Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.57.0.
Версията съдържа:

 • Промени в модули Процеси, ТРЗ, Бланки, Дълготрайни активи.
 • Промени в Компонент за обработка на таблична информация.
 • Отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_07_29.pdf (105.86 KB)

Публикувано на 29.07.2021г.

Публикувана е версия 4.56.0.
Версията съдържа:

 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, Социално осигуряване, Справки.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_04_14.pdf (109.91 KB)

Публикувано на 14.04.2021г.

Публикувана е версия 4.55.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, валиден за данни подавани след 28.02.2021 година.
Отстранени са грешки и неточности от предходни версии.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_03_01.pdf (98.87 KB)

Публикувано на 01.03.2021г.

Публикувана е версия 4.54.0.
Основната промяна е за модул ТРЗ, в който е отстранена грешка при изчисляване на формули с Обект и начин на въздействие имащ стойност Стойност разпределена пропорционално в редовете на договора.

Направени са и други корекции.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_02_16.pdf (81.44 KB)

Публикувано на 16.02.2021г.

Технология за архивиране (автоматично) на пакети на Скиптър(i) чрез схеми, достъпна за версии на Скиптър(i) от 3.28.0.
Файл: Sci_Backup_exe_and_Read_Me_pdf.zip (126.42 KB)

Публикувано на 16.02.2021г.

Публикувана е версия 4.53.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Декларация 1 , валиден за данни от 2021 година.
Направени са промени в модул Човешки ресурси и прозорец Пакети .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_02_03.pdf (71.16 KB)

Публикувано на 03.02.2021г.

Публикувана е версия 4.52.0.
Направени са следните изменения:

 • Добавена е възможност за изнасяне съдържанието на прикрепените файлове във файловата система
 • Има промени в структурата и съдържанието на Декларация 1
 • Добавена е нова функционалност и са преструктурирани съществуващи в прозорец Пакети
 • Промяна в начина на определяне и съхранение на пътища до бази данни и архиви
 • Добавена възможност за пренасяне на оператори и нива на достъп от един на друг пакет данни
 • Промени в модули Документи и Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_01_21.pdf (160.11 KB)

Публикувано на 21.01.2021г.

Променена е подредбата на опциите и функционалността на ЦЕНОВИЯ КАЛКУЛАТОР за Стандартен лиценз на продукта СКИПТЪР(i).
Секция Общи опции за продукта (Брой пакети и Брой видове документи) е преместена в началото.
При формиране на текста в мемо полето Лиценз - опции Брой пакети и Брой видове документи са преместени в началото.
Дадена е възможност за ръчно въвеждане на стойности за количествените опции. Освен да се избират от списък, могат да е заведат и ръчно стойности, които по подразбиране не фигурират в списъка. За целта до всяка такава опция е добавено бутонче за активиране на допълнителен прозорец за въвеждане на желаната стойност.

Публикувано на 07.01.2021г.


Публикувани са актуални данни за 2021 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.50.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 06.01.2021г.

Публикувана е версия 4.51.0.
Промяната засяга:

 • Изменения и допълнения в модул Справки
 • Корекции в Експорт в Бланка от Табличен резултат, Разделяне на подгрупи, Грид
 • Нова настройка за автоматично добавяне на нови полета в компонент за обработка на таблична информация .
 • Изменения и допълнения в модули ТРЗ и Зареждане от Корона 2
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_10_19.pdf (102 KB)

Публикувано на 19.10.2020г.

Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i)
Файл: ImportKorona2.pdf (137.72 KB)

Публикувано на 19.10.2020г.

Публикувана е версия 4.50.1.
Отстранена е грешка в генерация на документи от XML.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_08_12.pdf (80.15 KB)

Публикувано на 12.08.2020г.

Публикувана е версия 4.50.0.
Промяната основно засяга оптимизации и отстраняване на неточности при зареждане на данни от Корона 2 и Скиптър.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_08_06.pdf (129.5 KB)

Публикувано на 06.08.2020г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (56 KB)

Публикувано на 26.06.2020г.

Публикувана е версия 4.49.0.
Промяната засяга:

 • Включен е нов модул Известия
 • Добавена е и нова функция Възстановяване (rebuild) на индекси към пакетите от данни.
 • Изменения в модули Човешки ресурси и Хонорари.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_06_25.pdf (89.46 KB)

Публикувано на 25.06.2020г.

