Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е нова версия на справка Амортизационен план, която ползва новите възможности за избор на многогодишен период. Справката може да се изтегли чрез функционалността Изтегли от интернет с минимална версия на СКИПТЪР(i) 4.62.0.

Публикувано на 10.05.2022г.

Публикувана е версия 4.62.0.
Основните изменения са:

 • Направени са редица промени в модул Документи.
 • За номенклатура Стоки и услуги е добавена възможност за включване за Автоматична номерация (уникална по група).
 • В Модул Бланки, за елемент Таблица са добавени настройки свързани с визуализацията на числови полета при нулева или празна стойност.
 • Коригирана е процедурата по попълване на справка от вид Амортизационен план, като е дадена възможност за попълване за повече от една година.
 • В модул ДДС са добавени настройки за попълване на дневниците за покупки и продажби.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_04_28.pdf (121.87 KB)

Публикувано на 28.04.2022г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 29.03.2022г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 29.03.2022г.

Публикувана е версия 4.61.1.
Основните изменения са:

 • Добавяне на функционалност за множествено Актуализиране на елементи от интернет по избрани пакети.
 • Oтстранени неточности, създадени във версия 4.61.0.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_03_10.pdf (93.5 KB)

Публикувано на 10.03.2022г.

Публикувана е версия 4.61.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, ТРЗ и Социално осигуряване.
 • Оптимизация на записа и зареждане на визуални настройки.
 • Добавяне на функционалност за трасиране на събития и процеси.
 • Добавяне на функционалност за множествено обновяване на пакети.
 • Корекция в информационните съобщения по отношение на лимит и толеранс на опциите в лиценза.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_02_28.pdf (172.78 KB)

Публикувано на 28.02.2022г.

Публикувана е бланка Декларация по чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФ към Документи от лица (модул Човешки ресурси). Бланката може да бъде изтеглена чрез описание на бланки към прозорец Човешки ресурси.

Публикувано на 20.01.2022г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (17.12.2021 г.) фирма Униконс няма да работи.

Публикувано на 13.12.2021г.

Публикувана е версия 4.60.0.
Корекциите са основно в модули Човешки ресурси и ТРЗ.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_12_10.pdf (73.04 KB)

Публикувано на 10.12.2021г.

Публикувани са актуални данни за 2022 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.52.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 03.12.2021г.

Публикувана е версия 4.59.0.
Основните изменения са:

 • Дадена е възможност за прилагане на разделител между хиляди за реалните числа.
 • Коригирани са контролите при завеждане, редакция и изтриване на документи за Прекратяване на отпуск в модул Човешки ресурси.
 • Отстранени грешки и неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_11_23.pdf (135.04 KB)

Публикувано на 23.11.2021г.

Публикувана е версия 4.58.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модули Човешки ресурси и Бланки.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_11_04.pdf (91.35 KB)

Публикувано на 04.11.2021г.

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от 01.01.2022 г. ще бъдат увеличени цените на предлаганите от УНИКОНС продукти с 20%. Тази промяна ще повлияе и на годишните абонаменти на продуктите. Имате възможност да подновите абонаменти, изтичащи през 2022 г. до 31.12.2021 г. по сега действащите цени.

Последната промяна на цените на продуктите на Униконс е направена на 01.01.2013 г.

От 01.01.2022 г. ще бъдат коригирани и цените на услугите извършвани от нашата фирма, като досегашната цена от 60.00 лв. на час с вкл. ДДС за стандартни услуги ще се промени на 72.00 лв./ч. с вкл. ДДС.

Публикувано на 01.11.2021г.

Публикувана е версия 4.57.0.
Версията съдържа:

 • Промени в модули Процеси, ТРЗ, Бланки, Дълготрайни активи.
 • Промени в Компонент за обработка на таблична информация.
 • Отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_07_29.pdf (105.86 KB)

Публикувано на 29.07.2021г.

Публикувана е версия 4.56.0.
Версията съдържа:

 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, Социално осигуряване, Справки.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_04_14.pdf (109.91 KB)

Публикувано на 14.04.2021г.

