Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.
Вижте кратката анотация на продукта и ценовия калкулатор. Свалете си демонстрационна версия.Актуално

Публикувана е версия 4.24.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавен е нов клас компоненти - Структура. Направени са и други изменения в модул Документи
 • Добавена е функционалност за регламентиране на права до елементите на номенклатура Типове състояние.
 • Коригиран е модул ДДС във връзка с отчитане на Субсидии, невключени в данъчната основа при изчисляване на коефициента по чл. 73 от ЗДДС.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_08_16.pdf (92.72 KB)

Публикувано на 16.08.2017г.

Публикувана е версия 4.23.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Добавена е схема за настройка на компонента обработка на таблична информация по отношение на многоредовост на антетката.
 • За почти всички документи на Модул Човешки ресурси е добавена настройка Съхранение на хронология на промените.
 • Допълнения във функционалността и настройките на Модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_07_27.pdf (93.03 KB)

Публикувано на 27.07.2017г.

Публикувана е версия 4.22.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направена са корекции в модула за подготовка на Приложения 9, 10, 11 във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_06_15.pdf (89.73 KB)

Публикувано на 15.06.2017г.

Отново са публикувани версия 1.112 на ПП Корона 2 и версия 1.51 на Модул НОИ.

Във връзка с промени в НПОПДОО, в сила от 01.06.2017 г.. са направени корекции в модула за подготовка на Приложения 9, 10, 11. Добавени са необходимите полета според спецификацията публикувана в страницата на НОИ. Направени са корекции в номенклатурите, свързани с приложения 9, 10, 11. Коригирана е схемата за подготовка на файлове за изпращане към НОИ. Повече информация относно нормативните изменения вижте в страницата на НОИ.

Публикувано на 15.06.2017г.

Публикувана е версия 4.21.1.

Промяната засяга само клиенти, които не са минали успешно към версия 4.21.0.

Отстранен е проблем, свързан с прегенерацията на влиянията към документите. При наличие на некоректно описани влияния версия 4.21.0 прекъсва актуализацията. В текущата версия, след обновяването се извежда списък с некоректно описани влияния.

Публикувано на 25.05.2017г.

Публикувана е версия 4.21.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направена е промяната във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 • В модул ТРЗ, при описание на формули и контроли за Изчислителни модели са добавени два нови елемента Полета от разликови ведомости и Категории полета от разликови ведомости.
 • В модул Човешки ресурси, към документите, свързани с Подразделения е добавено поле Група за статистически отчет.
 • Промени в модул Документи.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_05_23.pdf (126.16 KB)

Публикувано на 23.05.2017г.

Публикувана версия 1.83 на ПП Скиптър.
Отстранена е грешка, свързана с пропуск в ограниченията за редакция и изтриване на документи в приключен период.

Публикувано на 03.05.2017г.

Публикувана е версия 1.112 на ПП Корона 2.

Промяната е във връзка с публикуваното в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 изм. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. По конкретно е свързана с изменение в чл. 32 ал. 5:
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

До настоящата версия, нетното възнаграждение не включваше в себе си сумите за социални разходи. С настоящата промяна, за периоди преди 01.01.2017 година, се запазва старата схема за изчисление, а за ведомости от 2017 г. в нетно възнаграждение се добавят и сумите за социални разходи.

Публикувано на 21.04.2017г.

Публикувана е версия 4.20.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_04_07.pdf (61.31 KB)

Публикувано на 07.04.2017г.

Публикувана е версия 1.111 на ПП Корона 2.

Отстранена е грешка, свързана с визуализацията и печата на стойностите на полетата Основание на договорa, Работно време и Вид договор в прозорец Договори.

Публикувано на 07.04.2017г.

Публикувана е версия 4.19.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Изменения във връзка Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. и Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_31.pdf (76.71 KB)

Публикувано на 31.03.2017г.

Публикувана версия 1.82 на ПП Скиптър.
Във връзка с публикувания Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г. са направени следните промени:

 • Във фиксирана номенклатура Код и вид документ е добавен ред с код 95 и наименование Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС.
 • Във фиксирана номенклатура Тип сделка е добавен ред с код 95 и наименование Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки.
 • Допълнени са процедурите за попълване и контрол на дневниците за продажби във връзка с новодобавените елементи в горните номенклатури.

Публикувано на 31.03.2017г.

Публикувана е версия 1.110 на ПП Корона 2 и версия 1.51 на Модул НОИ..

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. влизаща в сила от 01.04.2017г. са направени следните промени:

 • За номенклатура Населени места е добавено и поле ЕКАТТЕ.
 • Добавено е поле Населено място в договорите. Полето е свързано към едноименната номенклатура.
 • При добавяне на нови договори за лица, за които до момента не са били заведени такива, за инициализация се ползва Населеното място от Данни за осигурителя.
 • При Масово генериране на ДС е дадена възможност за инициализация на Населено място от Данни за осигурителя.
 • За Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ е добавено поле ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици). Полето се попълва на база на поле Населено място в договора. Полетата Икономическа дейност и Номер на договора не се попълват и не се вписват във файловете за подаване към НАП.

Публикувано на 31.03.2017г.

Публикувана е версия 4.18.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има промени в модули Документи, ТРЗ, Човешки ресурси, Хонорари.
 • Отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_21.pdf (107.88 KB)

Публикувано на 21.03.2017г.

Публикувана е версия 4.17.1.
Отстранена е грешка, свързана със селекцията на аналитични подсметки в счетоводни справки. Грешката е възникнала в предходната (4.17.0) версия.

Публикувано на 06.03.2017г.

