 2007г. Прикрепеният файл е примерна Сметка и Служебна бележка за 2007г.
HONORARI12022007.RAR
13.04.2006
     Дадена е възможност за редакция на днните в Годишната справка. Допълнена е и възможност за потребителски импорт на данни от текстови файл или от XLS файл. Създаден е превантивен контрол за дублиране на ЕГН на лицата при добавяне. В прозореца Лица, ЕГН които се повтарят или са некоректни се оцветяват.
15.03.2006
     Добавена е нова точка Годишна справка в меню Справки. Тя отваря прозорец за попълване, контрол и запис на информацията на файл. Добавено е ново поле Код ЕКАТТЕ в номенклатурата Населени места, а в номенклатурата Лица е добавено поле Код по район.
13.01.2006
     Направени са изменения във връзка с нормативните промените. В документа за хонорара е добавено поле "Сума след признати разходи". Сменена е схемата на препоръчителното изчисление на "Облагаемата част", като към декларирания доход не се добавя "Сума" на хонорара, а се добавя "Сума след признати разходи". Увеличена е точността на процентите на осигурителните вноски. В справките са добавени полетата "Код" и "Вид доход" от таблицата Видове ДОД. Прикрепеният файл съдържа примерни бланки за Сметка и Служебна бележка.
HONORARI13012006.ZIP
28.03.2005
     Публикувана е актуална версия с контекстен хелп към продукта.
22.03.2005
     Пуснат е нов продукт под уиндоус за обработка на хонорари. Дадена е възможност за поглъщане на данни от досовската версия на продукта. На притежателите на такава версия, която е в абонаментна поддръжка към момента, новият продукт се предоставя безплатно за неограничен брой хонорари на месец без опцията "Многофирменост".