Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 1.121 на ПП Корона 2

Отстранен е проблем във връзка с подаване на данни за Уведомления по чл. 62.
Проблемът се е проявявал при подаване на данни за сключване на Допълнително споразумение и се е изразявал в това, че не се е попълвала коректна Дата на сключване на ТД, когато по договора има повече от едно допълнително споразумение..

Публикувано на 06.03.2019г.

Публикувана е версия 4.40.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени във връзка с изменения в Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (ДВ, бр.12 от 08.02.2019) и публикуваната в страницата на НАП нова структура на Уведомлението по чл.62, ал. 5.
 • Промени в модули Документи, Бланки, ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_03_01.pdf (103.89 KB)

Публикувано на 01.03.2019г.

Публикувана е версия 1.120 на ПП Корона 2 и версия 1.54 на Модул НОИ.

Промените са във връзка с изменения в Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (ДВ, бр.12 от 08.02.2019) и публикуваната в страницата на НАП нова структура на Уведомлението по чл.62, ал. 5.
Промените се състоят в добавяне на данни за датата на сключване на допълнително споразумение и в отпадане на поле Наименование на длъжността.
Променено е името на файла на UTD62_2019.txt.
Има промяна и в бланките на Уведомление по чл.62, ал.5, Придружително писмо.

В модул НОИ2000 са направени следните промени:

 • В таблицата за Уведомлението по чл.62, ал. 5 е добавено поле Дата на сключване на ДС.
 • Полето Длъжностно наименование не е премахнато, но не се записва при изпращане на данни към файл.
 • Файлът се записва с новото име UTD62_2019.txt.
 • Коригирани са контроли във връзка с добавеното поле Дата на сключване на ДС.
 • Коригирани са бланките на Уведомление по чл.62, ал.5, Придружително писмо.

В Корона 2, при попълване на данни за Уведомлението по чл.62, ал. 5 на база допълнително споразумение се вписват данни в полето Дата на сключване на ДС.

Публикувано на 01.03.2019г.

Публикувана е версия 4.39.1.
Отстранен е проблем, създаден във версия 4.39.0.
Проблемът се е състоял в завишени контроли при активиране на бланки от оглед на документи. На база на тези контроли е отказван достъп за активиране на бланките.

Публикувано на 07.02.2019г.

Публикувана е версия 4.39.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени, свързани с измененията на Наредба H-8 в сила от 01.01.2019 и новия формат на данните в Декларация 1. Промяната засяга периоди след 31.12.2018.
 • Промени в модули Документи, Бланки, Процеси, ДДС.
 • Изменения във връзка с предстоящо включване на Модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО)
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_02_07.pdf (146.3 KB)

Публикувано на 07.02.2019г.

Публикувана е версия 1.119 на ПП Корона 2 и версия 1.53 на Модул НОИ.

Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 01.01.2019 и новия формат на данните в Декларация 1. Промяната засяга периоди след 31.12.2018.

 • Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с промяна на структурата.
  В ново поле 25 - Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж (16.5) се попълват дните неплатен отпуск, зачитащ се за осигурителен стаж.
  Вече не се попълват полета за доброволно осигуряване с поредни номера 50 и 51 и клетки в Декларацията 32 и 33.
 • В модул НОИ2000 са направени необходимите промени по контрол на данните, запис на файл, зареждане от файл, печат на бланки. Променено е името на файла на EMPL2019.TXT

Публикувано на 05.02.2019г.


Публикувани са актуални данни за 2019 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.36.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 08.01.2019г.

Публикувана е версия 1.118 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2019г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20190107.pdf (72.93 KB)

Публикувано на 07.01.2019г.

Публикувана е версия 4.38.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Бланки е добавена възможност за описание на множество Текстови шаблони.
 • В модул Документи е добавен нов тип Инициализация на Номер - При запис след контрол.
 • В модули Човешки ресурси и ТРЗ е добавена е възможност за зареждане на данни от файл за изплатени ведомости.Функцията може да се ползва за миграция на данни от друг софтуер. Дадена е възможност да се изключи попълване на потребителски полета в разликови ведомости. Коригирана е схемата за изчисляване на Базовите полета От предни месеци и За следващи месеци в разликови ведомости - не се попълват.
 • Добавена е възможност за изпълнение на отделни процедури на системата в Тих режим.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_12_14.pdf (130.61 KB)

Публикувано на 14.12.2018г.

Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че от 01.01.2019 г. ще бъдат коригирани цените на услугите извършвани от нашата фирма. Цената на час за Инсталация, Обучение, Настройки, Консултации, Отдалечено обслужване и др. ще бъде 60.00 лв. с включен ДДС.

Публикувано на 21.11.2018г.

Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i)
Файл: ImportKorona2.pdf (122.52 KB)

Публикувано на 30.10.2018г.

Публикувана е версия 4.37.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Бланки е добавена схема за поддържане на Макети за Бланки.
 • Има малки промени в модули Справки и Документи.
 • В модул Дълготрайни активи са направени корекции във връзка с функциониране на системата при включена отметка в настройката на модула Изчисляване на счетоводните амортизации на основата на балансовата стойност от последната преоценка.
 • Направени са корекции и допълнения в модули Човешки ресурси и ТРЗ, както и в процедурите по Зареждане на данни от Корона 2.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_10_30.pdf (150.81 KB)

Публикувано на 30.10.2018г.