Технология и материали за преход към СКИПТЪР(i) за притежатели на Скиптър и/или Корона 2
Файл: TechnoMat.zip (3.13 MB)

Публикувано на 08.06.2020г.

Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.2. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.48.0.
Файл: Modul UPTO_1_2.pdf (1.11 MB)

Публикувано на 05.05.2020г.

Публикувана е версия 4.48.0.
Промяната засяга:

 • Направени са корекции в модул ДДС във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ, бр.25 от 2020 г.
 • Има нова версия 1.2. на модул УПТО, вписана под номер 932 в регистрационния списък на НАП
 • Направени са корекции и са допълнени функции в Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 • Изменения в модули Документи, ЧР, ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_05_04.pdf (208.14 KB)

Публикувано на 04.05.2020г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта, считано от 01.01.2021 г.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Човешки ресурси с включена опция ТРЗ на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 17.02.2020г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта, считано от 01.01.2021 г.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Счетоводство на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 17.02.2020г.

Публикувана е версия 4.47.0.
Промяната засяга:

 • Документи свързани с модул УПТО и др. свързани с управление на ФУ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_02_14.pdf (72.5 KB)

Публикувано на 14.02.2020г.

Публикувана е версия 1.126 на ПП Корона 2.

Корекцията засяга САМО пакети, в които има данни за Допълнителни трудови доходи, които са изплатени от самото предприятие, изплащащо трудовите възнаграждения.
Това са случаи, в които едно лице е на работа както по основен така и по допълнителен договор в предприятието и доходите от допълнителния договор са нанесени като Допълнителни трудови доходи за да се преизчисли коректно годишния данък.

В тази версия е отстранен проблем, който се състои в това, че не се е анализирало дали ЕИК на платеца на доход заведен в Допълнителни трудови доходи съвпада с БУЛСТАТ от Данни за осигурителя.
След промяната, доходи въведени като Допълнителни трудови доходи от текущото предприятие (същия ЕИК по БУЛСТАТ) се натрупват в годишното преизчисляване и в Справка по чл. 73, ал. 6 като доходи от предприятието, а не като доходи от външна организация.

Публикувано на 13.02.2020г.

Публикувана е версия 1.125 на ПП Корона 2 и версия 1.55 на Модул НОИ.

Във връзка с нормативни изменения е добавена функционалност за попълване, съхранение и изпращане на данни за Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20200207.pdf (124.85 KB)

Публикувано на 07.02.2020г.

Публикувана е версия 4.46.2.
Отстранени са проблеми, свързан с контрол и подаване на данни към НАП за справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6.

Публикувано на 21.01.2020г.

Публикувана е версия 1.124 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2020г.
В тази версия не е включена Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, която ще бъде добавена в следваща публикация.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20200120.pdf (77.28 KB)

Публикувано на 20.01.2020г.

Публикувана е версия 4.46.1.
Отстранен е проблем, създаден във версия 4.46.0, свързан с автоматично прикрепяне на файлове към документи.

Публикувано на 20.01.2020г.

Публикувана е версия 4.46.0.

 • В регистрационния списък на НАП, под номер 583 е включена версия 1.1.4 на модул УПТО (Управление на продажбите в търговски обекти, СУПТО по Н-18).
 • Във връзка с нормативни изменения са направени корекции по Справка по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ .
 • Във връзка с нормативни изменения е добавена функционалност за попълване, съхранение и изпращане на данни по Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ . Публикувана е и бланка Служебна бележка по чл. 45, ал. 1.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_01_17.pdf (121.69 KB)

Публикувано на 17.01.2020г.

Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.1.4. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.46.0.
Файл: ModulUPTO_1_1_4.pdf (1.1 MB)

Публикувано на 17.01.2020г.

Публикувана е версия 4.45.1.
Измененията засягат модул Човешки ресурси и ТРЗ и други общи промени.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_10_11.pdf (82.55 KB)

Публикувано на 11.10.2019г.

Публикувана е версия 4.44.0.
Измененията засягат модули Документи и Човешки ресурси.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_08_20.pdf (73.71 KB)

Публикувано на 20.08.2019г.