Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.76.0.

Основната промяна засяга добавянето на функционалност свързана с Подаване на данни с декларации Образец №1 и №6, чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API)

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_11_28.pdf (99.99 KB)

Публикувано на 28.11.2023г.

Публикувана е версия 4.75.1.

Отстранен е проблем свързан с автоматичното попълване на новите сметки на НАП в настройките на БПН.
Не се попълваха нови сметки за всички редове с коректни кодове, а само в първия ред за всеки коректен код.
Потребителите, които са актуализирали програмата си до версия 4.75.0 не е необходимо да изтеглят тази версия, защото тя няма промяна в същинската си функционалност, а само в автоматичната генерация на период в настройките на БПН.

Публикувано на 09.10.2023г.

Публикувана е версия 4.75.0.

Основните изменения са свързани с Промяна на сметки на НАП и бланки за платежни нареждания.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_10_09.pdf (85.03 KB)

Публикувано на 09.10.2023г.

Инструкция за добавяне на нова потребителска структура и бланка за печат към нея за Бюджетни платежни нареждания от/към бюджета, които са в сила от 01.10.2023г.

ВНИМАНИЕ. Тази инструкция не е предназначена за корекция на БПН свързани с ТРЗ, а е за самостоятелно пускане на платежни от и към бюджета.
В началото на следващата седмица ще публикуваме версия на СКИПТЪР(i) с промени на БПН свързани с ТРЗ.
Файл: Payment_order_Budget_01_10_2023.zip (371.1 KB)

Публикувано на 04.10.2023г.

Публикувана е версия 4.74.0.

Основните изменения са:

 • Даване на възможност за редакция на документи свързани с модул УПТО.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_09_15.pdf (101.93 KB)

Публикувано на 15.09.2023г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МОД по икономически дейности от 01.08.2023 г.
 • ТЗПБ от 01.08.2023 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.08.2023 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.73.0 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 07.08.2023г.

Публикувана е версия 4.73.0.

Основните изменения са:

 • Промяна в модул ДДС, във връзка с приетите изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 ), в сила от 01.07.2023 г.
 • Промени в модули Документи, ТРЗ, Хонорари, Справки, Автопарк.
 • Добавени са нови теми в помощния файл.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_07_14.pdf (101.95 KB)

Публикувано на 14.07.2023г.

Публикувана е версия 4.72.0.

Основните изменения са:

 • В модул Документи, в оглед и при въвеждане са добавени клавишни комбинации за активиране на определени действия.
 • В модул Човешки ресурси, за Болнични листове са добавени нови полета.
 • В модул Хонорари е добавена схема за регулиране на права до номенклатура Звена.
 • Корекции в модул Бланки.
 • Корекции и добавяне на нови теми в помощния файл.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_06_06.pdf (111.26 KB)

Публикувано на 06.06.2023г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (26.05.2023 г.) офисът на фирма Униконс няма да работи.
.

Публикувано на 25.05.2023г.

Публикувана е версия 4.71.0.

Промените засягат модули Хонорари, Справки и Бланки.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_04_20.pdf (82.5 KB)

Публикувано на 20.04.2023г.

Публикувана е версия 4.70.0.

Основната промяна е даване на възможност за Прилагане на политиките за пароли.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_03_23.pdf (99.89 KB)

Публикувано на 23.03.2023г.

Публикувана е версия 4.69.0.

Промените засягат модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ. Коригирана е и схемата за Обновяване на всички пакети.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_02_11.pdf (87.36 KB)

Публикувано на 11.02.2023г.

Публикувана е версия 4.68.0.

Промените са направени на база на следните нормативни изменения:
§ 2, от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.. - авансово ползване на данъчни облекчения за деца.
Изменение в чл. 45, ал. 1 и чл. 73 от ЗДДФЛ, публикувано в ДВ бр.102 от 23.12.2022 г. - служебни бележки и справка за изплатени доходи от трудови правоотношения.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2023_01_16.pdf (133.8 KB)

Публикувано на 16.01.2023г.

Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Минимална работна заплата.
Публикувана е и справка ОСТАТЪК ОТПУСКИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ГОДИНИ, версия 9, като е добавена колона 2023.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.66.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 06.01.2023г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в понеделник (19.12.2022 г.) фирма Униконс няма да работи.
.
Пожелаваме Ви весела Коледа и щастлива Нова година!.

Публикувано на 16.12.2022г.

Публикувана е версия 4.67.0.