Публикувана е версия 4.17.0. Основни пунктове в измененията са:

 • В модул Човешки ресурси е добавен Функционален панел Начисления по компенс. Отпуски.
 • Има промени в модули Документи, Справки, Бланки.
 • Дадена е възможност за определяне на изгледи по документи според мястото на ползване.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_03_02.pdf (124.11 KB)

Публикувано на 02.03.2017г.

Публикувана е версия 1.109 на ПП Корона 2

Промените са свързани с отстраняване на грешки при подготовка на данни за Декларация 1. Грешките са се проявявали при подготовка на данни за лица с код за вид осигурен 16 (СИРВ) и за лица без дни в осигуряване, за които се изпращат данни само за здравно осигуряване.

Публикувано на 21.02.2017г.

Публикувана е версия 4.16.0. Промените са свързани основно с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_01_27.pdf (78.57 KB)

Публикувано на 27.01.2017г.

Публикувана е версия 1.108 на ПП Корона 2 и версия 1.50 на Модул НОИ..

Промените са свързани с измененията Наредба H-8 в сила от 1.1.2017 и новия формат на данните в Декларация 1.

 • При прекратяване на договорите е добавено номенклатурно поле с име Код за прекр. на осиг.
 • Променени са стандартните формули за изчисление на полетата Основа ДОО социални разходи, % Осигурено лице за ДОО в/у социални, % Осигурител за ДОО в/у социални. Промяната се състои в това, че за ведомости от 2017 година и следващи се нулират.
 • Променена е и стандартната формула за поле Основа ДОО брутно възнаграждение. От 2017 в полето се натрупват и онези суми, които досега са натрупвани в Основа ДОО социални разходи.
 • Коригирани са процедурите по попълване на Декларация 1, във връзка с промяна на структурата.
 • В модул НОИ2000 са направени необходимите промени по контрол на данните, запис на файл, зареждане от файл.

Публикувано на 27.01.2017г.

Публикувана е версия 4.15.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Направени са промени в модули Човешки ресурси и ТРЗ във връзка с нормативни промени. Има промени и във връзка с годишно преизчисляване и справки за доходи.
 • Има промени в модули Документи и Автопарк.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2017_01_16.pdf (89.38 KB)

Публикувано на 16.01.2017г.

Публикувани са актуални данни за 2017 година по отношение на Работни и почивни дни, МОД, МРЗ, Проценти по дейности за ТЗПБ, Параметри по осигуряването. Достъпни са за ползвателите на версия 4.14.0, чрез функционалността Изтегляне на елементи от интернет.

Публикувано на 11.01.2017г.

Отново е публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

В предходната публикация са били предложени некоректни таблици за Работни и Почивни и Дни 2017. Не е е необходимо да се изтегля отново ъпдейта на продукта. Достатъчно е да се изтегли тук прикрепеният файл и с него да се процедира по дадената в предходната публикация инструкция.

Файл: РаботниПочивниДни2017.zip ( B)

Публикувано на 09.01.2017г.

Публикувана е версия 1.107 на ПП Корона 2.

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2017г.

Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: KORONA2_20170109.pdf (71.86 KB)

Публикувано на 09.01.2017г.

Публикувана е версия 4.14.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Във връзка с преместване на сайта на Униконс на нова платформа е отстранен проблем във функционалността Проверка за нов лиценз от сайта на Униконс. За ползвателите на по-стари версии тази функционалност не е достъпна и зареждането на нов лиценз ще е възможно само чрез Локален източник. За целта Униконс поема ангажимент да изпраща при поискване такива лицензи.
 • Има минимални промени в модули Човешки ресурси.
 • Направени са промени в помощния файл.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_11_25.pdf (88.46 KB)

Публикувано на 25.11.2016г.

Публикувана версия 1.81 на ПП Скиптър.
Във връзка с миграцията на сайта на Униконс на нова платформа е направена корекция за получаване на Парола от интернет при задействана защитa.

Публикувано на 25.11.2016г.

Предстои миграция на сайта на Униконс на нова платформа.
В тази връзка е възможно да има затруднения в достъпването му на 23.11.2016 в периода от 13:00 до 17:00 часа.

Публикувано на 22.11.2016г.

Във връзка с отчитане на амортизации на ДА в бюджетни организации от началото на 2017 година, предлагаме инструментариум за зареждане на ДА в СКИПТЪР(i). Прикрепеният файл съдържа необходимите материали и инструкция за използване.
Файл: Instr.zip (92.02 KB)

Публикувано на 10.11.2016г.

Публикувана е версия 4.13.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Има промени в модули Сметкоплан, Документи, Справки, Човешки ресурси.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_10_21.pdf (104.25 KB)

Публикувано на 21.10.2016г.

Публикувана е версия 4.12.0. Основни пунктове в измененията са:

 • Промени в модули Автопарк и Документи.
 • Допълнен е помощния файл с теми отнасящи се до прозорец Състояния, Потребителски справки и друг.
 • Други изменения и отстранени грешки и неточности от предходни версии.
Вижте подробното описание в прикрепения файл.
Файл: SCIPTERI_2016_08_19.pdf (113.12 KB)

Публикувано на 19.08.2016г.

Отново са публикувани версия 1.106 на ПП Корона 2 и версия 1.49 на Модул НОИ.

Корекциите се отнасят само до модула за подготовка на данни по НПОПДОО (за болнични и декларации). Корекцията се налага поради завишени контроли от страна на приемащия софтуер на НОИ, които са включени от 01.08.2016г.

Публикувано на 19.08.2016г.