Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.



Актуално

Публикувана е версия 4.80.0 на ПП Скиптър(i).

Основните изменения са:

 • В модули Дoкументи, Хонорари, Справки.
 • Добавенао е подаване на данни за Уведомления по чл.123 ал.1 от КТ чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API).
 • При попълване на Декларация 1 - 2015 за договори по чл 114, 114а от КТ.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2024_06_14.pdf (96.33 KB)

Публикувано на 14.06.2024г.

Индивидуална процедура за справка за извличане на Оборотна ведомост по синт. сметки по множество пакети. Инсталацията и ползването са аналогични на процедурата за Главна книга по синт. сметки по множество пакети.
ДОПУСКА НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА В СМЕТКОПЛАН.

Файл: OborotnaVedomost.zip (1.76 KB)

Публикувано на 04.06.2024г.

Индивидуална процедура за справка и инструкция за извличане на Главна книга по синт. сметки по множество пакети.
ДОПУСКА НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА В СМЕТКОПЛАН.

Файл: GlavnaKniga.zip (90.75 KB)

Публикувано на 04.06.2024г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (31.05.2024 г.) фирма Униконс няма да работи.
.
Пожелаваме Ви успешна седмица!

Публикувано на 27.05.2024г.

Във връзка с АНЕКС към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование №Д01-415/ 28.12.2023 г. (25.03.2024г.) ( Вижте анекса ),

Униконс ООД поема ангажимент, в срок до 31.07. 2024 г. да разработи и пусне в експлоатация специализиран модул към ПП СКИПТЪР(i) за Равномерно разпределение на средствата от 13-та заплата и от допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда назад в месеците през годината.

Публикувано на 24.04.2024г.



Публикувани са нови версии на справки:

 • Статистически отчет ГОДИШЕН
 • Статистически отчет ТРИМЕСЕЧЕН от 01.01.2018
В новите справки са добавени данни за лица работещи по договор за управление и контрол и за самоосигуряващи се лица, които полагат личен труд.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.79.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 05.04.2024г.

Публикувана е версия 4.79.0.

Основните изменения са:

 • Промени в модул Дoкументи.
 • Дадена е възможност за Ръчно определяне на Име, Презиме и Фамилия в номенклатура Лица.
 • Разширена е функционалността по допълване на Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ чрез Индивидуални процедури/функции За изчисляване на доходи по кодове за справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
 • Промени в модул Човешки ресурси.
 • Промени в модули Справки и Бланки.
 • Допълнение в настройките на Автоматични архиви с цел сигнализиране при възникнал проблем.
 • Допълнение в настройките на Детайли от връзки със структури.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2024_04_05.pdf (150.01 KB)

Публикувано на 05.04.2024г.

Публикувана е версия 4.78.0.

Измененията засягат модули Документи, Справки, Хонорари, Човешки ресурси и ТРЗ, Социално осигуряване.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2024_01_31.pdf (124.01 KB)

Публикувано на 31.01.2024г.



Публикувани са нови версии на:

 • Бланка - Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 необл. доходи
 • Бланка - Служебна бележка по чл. 45, ал. 1
Бланките се ползват в прозорец "Прозорец Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ".
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.77.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 22.01.2024г.

Публикувана е версия 4.77.0.

Промяна е свързана с Нормативни промени , Подаване на данни за Уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) и Разширяване обхвата на LOG информацията и Хронологии на промените.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2024_01_10.pdf (89.55 KB)

Публикувано на 10.01.2024г.

Публикувани са МОД по икономически дейности, ТЗПБ по икономически дейностии и Параметри по осигуряването за 2024 година.
Достъпна е за ползвателите на версия 4.76.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.
Предстои (в рамките на седмица) публикация на нова версия на СКИПТЪР(i), свързана с нормативните промени.

Публикувано на 03.01.2024г.

Публикувана е минимална работна заплата за 2024 година.
Достъпна е за ползвателите на версия 4.76.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 19.12.2023г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (15.12.2023 г.) фирма Униконс няма да работи.
.
Пожелаваме Ви весела Коледа и щастлива Нова година!.

Публикувано на 14.12.2023г.

Публикувани са актуални данни за 2024 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.70.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 11.12.2023г.

Публикувана е версия 4.76.0.

Основната промяна засяга добавянето на функционалност свързана с Подаване на данни с декларации Образец №1 и №6, чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API)

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_11_28.pdf (99.99 KB)

Публикувано на 28.11.2023г.

