Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати, управление на автомобилен парк.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.54.0.
Основната промяна е за модул ТРЗ, в който е отстранена грешка при изчисляване на формули с Обект и начин на въздействие имащ стойност Стойност разпределена пропорционално в редовете на договора.

Направени са и други корекции.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_02_16.pdf (81.44 KB)

Публикувано на 16.02.2021г.

Технология за архивиране (автоматично) на пакети на Скиптър(i) чрез схеми, достъпна за версии на Скиптър(i) от 3.28.0.
Файл: Sci_Backup_exe_and_Read_Me_pdf.zip (126.42 KB)

Публикувано на 16.02.2021г.

Публикувана е версия 4.53.0.
Основната промяна е във връзка с формата на файла за Декларация 1 , валиден за данни от 2021 година.
Направени са промени в модул Човешки ресурси и прозорец Пакети .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_02_03.pdf (71.16 KB)

Публикувано на 03.02.2021г.

Публикувана е версия 4.52.0.
Направени са следните изменения:

 • Добавена е възможност за изнасяне съдържанието на прикрепените файлове във файловата система
 • Има промени в структурата и съдържанието на Декларация 1
 • Добавена е нова функционалност и са преструктурирани съществуващи в прозорец Пакети
 • Промяна в начина на определяне и съхранение на пътища до бази данни и архиви
 • Добавена възможност за пренасяне на оператори и нива на достъп от един на друг пакет данни
 • Промени в модули Документи и Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2021_01_21.pdf (160.11 KB)

Публикувано на 21.01.2021г.

Променена е подредбата на опциите и функционалността на ЦЕНОВИЯ КАЛКУЛАТОР за Стандартен лиценз на продукта СКИПТЪР(i).
Секция Общи опции за продукта (Брой пакети и Брой видове документи) е преместена в началото.
При формиране на текста в мемо полето Лиценз - опции Брой пакети и Брой видове документи са преместени в началото.
Дадена е възможност за ръчно въвеждане на стойности за количествените опции. Освен да се избират от списък, могат да е заведат и ръчно стойности, които по подразбиране не фигурират в списъка. За целта до всяка такава опция е добавено бутонче за активиране на допълнителен прозорец за въвеждане на желаната стойност.

Публикувано на 07.01.2021г.


Публикувани са актуални данни за 2021 година по отношение на:

 • Работни и почивни дни
 • МОД
 • МРЗ
 • Проценти по дейности за ТЗПБ
 • Параметри по осигуряването
Достъпни са за ползвателите на версия 4.50.0 и по-високи, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 06.01.2021г.

Публикувана е версия 4.51.0.
Промяната засяга:

 • Изменения и допълнения в модул Справки
 • Корекции в Експорт в Бланка от Табличен резултат, Разделяне на подгрупи, Грид
 • Нова настройка за автоматично добавяне на нови полета в компонент за обработка на таблична информация .
 • Изменения и допълнения в модули ТРЗ и Зареждане от Корона 2
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_10_19.pdf (102 KB)

Публикувано на 19.10.2020г.

Инструкции за зареждане на данни от Корона 2 в СКИПТЪР(i)
Файл: ImportKorona2.pdf (137.72 KB)

Публикувано на 19.10.2020г.

Публикувана е версия 4.50.1.
Отстранена е грешка в генерация на документи от XML.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_08_12.pdf (80.15 KB)

Публикувано на 12.08.2020г.

Публикувана е версия 4.50.0.
Промяната основно засяга оптимизации и отстраняване на неточности при зареждане на данни от Корона 2 и Скиптър.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_08_06.pdf (129.5 KB)

Публикувано на 06.08.2020г.

Синтаксис на извикванията на функционалност чрез бланка.
Файл: Actions.doc (56 KB)

Публикувано на 26.06.2020г.

Публикувана е версия 4.49.0.
Промяната засяга:

 • Включен е нов модул Известия
 • Добавена е и нова функция Възстановяване (rebuild) на индекси към пакетите от данни.
 • Изменения в модули Човешки ресурси и Хонорари.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_06_25.pdf (89.46 KB)

Публикувано на 25.06.2020г.

Технология и материали за преход към СКИПТЪР(i) за притежатели на Скиптър и/или Корона 2
Файл: TechnoMat.zip (3.13 MB)

Публикувано на 08.06.2020г.

Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.2. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.48.0.
Файл: Modul UPTO_1_2.pdf (1.11 MB)

Публикувано на 05.05.2020г.

Публикувана е версия 4.48.0.
Промяната засяга:

 • Направени са корекции в модул ДДС във връзка с изменения в ППЗДДС, публикувани в ДВ, бр.25 от 2020 г.
 • Има нова версия 1.2. на модул УПТО, вписана под номер 932 в регистрационния списък на НАП
 • Направени са корекции и са допълнени функции в Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 • Изменения в модули Документи, ЧР, ТРЗ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_05_04.pdf (208.14 KB)

Публикувано на 04.05.2020г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта, считано от 01.01.2021 г.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Човешки ресурси с включена опция ТРЗ на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 17.02.2020г.

Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта, считано от 01.01.2021 г.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Счетоводство на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.

Публикувано на 17.02.2020г.

Публикувана е версия 4.47.0.
Промяната засяга:

 • Документи свързани с модул УПТО и др. свързани с управление на ФУ.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_02_14.pdf (72.5 KB)

Публикувано на 14.02.2020г.