Публикувана е версия 4.36.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са редица промени в работата на модул Документи с цел ускоряване работата по отношение на завеждане и редакция на документи.
 • Допълнения и изменения в модул Дълготрайни активи по отношение на нов вид документ (Трансформация), нови видове справки (По номенклатури(вариант 2) и Трансфери между номенклатури), добавяне на схема за определяне на ниво на НЕЗНАЧИТЕЛНА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_08_28.pdf (116.43 KB)

Публикувано на 28.08.2018г.

Публикувана е версия 4.35.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени в модул Електронни парични обезщетения във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.07.2018 г.
 • Допълнения и изменения в модул Документи.
 • Включена е функция Анонимизиране на данни от пакета. Предназначена е за НЕОБРАТИМО заличаване на данни в определени номенклатури и по вписани хронологии на промени с цел предоставяне на пакета на разработчика на системата, без да се предоставят конфиденциални данни и лични данни на физически лица.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_07_17.pdf (82.77 KB)

Публикувано на 17.07.2018г.

Публикувана е версия 1.117 на ПП Корона 2.

Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.07.2018 г. е променен модул Електронни парични обезщетения за да отговаря на новата спецификация за подаване на данни. Основно промените засягат:

 • В приложение 9 са добавени разбити подпериоди за които не се изплаща обезщетение;
 • В приложение 10, са добавени Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение.
 • Други промени, които са специфицирани в сайта на НОИ.

Публикувано на 16.07.2018г.

Публикувана е версия 4.34.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Допълнения и изменения в настройки и функциониране на модул Документи.
 • В модули ЧР и ТРЗ са добавени нови Основания за договори. Включена e схема за определяне на Работни дни по чл. 114 и 114а от КТ.
 • Общи промени в модул Справки. Добавяне на поле поле F3151, което съдържа Сума ТСПО от ведомостта в справка от вид Статистически отчет.
 • В прозорец Пакети са добавени функции за Копиране на пакет и Зачистване на данни от пакета.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_06_12.pdf (130.14 KB)

Публикувано на 12.06.2018г.

Актуални към 01.01.2018 МОД и НКПД за Корона 2.
Файл: MOD_NKPD2018.zip (76.93 KB)

Публикувано на 05.06.2018г.

Публикувана е версия 4.33.0.
Отстранен е проблем, свързан с ъпдейт до версия 4.32.0 за MS SQL SERVER с версия преди 2012.

Публикувано на 02.05.2018г.

Публикувана е версия 4.32.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавени са нови настройки в модул Документи. Добавена е нова схема на преглед на компонентите при настройка на документ.
 • В модул ТРЗ е добавена функционалност за специализирана обработка на ведомостта при наличие на повече от 5 периода на прекъсване на осигуряването.
 • При работа с компонент от клас Пътен лист е дадена възможност за редакция на поле Краен км..
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_04_30.pdf (91.03 KB)

Публикувано на 30.04.2018г.

Публикувана е версия 4.31.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавени са нови настройки в модул Документи.
 • В модул Дълготрайни активи е добавена настройка Строг контрол за участие на активи в последващи документи, чрез която да се регулира нивото на контрол при добавяне, редакция и изтриване на документи.
 • В Администраторски инструменти, към Индивидуални процедури/функции е добавен нов елемент За селекция на екземпляри документи за оглед.
 • Предложена е нова схема за актуализация на СКИПТЪР(i) на клиентските станции.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_03_30.pdf (159.85 KB)

Публикувано на 30.03.2018г.

Публикувана е версия 4.30.1.

Отстранена е грешка свързана с подготовка на данни за бланки от оглед на документи. Данните за списъчните компоненти са се попълвали само за последния селектиран документ. Грешката е възникнала във версия 4.30.0.
Отстранена е грешка, свързана с инициализация на компонент от клас Структура на база връзка с документ.
Отстранена е грешка, свързана със зареждане на бланка от файл с асоциация. Грешката е възникнала във версия 4.30.0.

Публикувано на 01.03.2018г.

Публикувана е версия 4.30.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавени са съществени функционалности в модул Документи.
 • Промени в модул Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_02_27.pdf (136.48 KB)

Публикувано на 27.02.2018г.

Публикувана е версия 4.29.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Корекции по модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2018_01_26.pdf (123.96 KB)

Публикувано на 26.01.2018г.

Публикувана е версия 1.116 на ПП Корона 2 във връзка с отстранен проблем при печат на БПН за самоосигуряващи се лица през 2018г.

Публикувано на 12.01.2018г.

Повторно е публикувана е версия 1.115 на ПП Корона 2 във връзка с проблем при изтеглянето на код за актуализация.

Публикувано на 09.01.2018г.

Публикувана е версия 1.115 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2018г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20180108.pdf (72.87 KB)

Публикувано на 08.01.2018г.

Публикувани са актуални данни за 2018 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.28.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 04.01.2018г.

Публикувана е версия 4.28.0. Отстранен е проблем свързан с работата на компоненти Списък стоки и Стоки по позиции, при наличие на списъци за избор. Проблемът е възникнал във версия 4.27.0.

Публикувано на 13.12.2017г.

Публикувана е версия 4.27.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Корекциите са във връзка с прилагането на на чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ.
 • Включена е схема за определяне на валидност на елементи в номенклатура Стоки и услуги.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_12_12.pdf (118.35 KB)

Публикувано на 12.12.2017г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (49 KB)

Публикувано на 12.12.2017г.