Публикувана е версия 4.55.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, валиден за данни подавани след 28.02.2021 година.
Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_03_01.pdf (98.87 KB)

Публикувано на 01.03.2021г.

Публикувана е версия 4.54.0.
Основната промяна е за модул ТРЗ, в който е отстранена грешка при изчисляване на формули с Обект и начин на въздействие имащ стойност Стойност разпределена пропорционално в редовете на договора.

Направени са и други корекции.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_02_16.pdf (81.44 KB)

Публикувано на 16.02.2021г.

Технология за архивиране (автоматично) на пакети на Скиптър(i) чрез схеми, достъпна за версии на Скиптър(i) от 3.28.0.
Файл: Sci_Backup_exe_and_Read_Me_pdf.zip (126.42 KB)

Публикувано на 16.02.2021г.

Публикувана е версия 4.53.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Декларация 1 , валиден за данни от 2021 година.
Направени са промени в модул Човешки ресурси и прозорец Пакети .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_02_03.pdf (71.16 KB)

Публикувано на 03.02.2021г.

Публикувана е версия 4.52.0.
Направени са следните изменения:

 • Добавена е възможност за изнасяне съдържанието на прикрепените файлове във файловата система
 • Има промени в структурата и съдържанието на Декларация 1
 • Добавена е нова функционалност и са преструктурирани съществуващи в прозорец Пакети
 • Промяна в начина на определяне и съхранение на пътища до бази данни и архиви
 • Добавена възможност за пренасяне на оператори и нива на достъп от един на друг пакет данни
 • Промени в модули Документи и Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_01_21.pdf (160.11 KB)

Публикувано на 21.01.2021г.

Променена е подредбата на опциите и функционалността на ЦЕНОВИЯ КАЛКУЛАТОР за Стандартен лиценз на продукта СКИПТЪР(i).
Секция Общи опции за продукта (Брой пакети и Брой видове документи) е преместена в началото.
При формиране на текста в мемо полето Лиценз - опции Брой пакети и Брой видове документи са преместени в началото.
Дадена е възможност за ръчно въвеждане на стойности за количествените опции. Освен да се избират от списък, могат да е заведат и ръчно стойности, които по подразбиране не фигурират в списъка. За целта до всяка такава опция е добавено бутонче за активиране на допълнителен прозорец за въвеждане на желаната стойност.

Публикувано на 07.01.2021г.


Публикувани са актуални данни за 2021 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.50.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 06.01.2021г.

Публикувана е версия 4.51.0.
Промяната засяга:

 • Изменения и допълнения в модул Справки
 • Корекции в Експорт в Бланка от Табличен резултат, Разделяне на подгрупи, Грид
 • Нова настройка за автоматично добавяне на нови полета в компонент за обработка на таблична информация .
 • Изменения и допълнения в модули ТРЗ и Зареждане от Корона 2
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_10_19.pdf (102 KB)

Публикувано на 19.10.2020г.

Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i)
Файл: ImportKorona2.pdf (137.72 KB)

Публикувано на 19.10.2020г.

Публикувана е версия 4.50.1.
Отстранена е грешка в генерация на документи от XML.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_08_12.pdf (80.15 KB)

Публикувано на 12.08.2020г.

Публикувана е версия 4.50.0.
Промяната основно засяга оптимизации и отстраняване на неточности при зареждане на данни от Корона 2 и Скиптър.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_08_06.pdf (129.5 KB)

Публикувано на 06.08.2020г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (56 KB)

Публикувано на 26.06.2020г.

Публикувана е версия 4.49.0.
Промяната засяга:

 • Включен е нов модул Известия
 • Добавена е и нова функция Възстановяване (rebuild) на индекси към пакетите от данни.
 • Изменения в модули Човешки ресурси и Хонорари.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_06_25.pdf (89.46 KB)

Публикувано на 25.06.2020г.

Технология и материали за преход към СКИПТЪР(i) за притежатели на Скиптър и/или Корона 2
Файл: TechnoMat.zip (3.13 MB)

Публикувано на 08.06.2020г.

Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.2. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.48.0.
Файл: Modul UPTO_1_2.pdf (1.11 MB)

Публикувано на 05.05.2020г.