Публикувана е версия 1.126 на ПП Корона 2.

Корекцията засяга САМО пакети, в които има данни за Допълнителни трудови доходи, които са изплатени от самото предприятие, изплащащо трудовите възнаграждения.
Това са случаи, в които едно лице е на работа както по основен така и по допълнителен договор в предприятието и доходите от допълнителния договор са нанесени като Допълнителни трудови доходи за да се преизчисли коректно годишния данък.

В тази версия е отстранен проблем, който се състои в това, че не се е анализирало дали ЕИК на платеца на доход заведен в Допълнителни трудови доходи съвпада с БУЛСТАТ от Данни за осигурителя.
След промяната, доходи въведени като Допълнителни трудови доходи от текущото предприятие (същия ЕИК по БУЛСТАТ) се натрупват в годишното преизчисляване и в Справка по чл. 73, ал. 6 като доходи от предприятието, а не като доходи от външна организация.

Публикувано на 13.02.2020г.

Публикувана е версия 1.125 на ПП Корона 2 и версия 1.55 на Модул НОИ.

Във връзка с нормативни изменения е добавена функционалност за попълване, съхранение и изпращане на данни за Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ .

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20200207.pdf (124.85 KB)

Публикувано на 07.02.2020г.

Публикувана е версия 4.46.2.
Отстранени са проблеми, свързан с контрол и подаване на данни към НАП за справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6.

Публикувано на 21.01.2020г.

Публикувана е версия 1.124 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2020г.
В тази версия не е включена Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, която ще бъде добавена в следваща публикация.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20200120.pdf (77.28 KB)

Публикувано на 20.01.2020г.

Публикувана е версия 4.46.1.
Отстранен е проблем, създаден във версия 4.46.0, свързан с автоматично прикрепяне на файлове към документи.

Публикувано на 20.01.2020г.

Публикувана е версия 4.46.0.

 • В регистрационния списък на НАП, под номер 583 е включена версия 1.1.4 на модул УПТО (Управление на продажбите в търговски обекти, СУПТО по Н-18).
 • Във връзка с нормативни изменения са направени корекции по Справка по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ .
 • Във връзка с нормативни изменения е добавена функционалност за попълване, съхранение и изпращане на данни по Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ . Публикувана е и бланка Служебна бележка по чл. 45, ал. 1.
 • Други изменения и отстранени неточности.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2020_01_17.pdf (121.69 KB)

Публикувано на 17.01.2020г.

Описание на модул УПТО (СУПТО по Н-18), версия 1.1.4. Минималната версия на СКИПТЪР(i), към която може да се ползва тази версия на модул УПТО е 4.46.0.
Файл: ModulUPTO_1_1_4.pdf (1.1 MB)

Публикувано на 17.01.2020г.

Публикувана е версия 4.45.1.
Измененията засягат модул Човешки ресурси и ТРЗ и други общи промени.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_10_11.pdf (82.55 KB)

Публикувано на 11.10.2019г.

Публикувана е версия 4.44.0.
Измененията засягат модули Документи и Човешки ресурси.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_08_20.pdf (73.71 KB)

Публикувано на 20.08.2019г.

Публикувана е версия 1.123 на ПП Корона 2

Отстранен е проблем при попълване на Приложение 9 по наредбата за обезщетенията (НПОПДОО), в секцията Трудоустрояване и отпуск. До сега са се анализирали данни от списъка Периоди за трудоустрояване към номенклатура Лица, на база на които са се попълвали данни в посочената секция, ако лицето е трудоустроено в периода на болничния.
Според указанието за попълване на Приложение 9, секцията се попълва, само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване.
С изменението на програмата, данните в секцията Трудоустрояване и отпуск се попълват само ръчно, при необходимост.

Публикувано на 24.07.2019г.

Публикувана е версия 4.43.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Към системата е включен модул УПТО (Управление на продажбите в търговски обекти, СУПТО по Н-18).
 • Направени са корекции във връзка с Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.) .
 • Направени са корекции във връзка с Изменение в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г.) .
 • Изменения в модул Документи.
 • Други изменения.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2019_07_15.pdf (159.4 KB)

Публикувано на 15.07.2019г.

Публикувана е версия 1.122 на ПП Корона 2

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. е публикувано изменение в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО. Има изменения в структурата и формата на приложения 9, 10 и 11 от наредбата, влизащи в сила от 01.07.2019 г..
По информация от сайта на НОИ, от 18.07.2019 г. данни за текущи и стари периоди се подават по новия формат.
Направени са необходимите промени при подготовка на файлове за приложения 9, 10,11. При подаване на данни за банкови сметки вече не се изискват BIC и име на банката за български банки, но във формите полетата са оставени, защото са необходими, когато банката е чужда.
Променени са бланките за приложения 9, 10, 11 и 12 съобразно изменената наредба.
Визуално и структурно по формите промяна има само в приложение 10. Добавено е "12. Дата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване на детето".
В номенклатура "Вид дейност на самоосигуряващото се лице - SelfEmplActivity" е добавен нов запис: "10 - лице, което се облага по реда на член 26, ал. 7 от ЗДДФЛ" (ползва се в приложение 11).

Публикувано на 15.07.2019г.