Публикувана е версия 4.75.1.

Отстранен е проблем свързан с автоматичното попълване на новите сметки на НАП в настройките на БПН.
Не се попълваха нови сметки за всички редове с коректни кодове, а само в първия ред за всеки коректен код.
Потребителите, които са актуализирали програмата си до версия 4.75.0 не е необходимо да изтеглят тази версия, защото тя няма промяна в същинската си функционалност, а само в автоматичната генерация на период в настройките на БПН.

Публикувано на 09.10.2023г.

Публикувана е версия 4.75.0.

Основните изменения са свързани с Промяна на сметки на НАП и бланки за платежни нареждания.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_10_09.pdf (85.03 KB)

Публикувано на 09.10.2023г.

Инструкция за добавяне на нова потребителска структура и бланка за печат към нея за Бюджетни платежни нареждания от/към бюджета, които са в сила от 01.10.2023г.

ВНИМАНИЕ. Тази инструкция не е предназначена за корекция на БПН свързани с ТРЗ, а е за самостоятелно пускане на платежни от и към бюджета.
В началото на следващата седмица ще публикуваме версия на СКИПТЪР(i) с промени на БПН свързани с ТРЗ.
Файл: Payment_order_Budget_01_10_2023.zip (371.1 KB)

Публикувано на 04.10.2023г.

Публикувана е версия 4.74.0.

Основните изменения са:

 • Даване на възможност за редакция на документи свързани с модул УПТО.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_09_15.pdf (101.93 KB)

Публикувано на 15.09.2023г.



Публикувани са данни по отношение на:

 • МОД по икономически дейности от 01.08.2023 г.
 • ТЗПБ от 01.08.2023 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.08.2023 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.73.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 07.08.2023г.

Публикувана е версия 4.73.0.

Основните изменения са:

 • Промяна в модул ДДС, във връзка с приетите изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 ), в сила от 01.07.2023 г.
 • Промени в модули Документи, ТРЗ, Хонорари, Справки, Автопарк.
 • Добавени са нови теми в помощния файл.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_07_14.pdf (101.95 KB)

Публикувано на 14.07.2023г.

Публикувана е версия 4.72.0.

Основните изменения са:

 • В модул Документи, в оглед и при въвеждане са добавени клавишни комбинации за активиране на определени действия.
 • В модул Човешки ресурси, за Болнични листове са добавени нови полета.
 • В модул Хонорари е добавена схема за регулиране на права до номенклатура Звена.
 • Корекции в модул Бланки.
 • Корекции и добавяне на нови теми в помощния файл.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_06_06.pdf (111.26 KB)

Публикувано на 06.06.2023г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (26.05.2023 г.) офисът на фирма Униконс няма да работи.
.

Публикувано на 25.05.2023г.

Публикувана е версия 4.71.0.

Промените засягат модули Хонорари, Справки и Бланки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_04_20.pdf (82.5 KB)

Публикувано на 20.04.2023г.

Публикувана е версия 4.70.0.

Основната промяна е даване на възможност за Прилагане на политиките за пароли.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_03_23.pdf (99.89 KB)

Публикувано на 23.03.2023г.

Публикувана е версия 4.69.0.

Промените засягат модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ. Коригирана е и схемата за Обновяване на всички пакети.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_02_11.pdf (87.36 KB)

Публикувано на 11.02.2023г.

Публикувана е версия 4.68.0.

Промените са направени на база на следните нормативни изменения:
§ 2, от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.. - авансово ползване на данъчни облекчения за деца.
Изменение в чл. 45, ал. 1 и чл. 73 от ЗДДФЛ, публикувано в ДВ бр.102 от 23.12.2022 г. - служебни бележки и справка за изплатени доходи от трудови правоотношения.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_01_16.pdf (133.8 KB)

Публикувано на 16.01.2023г.

Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Минимална работна заплата.
Публикувана е и справка ОСТАТЪК ОТПУСКИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ГОДИНИ, версия 9, като е добавена колона 2023.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.66.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 06.01.2023г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в понеделник (19.12.2022 г.) фирма Униконс няма да работи.
.
Пожелаваме Ви весела Коледа и щастлива Нова година!.

Публикувано на 16.12.2022г.

Публикувана е версия 4.67.0.

Отстранен е проблем в модул Дълготрайни активи, който е създаден във версия 4.66.0.

Публикувано на 12.12.2022г.