Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (26.05.2023 г.) офисът на фирма Униконс няма да работи.
.

Публикувано на 25.05.2023г.

Публикувана е версия 4.71.0.

Промените засягат модули Хонорари, Справки и Бланки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_04_20.pdf (82.5 KB)

Публикувано на 20.04.2023г.

Публикувана е версия 4.70.0.

Основната промяна е даване на възможност за Прилагане на политиките за пароли.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_03_23.pdf (99.89 KB)

Публикувано на 23.03.2023г.

Публикувана е версия 4.69.0.

Промените засягат модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ. Коригирана е и схемата за Обновяване на всички пакети.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_02_11.pdf (87.36 KB)

Публикувано на 11.02.2023г.

Публикувана е версия 4.68.0.

Промените са направени на база на следните нормативни изменения:
§ 2, от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.. - авансово ползване на данъчни облекчения за деца.
Изменение в чл. 45, ал. 1 и чл. 73 от ЗДДФЛ, публикувано в ДВ бр.102 от 23.12.2022 г. - служебни бележки и справка за изплатени доходи от трудови правоотношения.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_01_16.pdf (133.8 KB)

Публикувано на 16.01.2023г.

Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Минимална работна заплата.
Публикувана е и справка ОСТАТЪК ОТПУСКИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ГОДИНИ, версия 9, като е добавена колона 2023.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.66.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 06.01.2023г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в понеделник (19.12.2022 г.) фирма Униконс няма да работи.
.
Пожелаваме Ви весела Коледа и щастлива Нова година!.

Публикувано на 16.12.2022г.

Публикувана е версия 4.67.0.

Отстранен е проблем в модул Дълготрайни активи, който е създаден във версия 4.66.0.

Публикувано на 12.12.2022г.

Публикувана е версия 4.66.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модул Документи.
 • Разширяване на функционалността Състояние.
 • Добавяне на функционалност Участие в номенклатури/структури.
 • Промяна в информацията за банкови сметки към номенклатури Контрагенти и Обекти.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_12_02.pdf (121.67 KB)

Публикувано на 02.12.2022г.

Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.64.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 24.11.2022г.

Публикувана е версия 4.65.0.
Основните изменения са:

 • Във връзка с промяна в нормативната база има промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_09_16.pdf (98.72 KB)

Публикувано на 16.09.2022г.

Публикувана е версия 4.64.1.
В инсталационния пакет на продукта са добавени модули, които са необходими за осъществяване на защитена връзка към сайта на Униконс.

Вижте описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_08_09.pdf (80.57 KB)

Публикувано на 09.08.2022г.

Публикувана е версия 4.64.0.
Основните изменения са:

 • Във връзка с промяна в нормативната база има промени в модули ДДС и ТРЗ.
 • В модул Документи.
 • Добавени са теми в помощния файл на системата.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_08_05.pdf (129.21 KB)

Публикувано на 05.08.2022г.

Публикувана е версия 4.63.0.
Основните изменения са:

 • Добавена е функционалност за Пренасяне на информация за оператори при смяна на SQL SERVER.
 • Направени са промени в модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ, Хонорари.
 • Добавени са теми в помощния файл на системата.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_07_07.pdf (120.19 KB)

Публикувано на 07.07.2022г.

Публикувана е нова версия на справка Амортизационен план, която ползва новите възможности за избор на многогодишен период. Справката може да се изтегли чрез функционалността Изтегли от интернет с минимална версия на СКИПТЪР(i) 4.62.0.

Публикувано на 10.05.2022г.

Публикувана е версия 4.62.0.
Основните изменения са:

 • Направени са редица промени в модул Документи.
 • За номенклатура Стоки и услуги е добавена възможност за включване за Автоматична номерация (уникална по група).
 • В Модул Бланки, за елемент Таблица са добавени настройки свързани с визуализацията на числови полета при нулева или празна стойност.
 • Коригирана е процедурата по попълване на справка от вид Амортизационен план, като е дадена възможност за попълване за повече от една година.
 • В модул ДДС са добавени настройки за попълване на дневниците за покупки и продажби.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_04_28.pdf (121.87 KB)

Публикувано на 28.04.2022г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 29.03.2022г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 29.03.2022г.

Публикувана е версия 4.61.1.
Основните изменения са:

 • Добавяне на функционалност за множествено Актуализиране на елементи от интернет по избрани пакети.
 • Oтстранени неточности, създадени във версия 4.61.0.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_03_10.pdf (93.5 KB)

Публикувано на 10.03.2022г.

Публикувана е версия 4.61.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, ТРЗ и Социално осигуряване.
 • Оптимизация на записа и зареждане на визуални настройки.
 • Добавяне на функционалност за трасиране на събития и процеси.
 • Добавяне на функционалност за множествено обновяване на пакети.
 • Корекция в информационните съобщения по отношение на лимит и толеранс на опциите в лиценза.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_02_28.pdf (172.78 KB)

Публикувано на 28.02.2022г.

Публикувана е бланка Декларация по чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФ към Документи от лица (модул Човешки ресурси). Бланката може да бъде изтеглена чрез описание на бланки към прозорец Човешки ресурси.

Публикувано на 20.01.2022г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (17.12.2021 г.) фирма Униконс няма да работи.

Публикувано на 13.12.2021г.

Публикувана е версия 4.60.0.
Корекциите са основно в модули Човешки ресурси и ТРЗ.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_12_10.pdf (73.04 KB)

Публикувано на 10.12.2021г.

Публикувани са актуални данни за 2022 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.52.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 03.12.2021г.

Публикувана е версия 4.59.0.
Основните изменения са:

 • Дадена е възможност за прилагане на разделител между хиляди за реалните числа.
 • Коригирани са контролите при завеждане, редакция и изтриване на документи за Прекратяване на отпуск в модул Човешки ресурси.
 • Отстранени грешки и неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_11_23.pdf (135.04 KB)

Публикувано на 23.11.2021г.

Публикувана е версия 4.58.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модули Човешки ресурси и Бланки.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_11_04.pdf (91.35 KB)

Публикувано на 04.11.2021г.

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от 01.01.2022 г. ще бъдат увеличени цените на предлаганите от УНИКОНС продукти с 20%. Тази промяна ще повлияе и на годишните абонаменти на продуктите. Имате възможност да подновите абонаменти, изтичащи през 2022 г. до 31.12.2021 г. по сега действащите цени.

Последната промяна на цените на продуктите на Униконс е направена на 01.01.2013 г.

От 01.01.2022 г. ще бъдат коригирани и цените на услугите извършвани от нашата фирма, като досегашната цена от 60.00 лв. на час с вкл. ДДС за стандартни услуги ще се промени на 72.00 лв./ч. с вкл. ДДС.

Публикувано на 01.11.2021г.

Публикувана е версия 4.57.0.
Версията съдържа:

 • Промени в модули Процеси, ТРЗ, Бланки, Дълготрайни активи.
 • Промени в Компонент за обработка на таблична информация.
 • Отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_07_29.pdf (105.86 KB)

Публикувано на 29.07.2021г.

Публикувана е версия 4.56.0.
Версията съдържа:

 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, Социално осигуряване, Справки.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_04_14.pdf (109.91 KB)

Публикувано на 14.04.2021г.

Публикувана е версия 4.55.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, валиден за данни подавани след 28.02.2021 година.
Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_03_01.pdf (98.87 KB)

Публикувано на 01.03.2021г.