Отстранен е проблем в модул Дълготрайни активи, който е създаден във версия 4.66.0.

Публикувано на 12.12.2022г.

Публикувана е версия 4.66.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модул Документи.
 • Разширяване на функционалността Състояние.
 • Добавяне на функционалност Участие в номенклатури/структури.
 • Промяна в информацията за банкови сметки към номенклатури Контрагенти и Обекти.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_12_02.pdf (121.67 KB)

Публикувано на 02.12.2022г.

Публикувани са актуални данни за 2023 година по отношение на Работни и почивни дни.
Достъпни са за ползвателите на версия 4.64.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 24.11.2022г.

Публикувана е версия 4.65.0.
Основните изменения са:

 • Във връзка с промяна в нормативната база има промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_09_16.pdf (98.72 KB)

Публикувано на 16.09.2022г.

Публикувана е версия 4.64.1.
В инсталационния пакет на продукта са добавени модули, които са необходими за осъществяване на защитена връзка към сайта на Униконс.

Вижте описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_08_09.pdf (80.57 KB)

Публикувано на 09.08.2022г.

Публикувана е версия 4.64.0.
Основните изменения са:

 • Във връзка с промяна в нормативната база има промени в модули ДДС и ТРЗ.
 • В модул Документи.
 • Добавени са теми в помощния файл на системата.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_08_05.pdf (129.21 KB)

Публикувано на 05.08.2022г.

Публикувана е версия 4.63.0.
Основните изменения са:

 • Добавена е функционалност за Пренасяне на информация за оператори при смяна на SQL SERVER.
 • Направени са промени в модули Документи, Човешки ресурси и ТРЗ, Хонорари.
 • Добавени са теми в помощния файл на системата.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_07_07.pdf (120.19 KB)

Публикувано на 07.07.2022г.

Публикувана е нова версия на справка Амортизационен план, която ползва новите възможности за избор на многогодишен период. Справката може да се изтегли чрез функционалността Изтегли от интернет с минимална версия на СКИПТЪР(i) 4.62.0.

Публикувано на 10.05.2022г.

Публикувана е версия 4.62.0.
Основните изменения са:

 • Направени са редица промени в модул Документи.
 • За номенклатура Стоки и услуги е добавена възможност за включване за Автоматична номерация (уникална по група).
 • В Модул Бланки, за елемент Таблица са добавени настройки свързани с визуализацията на числови полета при нулева или празна стойност.
 • Коригирана е процедурата по попълване на справка от вид Амортизационен план, като е дадена възможност за попълване за повече от една година.
 • В модул ДДС са добавени настройки за попълване на дневниците за покупки и продажби.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_04_28.pdf (121.87 KB)

Публикувано на 28.04.2022г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 29.03.2022г.Публикувани са данни по отношение на:

 • МРЗ от 01.04.2022 г.
 • МОД по икономически дейности от 01.04.2022 г.
 • ТЗПБ от 01.04.2022 г.
 • Параметри по осигуряването от 01.04.2022 г.
Достъпни са за ползвателите на ПП СКИПТЪР(i) версия 4.61.1 и следващи чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 29.03.2022г.

Публикувана е версия 4.61.1.
Основните изменения са:

 • Добавяне на функционалност за множествено Актуализиране на елементи от интернет по избрани пакети.
 • Oтстранени неточности, създадени във версия 4.61.0.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_03_10.pdf (93.5 KB)

Публикувано на 10.03.2022г.

Публикувана е версия 4.61.0.
Основните изменения са:

 • Промени в модули Документи, Човешки ресурси, ТРЗ и Социално осигуряване.
 • Оптимизация на записа и зареждане на визуални настройки.
 • Добавяне на функционалност за трасиране на събития и процеси.
 • Добавяне на функционалност за множествено обновяване на пакети.
 • Корекция в информационните съобщения по отношение на лимит и толеранс на опциите в лиценза.
 • Други промени и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2022_02_28.pdf (172.78 KB)

Публикувано на 28.02.2022г.

Публикувана е бланка Декларация по чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФ към Документи от лица (модул Човешки ресурси). Бланката може да бъде изтеглена чрез описание на бланки към прозорец Човешки ресурси.

Публикувано на 20.01.2022г.

Уважаеми клиенти и партньори, информирамe Ви, че във връзка с провеждане на фирмено мероприятие, в петък (17.12.2021 г.) фирма Униконс няма да работи.

Публикувано на 13.12.2021г.