ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
     СКИПТЪР® е предназначен за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО на предприятието.
     ИНДИВИДУАЛНИЯТ СМЕТКОПЛАН съдържа неограничен брой синтетични сметки, характеризиращи се с буквено/цифров номер и наименование. Към всяка сметка се поддържат до две стандартни аналитичности и неограничен брой ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТРУКТУРИ. Различните сметки могат да ползват общи аналитичности.
     Ползването на ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТРУКТУРИ е опция за продукта и представлява средство за дефиниране на различни типове аналитичности (материални запаси, валути, дълготрайни активи и др. особени). Потребителят сам определя броя и вида на характеристиките за всяка една потребителска структура. По дефинираните структури се генерират оборотни и хронологични справки. Допустима е и по-късна редакция на описаните вече структури.
     НАЧАЛНИТЕ САЛДА са достъпни за завеждане и при наличие на документи. Дадена е възможност за зареждане на данни по потребителските структури от съществуващи текстови файлове.
     ДОКУМЕНТИТЕ се завеждат в стандартна форма съдържаща обща и допълнителна информация. Към всеки документ се завежда контировка с неограничен брой сложни и прости редове. Към всяка сметка се поддържа съответното аналитично разпределение. Допустими са редакции, изтриване, копиране и сторниране на документи. Предоставена е форма за оглед и филтриране на всички документи. Допуска се работа в неограничен брой периоди.
     Въпреки свободата за редакция на документи и работата в различни периоди е възможно да се забрани работата до определена ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ или да се приключат отделни сметки. Възможно е ОГРАНИЧАВАНЕ И НА КОРЕСПОНДЕНЦИИТЕ между сметките.
     СКИПТЪР® позволява импорт и експорт на данни към други системи.
     В продукта е интегриран МОДУЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДАННИ ПО ДДС. Информацията се извлича от първичните документи, като се допуска и ръчно въвеждане в регистрите.
     Поддържат се СТАНДАРТНИТЕ СПРАВКИ: Оборотна ведомост, Хронологична извадка, Главна книга - за избрани синтетични и аналитични сметки.
     Има възможност за описание на ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПРАВКИ върху информацията от салдата и документите с цел генерация на БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК, СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.
     Чрез генераторът на справки се дефинират неограничено множество от хронологични и оборотни СПРАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СТРУКТУРИ.
     Огромното множество от справки може да се преструктурира за нуждите на всеки оператор, чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
     Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
     Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции и данни. Може да се ограничи достъпът до цяла фирма или до отделни сметки в нея.
     МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми. При невключена опция МНОГОФИРМЕНОСТ се допуска обработка на пет пакета от данни.
   
  РАБОТАТА В МРЕЖА е опция за продукта и дава възможност за едновременна работа от няколко станции.