Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.18.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има промени в модули Документи, ТРЗ, Човешки ресурси, Хонорари.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_21.pdf (107.88 KB)

Публикувано на 21.03.2017г.

Публикувана е версия 4.17.1.
Отстранена е грешка, свързана със селекцията на аналитични подсметки в счетоводни справки. Грешката е възникнала в предходната (4.17.0) версия.

Публикувано на 06.03.2017г.

Публикувана е версия 4.17.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Човешки ресурси е добавен Функционален панел Начисления по компенс. Отпуски.
 • Има промени в модули Документи, Справки, Бланки.
 • Дадена е възможност за определяне на изгледи по документи според мястото на ползване.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_02.pdf (124.11 KB)

Публикувано на 02.03.2017г.

Публикувана е версия 1.109 на ПП Корона 2

Промените са свързани с отстраняване на грешки при подготовка на данни за Декларация 1. Грешките са се проявявали при подготовка на данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ) и за лица без дни в осигуряване, за които се изпращат данни само за здравно осигуряване.

Публикувано на 21.02.2017г.

Публикувана е версия 4.16.0. Промените са свързани основно с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_01_27.pdf (78.57 KB)

Публикувано на 27.01.2017г.

Публикувана е версия 1.108 на ПП Корона 2 и версия 1.50 на Модул НОИ..

Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.

 • При прекратяване на договорите е добавено номенклатурно поле с име Код за прекр. на осиг.
 • Променени са стандартните формули за изчисление на полетата Основа ДОО социални разходи, % Осигурено лице за ДОО в/у социални, % Осигурител за ДОО в/у социални. Промяната се състои в това, че за ведомости от 2017 година и следващи се нулират.
 • Променена е и стандартната формула за поле Основа ДОО брутно възнаграждение. От 2017 в полето се натрупват и онези суми, които досега са натрупвани в Основа ДОО социални разходи.
 • Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с промяна на структурата.
 • В модул НОИ2000 са направени необходимите промени по контрол на данните, запис на файл, зареждане от файл.

Публикувано на 27.01.2017г.

Публикувана е версия 4.15.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ във връзка с нормативни промени. Има промени и във връзка с годишно преизчисляване и справки за доходи.
 • Има промени в модули Документи и Автопарк.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_01_16.pdf (89.38 KB)

Публикувано на 16.01.2017г.

Публикувани са актуални данни за 2017 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.14.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 11.01.2017г.

Отново е публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

В предходната публикация са били предложени некоректни таблици за Работни и Почивни и Дни 2017. Не е е необходимо да се изтегля отново ъпдейта на продукта. Достатъчно е да се изтегли тук прикрепеният файл и с него да се процедира по дадената в предходната публикация инструкция.

Файл: РаботниПочивниДни2017.zip ( B)

Публикувано на 09.01.2017г.

Публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2017г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20170109.pdf (71.86 KB)

Публикувано на 09.01.2017г.

Публикувана е версия 4.14.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Във връзка с преместване на сайта на Униконс на нова платформа е отстранен проблем във функционалността Проверка за нов лиценз от сайта на Униконс. За ползвателите на по-стари версии тази функционалност не е достъпна и зареждането на нов лиценз ще е възможно само чрез Локален източник. За целта Униконс поема ангажимент да изпраща при поискване такива лицензи.
 • Има минимални промени в модули Човешки ресурси.
 • Направени са промени в помощния файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_11_25.pdf (88.46 KB)

Публикувано на 25.11.2016г.

Публикувана версия 1.81 на ПП Скиптър.
Във връзка с миграцията на сайта на Униконс на нова платформа е направена корекция за получаване на Парола от интернет при задействана защитa.

Публикувано на 25.11.2016г.

Предстои миграция на сайта на Униконс на нова платформа.
В тази връзка е възможно да има затруднения в достъпването му на 23.11.2016 в периода от 13:00 до 17:00 часа.

Публикувано на 22.11.2016г.

Във връзка с отчитане на амортизации на ДА в бюджетни организации от началото на 2017 година, предлагаме инструментариум за зареждане на ДА в СКИПТЪР(i). Прикрепеният файл съдържа необходимите материали и инструкция за използване.
Файл: Instr.zip (92.02 KB)

Публикувано на 10.11.2016г.

Публикувана е версия 4.13.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има промени в модули Сметкоплан, Документи, Справки, Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_10_21.pdf (104.25 KB)

Публикувано на 21.10.2016г.

Публикувана е версия 4.12.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени в модули Автопарк и Документи.
 • Допълнен е помощния файл с теми отнасящи се до прозорец Състояния, Потребителски справки и друг.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_08_19.pdf (113.12 KB)

Публикувано на 19.08.2016г.

Отново са публикувани версия 1.106 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ, които са включени от 01.08.2016г.

Публикувано на 19.08.2016г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 19.07.2016г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Автопарк на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 19.07.2016г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Дълготрайни активи на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 19.07.2016г.

Публикувана е версия 4.11.1.
Отстранен е проблем при печат от бланка. Проблемът е възникнал във версия 4.11.0 във връзка добавената възможност за двустранен печат от бланки. Проблемът се проявява на отделни модели принтери и се проявява по различен начин. В общи линии се прави опит за двустранен печат без да има такава техническа възможност.
С направената корекция, ползването на двустранен печат става след ръчна настройка. Чрез контекстно меню, прикрепено към бутона печат е достъпна настройка "Автоматичен двустранен печат (при техническа възможност на принтера)", която се помни по оператор. Ако е включена прави необходимите проверки за възможността за двустранен печат и ако принтерът е подходящ, включва този режим на работа.

Публикувано на 04.07.2016г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (48.5 KB)

Публикувано на 04.07.2016г.

Публикувана е версия 4.11.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има редица допълнения и изменения в модули Автопарк, Документи, Бланки.
 • Допълнен е помощния файл с теми отнасящи се до прозорец Основна информация.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_06_30.pdf (112.24 KB)

Публикувано на 30.06.2016г.

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПАКЕТ
Пакетът е създаден на MSSQL Server 2008 Express и е възможно да бъде зареден на тази или по-висока версия.
Файл: DemoPacket.zip (4.42 MB)

Публикувано на 07.06.2016г.

Публикувана е версия 4.10.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има корекции в модули Документи, Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_05_30.pdf (90.62 KB)

Публикувано на 30.05.2016г.

Инструкция и материали за добавяне на функция за печат на ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ, Платежни нареждания от/към Бюджета, Бюджетни Платежни нареждания СЕБРА.
Файл: Payment_Order.zip (196.22 KB)

Публикувано на 12.05.2016г.

Публикувана е версия 1.106 на ПП Корона 2.

Отстранен е пропуск, свързан с непопълване на данни в приложение 10 по наредбата за обезщетенията. При първоначално активиране и при последващо синхронизиране не са се попълвали входящ номер и дата на представяне в приложението на база на данните в болничния лист. Двете полета е трябвало повторно, ръчно да се попълнят в самото приложение.

Публикувано на 11.05.2016г.

Публикувана е версия 4.9.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Към продукта е добавен модул Автопарк.
 • Направени са изменения в проследяването на Хронологията на промените.
 • Има корекции в модули Документи, ТРЗ, Справки.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_04_26.pdf (118.96 KB)

Публикувано на 26.04.2016г.

Отново са публикувани версия 1.105 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ.

Публикувано на 19.04.2016г.

Публикувана версия 1.80 на ПП Скиптър.
Направени са промени с цел ускоряване действието на бутон Добави всички в прозорец за разпределение по структури.

Публикувано на 23.03.2016г.